Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Bestemmingsplan ‘Spoorlaan 127, Voorhout’

Publicatiedatum:
woensdag 17 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit Wet geluidhinder – Bestemmingsplan ‘Spoorlaan 127, Voorhout’

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het railverkeer op de spoorlijn Leiden - Haarlem.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplan ‘Spoorlaan 127, Voorhout’ wordt de mogelijkheid geboden een woning langs de spoorlijn Leiden - Haarlem op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het railverkeerslawaai bij de nieuwe woning.

Ten behoeve van de nieuwe woning, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 55 dB uit de Wgh vanwege railverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen een hogere waarde vast te stellen vanwege railverkeerslawaai van maximaal 68 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 18 februari 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021 bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim, maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met woensdag 31 maart 2021 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

-de heer G. Distelbrink, tel. 071-4083232 (inhoudelijk);

-de heer F. Jansen van de gemeente Teylingen, tel. 140252 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

Ga naar het begin