Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent mandaat (Mandaatreglement Holland Rijnland 2014)

Publicatiedatum:
dinsdag 11 juni 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent mandaat (Mandaatreglement Holland Rijnland 2014)

Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,

 

overwegende:

 

 • -

  dat het noodzakelijk is een reglement Mandaat-, Machtiging- en Volmachtbesluiten op te stellen dat aansluit bij de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving;

 • -

  gelet op Titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen het navolgende Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2014.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  ondertekeningmandaat: de bevoegdheid om voor een bestuursorgaan de door hem genomen besluiten te ondertekenen;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (volmachtverlener) verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • d.

  machtiging:de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

 • e.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de bevoegdheid om namens hem te beslissen overdraagt;

 • f.

  gemandateerde: degene die het mandaat heeft ontvangen en indien van toepassing ook heeft aanvaard;

 • g.

  bestuursorgaan: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur of de voorzitter van Holland Rijnland;

 • h.

  mandaatregister: Register Mandaat-, Machtiging- en Volmachtbesluiten van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Mandaat wordt verleend volgens het bij dit besluit behorende Mandaatregister met in achtneming van het bepaalde in dit besluit alsmede onder de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in het Mandaatregister;

 • 2.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen;

 • 3.

  Het mandaat strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het specifieke takenpakket van de gemandateerde behoren.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  De gemandateerde kan alleen ondermandaat verlenen indien dit uitdrukkelijk is bepaald in het bij dit besluit behorende Mandaatregister;

 • 2.

  Het ondermandaat strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het specifieke takenpakket van degene aan wie het ondermandaat is verleend behoren.

Artikel 4 Algemene regels en uitzonderingen

 • 1.

  De gemandateerde is niet bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in de bij dit Reglement behorende bijlage wanneer zich de volgende situaties voordoen:

  • a.

   de bevoegdheid betreft het vaststellen van verordeningen, regelingen of nadere regels;

  • b.

   advies is nodig van een ander organisatieonderdeel of van derden en dit advies en het eigen standpunt sluiten niet op elkaar aan dan wel leiden niet tot dezelfde conclusie;

  • c.

   het Dagelijks Bestuur, een lid van het Dagelijks Bestuur of de secretaris geeft te kennen het voorstel aan het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming te willen voorleggen;

  • d.

   het besluit impliceert een afwijking van beleidsregels, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • e.

   het besluit leidt tot overschrijding van budgetten of kredieten;

  • f.

   de gemandateerde heeft een persoonlijk belang bij het uitoefenen van de bevoegdheid.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  De beslissing op bezwaarschriften is voorbehouden aan het Dagelijks Bestuur, met uitzondering van de beslissing op bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening.

Artikel 5 Bij afwezigheid van de gemandateerde

Bij afwezigheid van de gemandateerde mogen de bevoegdheden worden uitgeoefend worden door diens plaatsvervanger.

Artikel 6 Informatieverstrekking

De gemandateerden stellen het bestuursorgaan onmiddellijk in kennis van krachtens (onder)mandaat genomen besluiten, waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat kennisneming aan dit orgaan van belang is.

Artikel 7 Zelf uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid

De mandaatgever blijft te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt, geeft hij hiervan tijdig kennis aan de gemandateerde.

Artikel 8 Wijze van ondertekening

De krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland,

namens deze,

………………………… (functie, handtekening en naam (onder)gemandateerde)

Artikel 9 Volmacht en machtiging

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 10 Wijzigingen

Wijzigingen in de verlening van mandaat, machtiging en volmacht van bevoegdheden die in de bij dit Reglement behorende bijlage worden opgenomen moeten zijn te herleiden tot een besluit, voorzien van datum en ondertekening.

Artikel 11 Citeertitel

Dit Reglement kan worden aangehaald als het Mandaatreglement Holland Rijnland 2014

Artikel 12 Intrekking oude regeling

 • 1.

  Ingetrokken worden het Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 1 juli 2009 alsmede het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingorgaan Holland Rijnland vastgesteld d.d. 18 juni 2009, laatstelijk gewijzigd op 15 januari 2011;

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid blijft artikel 2 van het Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 1 juli 2009 alsmede paragraaf 6 van het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 18 juni 2009, laatstelijk gewijzigd d.d. 15 december 2011, voor zover het betreft de mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 nog van kracht tot inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt in werking op

 

 

Aldus vastgesteld op 28 november 2013

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

De secretaris,

N. v. Netten

De voorzitter,

H.J.J. Lenferink

Bijlage: REGISTER MANDAAT-, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE VOORZITTER VAN HET SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2017

nr

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Bijzondere b epalingen

Mandaat, machtiging, volmacht

Ondermandaat

1

ALGEMEEN

1.1

Vertegenwoordigen van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur – als bestuursorgaan - in rechtsgedingen

Art. 21 lid 3 Gemeenschappelijke regeling (Gr)

machtiging van de voorzitter

secretaris-directeur

Mt-leden, strategisch adviseurs , bestuurs-juridisch medewerker en o.g.v. de Huisvestingsverordening Holland Rijnland aangewezen (gemeente)ambtenaren.

