Consultatieversie concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een evenwichtiger woningmarkt”

Publicatiedatum:
dinsdag 10 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Besluiten van algemene strekkingConsultatieversie concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een evenwichtiger woningmarkt”

Logo Teylingen

De gemeente Teylingen werkt op dit moment aan de actualisatie van haar woonbeleid. Conform de gemeentelijke inspraakverordening ligt het concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een evenwichtiger woningmarkt” voor 6 weken ter inzage voor inspraak.

Wat is een woonprogramma?

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet zal de gemeente Teylingen in 2020 een omgevingsvisie opstellen. Het woonprogramma vormt een programmatische en uitvoeringsgerichte bouwsteen voor de omgevingsvisie. In dit woonprogramma beschrijft de gemeente haar visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren.

Inhoud concept woonprogramma 2020 – 2024 “naar een evenwichtiger woningmarkt”

Met dit woonprogramma wil de gemeente de volgende ambities bereiken:

 

  • 1.

    Teylingen wil een evenwichtiger bevolkingsopbouw, waarbij ook starters, jongeren, jonge gezinnen en mensen met een laag of middeninkomen hun plek hebben.

  • 2.

    De dorpskernen en woningen in Teylingen zijn klaar voor de toekomst: ze zijn energiezuinig en klimaatbestendig.

  • 3.

    Mensen kunnen in alle dorpskernen in Teylingen lang zelfstandig thuis wonen en onderdeel zijn van de gemeenschap, ook als zij zorg nodig hebben.

 

Voor de totstandkoming van het concept woonprogramma zijn de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden in de afgelopen periode op verschillende momenten geïnformeerd en geconsulteerd. Zo is er een enquête afgenomen onder het burgerpanel, is de gemeenteraad op verschillende momenten geïnformeerd en is er een bijeenkomst georganiseerd met belanghebbenden als de woningcorporatie, huurdersbelangenvereniging, makelaars en zorgpartijen.

 

Met uw opmerkingen en aanvullingen op het concept gaan wij aan de slag om een definitief woonprogramma te maken. Het definitieve woonprogramma wordt daarna ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Inzien

Het concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een evenwichtiger woningmarkt” ligt ter inzage vanaf 10 maart tot en met 21 april op het gemeentehuis in Sassenheim, gelegen aan de Wilhelminalaan 25.

 

Op onze website www.teylingen.nl/woonprogramma vindt u meer informatie over het concept woonprogramma en kunt u het concept woonprogramma downloaden.

 

Inspraakmogelijkheden

Tijdens de periode van terinzagelegging (10 maart tot en met 21 april) kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. Voor het mondeling indienen van een reactie kunt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak maken op 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen, via mailadres gemeente@teylingen.nl

 

Onder vermelding van: concept woonprogramma 2020 – 2024 “naar een evenwichtiger woningmarkt” (zaaknummer Z-20-113852).

 

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Thea Aandewiel of Rosalie Krebber van de afdeling Ruimte via e-mail T.Aandewiel@HLTsamen.nl / R.Krebber@HLTsamen.nl of via telefoonnummer 14-0252.

Ga naar het begin