Gemeente Teylingen Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Nieuw Boekhorst

Publicatiedatum:
woensdag 10 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
OverigGemeente Teylingen Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Nieuw Boekhorst

Logo Teylingen

Vestiging voorkeursrecht

Aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij op 9 februari 2021 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft percelen op de locatie Nieuw Boekhorst, gelegen in Voorhout in de gemeente Teylingen. Specifieker aangeduid als het gebied gelegen aan de noordwestzijde van Voorhout ten zuidoosten en noordwesten van de Leidse Vaart en ten noordwesten van de Boekenburglaan.

De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor woongebied, uitbreiding tot 2030, niet-agrarisch en nader uit te werken.

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK 30441187-01 en de daarbij behorende lijst van eigenaren met nummer PL-30441187-01, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 25 januari 2021.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het collegebesluit tot aanwijzing met de bijbehorende kadastrale kaart en overige bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 11 februari 2021 kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, Wilhelminalaan 25, 2171CS Sassenheim. In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. Stegeman, telefoonnummer 140252.

De eigenaar met betrekking tot deze percelen ontvangt één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Nadat het besluit van burgermeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren van de in het besluit begrepen percelen, wanneer zij hun percelen wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Teylingen te koop aanbieden.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de percelen te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op de dag na deze publicatie, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de griffier (de heer R. van Dijk), telefoonnummer 06 - 28848802.

Bezwaar

De voorlopige aanwijzing door burgemeester en wethouders wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, op basis van de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 11 februari 2021, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Stegeman, van de gemeente Teylingen, onder telefoonnummer 14 0252.

 

Teylingen, 10 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Teylingen,

Ga naar het begin