1.2

Vertegenwoordigen van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland als  rechtspersoon in  rechtsgedingen

Art. 21 lid 3 Gr

machtiging van de voorzitter

secretaris-directeur

 

1.3

Het verrichten van handelingen tot bewaking van de uitvoering van rechtshandelingen, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle besluiten die hiermee verband houden.

Art. 21 lid 3 Gr

 • 1.

  mandaat (besluiten tot)

 • 2.

  volmacht voorzitter

secretaris-directeur

 

1.4

Beslissen omtrent het indienen van een bezwaarschrift of het instellen van beroep of het verzoeken om een voorlopige voorziening tegen besluiten van andere overheidsorganen.

Art. 160 Gemeente-wet (Gw)

In eerstvolgende DB- vergadering bekrachtigen

secretaris-directeur

 

1.5

Het indienen van een verweerschrift in het kader een procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

secretaris-directeur

bestuursjuridisch medewerker (v.w.b. urgentieverzoeken)

1.6

Het indienen van zienswijzen

 

 

secretaris-directeur

 

1.7

Het ondertekenen van DB besluiten

Art. 21 lid 2 en Art. 25 lid 1 sub e Gr

ondertekeningsmandaat

Samen met voorzitter secretaris-directeur

 

1.8

Het ondertekenen van namens het DB uitgaande brieven

(niet zijnde besluiten ingevolge de Algemene wet bestuursrecht)

Art. 21 lid 2 en art. 25 lid 1 sub e Gr

ondertekeningsmandaat

secretaris-directeur (bijvoorbeeld aanstellingsbrieven)

 

1.9a

Besluiten tot het aangaan van contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) tot € 25.000.

Art. 160 Gw

mandaat

Zi e ook budgethoudersregeling

en nr 1.24

budgethouder

subbudgethouder

1.9b

Het ondertekenen van contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) tot € 25.000.

Art. 21 lid 3 Gr

volmacht (van de voorzitter)

Zi e ook budgethoudersregeling

budgethouder

subbudgethouder

1.9c

Het effectueren van eventuele boetebedingen in contracten

Art.21 lid 3 Gr

secretaris-directeur

 

 

1.10a

Besluiten tot het aangaan van contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) tussen € 25.000 en € 60.000.

Art. 160 Gw

mandaat

Zie ook budgethouders-regeling en nr 1.24 

secretaris-directeur

Achtereenvolgens manager Bedrijfsbureau, manager RBL

1.10b

Het ondertekenen van contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) tussen € 25.000 en € 60.000.

Art. 21 lid 3 Gr

volmacht (van de voorzitter)

Zie ook budgethouders-regeling

secretaris-directeur

Achtereenvolgens manager Bedrijfsbureau, manager RBL

1.11a

Het besluiten tot het aangaan van contracten m.b.t. inhuur van personeel.

Art. 160 GW

mandaat

Zie ook budgethouders-regeling

secretaris-directeur

 

1.11b

Het ondertekenen van contracten m.b.t. inhuur van personeel.

Art. 21 lid 3 Gr

volmacht (van de voorzitter)

Zie ook budgethouders-regeling

secretaris-directeur

 

 

1.12

Aanvragen van subsidies

 

 

secretaris-directeur

Mt-leden, programmamanagers

1.13

Het verantwoorden van door Holland Rijnland ontvangen subsidies

 

 

Tot € 25.000,- secretaris-directeur en overige Mt-leden, programmamanagers

Tussen € 25.000,- en € 60.000,- secretaris-directeur

 

1.14

Sturen van bewijs van ontvangst

 

 

secretaris-directeur

senior documentair informatieverzorger

secretariaat RBL

secretarieel medewerker urgentiecie

1.15

Verschaffen van informatie van feitelijke aard en het verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties

 

 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs, medewerkers bedrijfsbureau

1.16

Versturen van uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau

 

 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs, medewerkers bedrijfsbureau

1.17

Versturen van uitnodigingen voor Portefeuillehoudersoverleggen

Art. 10 Verordening PHO

 

secretaris-directeur

mt-secretaris

1.18

Versturen van uitnodigingen voor vergaderingen van het AB en het DB

Art. 2 RvO

 

secretaris-directeur

mt-secretaris

1.19

Doen van opgaven voor de statistiek

 

