Ga naar de inhoud

Beleidsregels uitvoering ROOO gemeente Teylingen

Publicatiedatum:
woensdag 13 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels uitvoering ROOO gemeente Teylingen

Burgemeester van Teylingen

 

gelezen de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) van 1 april 2022, op grond waarvan de burgemeester maandelijks een financiële toelage verstrekt aan ontheemden die in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) verblijven,

 

gelet op artikel 160, lid 1, sub a, van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende dat

het wenselijk is om op eenduidige wijze uitvoering te geven aan de ROOO,

het daarom wenselijk is om hiervoor beleidsregels vast te stellen,

BESLUIT

 

vast te stellen de

 

Beleidsregels uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de ROOO.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   burgemeester: de burgemeester van Teylingen;

  • b.

   gemeente: de gemeente Teylingen;

  • c.

   leefgeld: de financiële toelage zoals bedoeld in de ROOO.

Artikel 2 Doelgroep en voorwaarden

Ontheemden die als gevolg van de oorlog met Rusland zijn ontheemd en/of gevlucht en op grond van de ROOO in aanmerking komen voor leefgeld ontvangen het leefgeld mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De ontheemde verblijft in een GOO of POO.

 • 2.

  De GOO of POO moet zich bevinden op grondgebied van de gemeente.

 • 3.

  De ontheemde moet zijn ingeschreven in de BRP van de gemeente.

Artikel 3 Beëindigen leefgeld

 • 1.

  De burgemeester beëindigt de verstrekking van het leefgeld, indien:

  • a.

   de opvang van de ontheemde beëindigd wordt omdat opvang (of onderdak) elders is voorzien,

  • b.

   de ontheemde de opvang definitief verlaat en niet in een andere opvangvoorziening binnen dezelfde gemeente verblijft.

 • 2.

  De burgemeester beëindigt de verstrekkingen van het leefgeld, indien de ontheemde inkomsten uit arbeid heeft en deze inkomsten de hoogte van het leefgeld overschrijden. Oftewel, als een ontheemde die in een GOO verblijft meer dan € 260,- per maand aan inkomsten uit arbeid heeft en een ontheemde die in een POO verblijft meer dan € 475,- per maand aan inkomsten uit arbeid heeft. De ontheemde moet informatie opgeven over zijn inkomsten uit arbeid.

 • 3.

  Voor lid 1 geldt de eerste dag waarop de ontheemde niet meer in de opvang verblijft als peildatum, tenzij de verstrekking voor die maand al uitbetaald is, dan geldt de eerste dag van de daaropvolgende maand.

 • 4.

  Voor lid 2 geldt de eerste dag van de daaropvolgende maand als peildatum.

Artikel 4 Terugvorderen leefgeld

 • 1.

  De burgemeester vordert het leefgeld terug indien het leefgeld ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verstrekt aan de ontheemde vanwege inkomsten uit arbeid over dezelfde periode.

Artikel 5 Buitengewone kosten

 • 1.

  De burgemeester verstrekt een vergoeding voor buitengewone kosten die een ontheemde heeft gemaakt, mits voldaan is aan het bepaalde in artikel 11 van de ROOO.

 • 2.

  Onder buitengewone kosten wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   reiskosten voor een verblijfsrechtelijke procedure;

  • b.

   noodzakelijke medische kosten, tenzij de zorgverzekeraar deze kosten vergoedt.

Artikel 6 Inkomen

 • 1.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep.

 • 2.

  Voor de hoogte van het inkomen wordt uitgegaan van het netto inkomen uit werk per maand. Indien het exacte netto inkomen niet bekend is, maakt de burgemeester hiervan een inschatting. Vakantiegeld of eventuele eindejaarsuitkeringen worden niet meegerekend. De ontheemde moet informatie opgeven over zijn inkomsten uit arbeid.

Artikel 7 Uitbetaling

 • 1.

  De burgemeester keert het leefgeld uit via een Nederlandse betaalrekening.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan uitbetaling plaats vinden via een Prepaid pas.

 • 3.

  Indien uitbetaling niet kan plaatsvinden via een Prepaid pas of via een Nederlandse betaalrekening omdat het openen van een Nederlandse bankrekening niet mogelijk is, kan in uitzonderlijke gevallen de uitbetaling contant plaatsvinden. (Contante betaling, indien nodig, vindt plaats bij de gemeente en niet bij de ISD).

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking per 1 juli 2022.

Artikel 9 Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels uitvoering ROOO gemeente Teylingen.

 

Aldus vastgesteld te Voorhout op 27 juni 2022

Mevrouw C.G.J. Breuer

Burgemeester van Teylingen

Ga naar het begin