Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 2019 Teylingen

Publicatiedatum:
maandag 17 juni 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen



Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 2019 Teylingen

De raad van de gemeente Teylingen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2019,

 

gelet op de artikelen 3.5, 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en de Algemene verordening gegevensbescherming,

besluit vast te stellen:

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 2019 Teylingen

Artikel 1. Definities en reikwijdte

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • de wet: de Wet basisregistratie personen;

  • het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • verstrekken van gegevens: verstrekken van gegevens uit de basisregistratie;

  • basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

  • derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

  • ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

  • overheidsorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

  • persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, Wet basisregistratie personen, over één persoon in de basisregistratie;

  • gemeenschappelijke regeling: bij gemeenschappelijke regeling ingestelde rechtspersoon, waaraan de gemeente deelneemt;

  • overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente: categorieën van personen, belast met de uitvoering van een gemeentelijke taak van de gemeente Teylingen en die niet werkzaam zijn bij een gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen van gemeente Teylingen.

Artikel 2. Verstrekkingen aan medewerkers van o.a. HLTsamen

Het college verstrekt aan medewerkers van gemeenschappelijke regelingen, in overeenstemming met artikel 3.5 van de wet, die gegevens die noodzakelijk zijn om de gemeentelijke taak goed uit te kunnen voeren.

Artikel 3. Verstrekkingen aan medewerkers van gemeente Teylingen

 • 1.

  Het college verstrekt aan medewerkers van overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente, in overeenstemming met artikel 3.8 van de wet, die gegevens die noodzakelijk zijn om de gemeentelijke taak goed uit te kunnen voeren.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen over de verstrekking van gegevens aan medewerkers van overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente.

Artikel 4. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college kan overeenkomstig artikel 3.9 van de wet, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het derde lid en vierde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 4.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 • 2.

  De Verordening basisregistratie personen (BRP) wordt ingetrokken op de dag dat deze verordening in werking treedt.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking BRP 2019 Teylingen.

 •  

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 juni 2019,

Robert van Dijk

griffier

Carla G.J. Breuer

Voorzitter

Bijlage 1 bij Verordening gegevensverstrekking BRP 2019 Teylingen

 

 

Wie

Waarvoor

1.

Bewindvoerder / Bewindvoerderskantoor

Het achterhalen van gegevens van de cliënt voor taken die onder het bewind vallen. Bijvoorbeeld voor het achterhalen van het adres van de cliënt.

 

Let op: besluit van bewindvoering moet in kopie bij de aanvraag zitten.

2.

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

3.

Crematoria en begraafplaatsen

Terugvinden van nabestaanden voor bijhouden begraafplaatsadministratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging.

4.

Oorlogsgravenstichting

Contact leggen met nabestaanden over het bijhouden van en de administratie over graven.

5.

Stichting 40-45

Advisering van de Pensioenraad over toekenning van pensioenuitkering aan burgers.

6.

Uitvaartverzorgers

Verstrekking akten van burgerlijke stand bij overlijden in buitenland.

7.

Culturele organisaties, die een subsidie van de gemeente ontvangen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

8.

Instellingen of organisaties ten behoeve van algemene/geestelijke gezondheidszorg

Algemene en geestelijke gezondheidszorg.

9.

Instellingen of organisaties ten behoeve van kinderopvang

Kinderopvang

10.

Instellingen of organisaties ten behoeve van welzijnswerk

Welzijnswerk

11.

Instellingen of organisaties ten behoeve van ouderenzorg

Ouderenzorg

12.

Instellingen of organisaties ten behoeve van gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

13.

Instellingen of organisaties ten behoeve van werkvoorziening

Sociale werkvoorziening

14.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaal - Juridische zorgverlening

Sociaal - Juridische zorgverlening

15.

Instellingen of organisaties ten behoeve van schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

16.

Instellingen of organisaties ten behoeve van inburgering

Bevorderen inburgering

17.

Instellingen / organisaties ten behoeve van belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Behartiging belangen vervolgingsslachtoffers

18.

Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland

Migrantenhulp

19.

Ouderenorganisaties

Ouderenondersteuning

20.

Patiëntenverenigingen

Onderlinge hulp patiënten

21.

Reclassering

Begeleiding van gedetineerden en bijdragen aan voorkomen van recidive

22.

Sportorganisaties en sportverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

23.

Thuiszorgorganisaties

Bevorderen van zelfredzaamheid

24.

Veilig Thuis; deze organisatie is een samenvoeging van de Stichting Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dan wel uitvoering van de Jeugdwet (voorbeelden: huiselijk geweld, kindermishandeling)

25.

Woningbouwverenigingen / woningcorporaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

26.

Ziekenhuizen

Uitvoeren van geneeskundige behandelovereenkomsten, waaronder het innen van zorgrekeningen.

27.

