Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Edisonstraat 16 te Sassenheim

Publicatiedatum:
woensdag 18 augustus 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Edisonstraat 16 te Sassenheim

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Burgemeester en Wethouders van de

Gemeente Teylingen op 1 april 2021 een verzoek tot intrekking ontvangen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu (revisie) van 13 februari 2008. Het verzoek heeft betrekking op de Sassenheimse Vleesbedrijven BV gelegen aan de Edisonstraat 16 te Sassenheim. Het verzoek tot intrekking is ingediend, omdat de productiecapaciteit sinds enkele jaren de ondergrens van 75 ton eindproducten per dag niet overschrijdt. Dit maakt dat het bedrijf niet meer onder de Richtlijn Industriële emissies (RIE) valt, waardoor de vergunningsplicht vervalt. De inrichting valt daarom onder de direct werkende regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpbeschikking opgesteld.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 19 augustus 2021 tot en met donderdag 30 september 2021.

Beroep instellen

Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. Belanghebbenden en niet-belanghebbenden kunnen op grond van onderstaande beroep aantekenen tegen deze beschikking.

Naar aanleiding van de uitspraak van 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:953) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen ook niet- belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Hierbij betreft het niet-belanghebbenden die zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tevens geldt gelet op uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, dat een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit toegang heeft tot de bestuursrechter en beroep kan instellen tegen deze beschikking.

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit zijn ingediend. U stuurt uw beroepschrift schriftelijk of digitaal naar: de rechtbank van Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-010224.

Ga naar het begin