Ga naar de inhoud

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –Knorrenburgerlaan 2 in Sassenheim

Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –Knorrenburgerlaan 2 in Sassenheim

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen – een omgevingsvergunning aan Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder

Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. De school is gelegen op de locatie Knorrenburgerlaan 2 in Sassenheim.

Bedrijven hebben toestemming van de Omgevingsdienst West-Holland nodig voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De bedrijven hebben deze toestemming nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze toestemming heet een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (hierna: OBM). Een OBM is een simpele vergunning zonder regels.

De aanvraag gaat over de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kW.

Het energiesysteem wordt gebruikt voor het duurzaam verwarmen en koelen van een schoolgebouw.

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Dat doet u met een brief, ook wel een bezwaarschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U schrijft in uw brief:

-uw naam en adres

-de datum waarop u de brief stuurt

-het zaaknummer

-waar u het niet mee eens bent en waarom

-uw handtekening

U stuurt uw brief op één van de volgende manieren:

-per e-mail: bezwaarschrift@odwh.nlof

-per post: Omgevingsdienst West-Holland Postbus 159 2300 AD LEIDEN

U kunt uw brief niet sturen naar e-mailadressen van medewerkers. Uw brief wordt dan niet in behandeling genomen.

Heeft u bezwaar gemaakt? En is er spoed?

Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw bezwaarschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD LEIDEN

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2022-014823.

Ga naar het begin