Ga naar de inhoud

2e wijziging Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015

Publicatiedatum:
maandag 28 mei 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

2e wijziging Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015

De raad van de gemeente Teylingen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgermeester en wethouders d.d. 6 februari 2018

 

Gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en e, en tweede lid, aanhef en onder a, en 10b van de Participatiewet en artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling ‘Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek’;

BESLUIT

 

De Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 te wijzigen.

Artikel I

De Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  De titel wordt gewijzigd van ‘Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015’, in ‘Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet’.

   

 • B.

  In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  In het lid d. wordt het zinsdeel ‘het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek ’vervangen door ‘het dagelijks bestuur van de GR K Kust-, Duin- en Bollenstreek (tenzij anders bepaald)’.

   

 • C.

  Artikel 13. Participatievoorziening beschut werk

  • 1.

   Het dagelijks bestuur kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.

  • 2.

   Het dagelijks bestuur maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en wint bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) advies in voor de beoordeling of zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het dagelijks bestuur selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

  • 3.

   Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet het dagelijks bestuur de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

  • 4.

   Het dagelijks bestuur bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor beschut werk de ISD Bollenstreek beschikbaar stelt. In verband hiermee overlegt het dagelijks bestuur met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, aan de (ISD) gemeenten gelieerde bedrijven en andere reguliere werkgevers.

 • Wordt vervangen door

  Artikel 13 Participatievoorziening Beschut Werk

  • 1.

   Om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken worden de volgende voorzieningen op de arbeidsinschakeling aangeboden:

   • a.

    fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;

   • b.

    uitsplitsing van taken, of

   • c.

    aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

  • 2.

   Voor zover nodig worden aan personen van wie is vastgesteld dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, tot het moment van aanvang van de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de wet, daarnaast de volgende voorzieningen op de arbeidsinschakeling aangeboden:

   • i.

    arbeidsmatige dagbesteding als bedoeld in artikel […] van de [citeertitel Wmo-verordening];

   • ii.

    sociale activering als bedoeld in artikel 5;

   • iii.

    scholing als bedoeld in artikel 7;

   • iv.

    persoonlijke ondersteuning als bedoel in artikel 11;

   • v.

    schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

  • 3.

   In de additionele dienstbetrekkingen wordt voorzien in volgorde van vaststelling dat gegadigden uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Per jaar (1 januari – 31 december) krijgen de personen vanuit het VSO-Pro Onderwijs en personen die stonden op de WSW-wachtlijst voorrang. Personen die geen uitkering ontvangen komen onderaan de volgorde van vaststelling van dat tijdsvak.

  • 4.

   In afwijking van artikel 18 (omvang dienstbetrekking waarvoor loonkostensubsidie wordt verstrekt) wordt voor de dienstbetrekking van beschut werk een loonkostensubsidie versterkt dat in beginsel niet meer is dan 31 uur per week.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Teylingen op 8 maart 2018,

Dhr. R. van Dijk

griffier

Mevr. C.G.J. Breuer

voorzitter

Ga naar het begin