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven.

28.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

29.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een gemeentelijk maatschappelijk belang.

30.

Buitenlandse rechtspersonen voor sociale zekerheid

Het dienen van een gemeentelijk maatschappelijk belang.

 

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 3.5, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP). Hierin zijn regels gesteld over de verstrekking van persoonsgegevens.

 

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie personen aan:

 • medewerkers van organen van de gemeente, zoals de raadsgriffie en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (op grond van artikel 3.8, Wet BRP; zie artikel 3 van deze verordening).

 • medewerkers van bij gemeenschappelijke regeling ingestelde rechtspersonen, waaraan de gemeente deelneemt, waaronder HLTsamen (op grond van artikel 3.5, Wet BRP; zie artikel 2 van deze verordening); en

 • derden (op grond van artikel 3.9, Wet BRP; zie artikel 4 van deze verordening).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening.

Artikel 2. Verstrekkingen aan medewerkers van o.a. HLTsamen

Het college bepaalt welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende onderdelen van de werkorganisatie HLTsamen en andere bij gemeenschappelijke regeling ingestelde rechtspersonen verstrekt krijgen. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan specifieke medewerkers binnen werkorganisatie HLTsamen.

 

Het gebruik van gegevens wordt gereguleerd door artikel 3.5, Wet BRP. De onderdelen van de werkorganisatie moeten in een verzoek om verstrekking uit de basisadministratie de gronden aangeven. De daartoe gemandateerde medewerkers beslissen namens het college of de gevraagde gegevens daadwerkelijk worden verstrekt. Het criterium is dat de gegevens noodzakelijk moeten zijn voor de goede vervulling van de taak. Gestreefd wordt naar het bieden van maatwerk voor gegevensverstrekking aan medewerkers, afhankelijk van hun specifieke takenpakket.

 

De Wet BRP maakt onderscheid tussen gemeenschappelijke regelingen, gemeenten en provincies (artikel 1.12, Wet BRP). HLTsamen is een gemeenschappelijke regeling en maakt dus geen deel uit van de gemeente in de zin van de Wet BRP.

Artikel 3. Verstrekkingen aan medewerkers van gemeente Teylingen

De medewerkers van de griffie en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn in dienst van de gemeente. De juridische grondslag voor verstrekking van gegevens uit de basisadministratie aan deze medewerkers is artikel 3.8, Wet BRP. Gegevens mogen uitsluitend worden verstrekt voor zover deze noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak.

Artikel 4. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, Wet BRP); of

 • ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid, Wet BRP).

In de bijlage bij de Verordening gegevensverstrekking BRP 2019 zijn opgenomen:

 • de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt (artikel 4, derde lid, Verordening gegevensverstrekking BRP 2019), en

 • de categorieën van derden, die in verband met deze werkzaamheden in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie (artikel 4, vierde lid, Verordening gegevensverstrekking BRP 2019).

Uitsluitend gegevens op limitatieve lijst en voor zover noodzakelijk

De gegevens die aan derden kunnen worden verstrekt zijn wettelijk gelimiteerd door een lijst van gegevens die voor verstrekking in aanmerking komen (artikel 3.9, vierde lid, Wet BRP). Deze gegevens mogen uitsluitend worden verstrekt voor zover ze noodzakelijk zijn voor het verrichten van de werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang (artikel 4, tweede lid, Verordening gegevensverstrekking BRP 2019).

Alleen gegevens eigen ingezetenen en mogelijkheid opting-out

Het College mag uitsluitend gegevens over eigen ingezetenen verstrekken (artikel 3.7, tweede lid, Wet BRP). Het college mag geen gegevens verstrekken als op de persoonslijst een aantekening omtrent een beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, Wet BRP. Burgers kunnen verzoeken om een beperking voor verstrekking aan derden in de basisregistratie te laten opnemen.

Belangenafweging

Het College moet een afweging maken van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevenen (artikel 4, tweede lid, Verordening gegevensverstrekking BRP 2019).

Voorwaarden aanwijzing derden en gewichtige maatschappelijke belangen

De bevoegdheid tot het aanwijzen van taken van gewichtig maatschappelijk belang en van categorieën van derden aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, is voorbehouden aan de gemeenteraad (artikel 3.9, eerste en tweede lid, Wet BRP). De mogelijkheden hiervoor wordt beperkt door de landelijke wetgeving (artikel 3.3, tweede lid, Wet BRP, gelezen in samenhang met artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, tweede lid en vijfde lid, Wet BRP). Er moet sprake zijn van werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente. Hiervan is slechts sprake als het gaat om werkzaamheden:

 • 1.

  die samenhangen met een overheidstaak;

 • 2.

  die strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg; of

 • 3.

  waarbij anderszins, gelet op de overheidsbemoeienis met de werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

 

Ga naar het begin