 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs, medewerkers bedrijfsbureau, medewerkers service-eenheid financiën Servicepunt71, controller

1.20

Verstrekken van wettelijk vereiste gegevens

 

 

secretaris-directeur

Mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs, medewerkers Bedrijfsbureau, medewerkers Service-eenheid Financiën Servicepunt71, controller

1.21

Waarmerken van afschriften

 

 

secretaris-directeur

 

1.22

Voeren van correspondentie inzake aansprakelijkstellingen c.q. in gebreke stellingen bij schadegevallen

 

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur van Servicepunt71

secretaris-directeur

achtereenvolgens de manager TWO Jeugdhulp (v.w.b. Jeugdhulp),de manager bedrijfsbureau en de manager RBL

 

Aanbestedingswet

1.23

Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden en het voeren van correspondentie met betrekking tot Europese aanbesteding

 

 

secretaris-directeur

Achtereenvolgens de manager TWO Jeugdhulp (v.w.b. Jeugdhulp), de manager bedrijfsbureau, de manager RBL, programmamanagers, strategisch adviseurs

1.24

Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden en het voeren van correspondentie met betrekking tot nationale openbare en niet- openbare aanbesteding, enkelvoudige en meervoudige onderhandse procedures

 

Zie ook budgethoudersregeling en nr 1.9a en nr 1.10a

Tot € 25.000,- budgethouder

Vanaf € 25.000,- secretaris-directeur

Achtereenvolgens de manager TWO Jeugdhulp (v.w.b. Jeugdhulp) de manager bedrijfsbureau, de manager RBL

 

Algemene wet bestuursrecht

1.25

Het doorzenden van geschriften welke kennelijk bedoeld zijn voor een ander bestuursorgaan dan wel retourneren aan de afzender indien doorzending niet mogelijk is

art. 2:3 Awb

 

secretaris-directeur

Bestuursjuridisch medewerker v.w.b. WRV- en urgentiezaken

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs

1.26

Het stellen van een termijn voor het uitbrengen van een advies

art. 3:6 Awb

 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs

1.27

Het ter beschikking stellen van gegevens aan een adviseur

art. 3:7 Awb

 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs

1.28

Het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

art. 3:11 Awb

 

secretaris-directeur

mt-secretaris

1.29

Kennisgeving ter inzagelegging ontwerpbesluit in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

art. 3:12 Awb

 

secretaris-directeur

mt-secretaris, communicatieadviseur

1.30

Toezending ontwerpbesluit aan belanghebbende in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

art. 3:13 Awb

 

secretaris-directeur

strategisch adviseurs

1.31

Bepalen dat ook anderen in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze naar voren te brengen

art. 3:15 Awb

 

secretaris-directeur

strategisch adviseurs

1.32

Zenden verslag van gedachtewisseling en mondelinge bedenkingen aan aanvrager, adviseurs en degenen die mondelinge bedenkingen hebben ingebracht

art. 3:15 Awb

 

secretaris-directeur

strategisch adviseurs

1.33

Bekendmaking van besluiten van AB en van DB

art. 3:42 lid 2, art. 3:43 en art. 3:44 Awb

 

secretaris-directeur

mt-secretaris

1.34

Het verzoeken tot het aanvullen van een aanvraag en het stellen van een termijn aan belanghebbende(n) tot aanvulling van een aanvraag

art. 4:5 Awb

 

secretaris-directeur

bestuursjuridisch medewerker, zijnde secretaris Urgentie­cie. (wat betreft urgentie aanvragen)

medewerker leerplicht

strategisch adviseurs

1.35

Besluiten tot niet in behandeling nemen onvolledige aanvraag

art. 4:5 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker leerplicht

 

1.36

Maken van aantekening dat aanvraag ondanks onvolledigheid in behandeling wordt genomen

art. 4:5 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker leerplicht

strategisch adviseurs

1.37

Een herhaalde aanvraag afwijzen

Art. 4:6 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker leerplicht

 

1.38

Een aanvrager in de gelegenheid stellen een zienswijze naar voren te brengen

art. 4:7 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker leerplicht

strategisch adviseurs

1.39

Horen van een belanghebbende die beschikking niet zelf heeft aangevraagd

art. 4:8 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker leerplicht

strategisch adviseurs

1.40

Kennisgeving termijnoverschrijding

art. 4:14 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker leerplicht

strategisch adviseurs

1.41

Opschorting beslistermijn

art. 4:15 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker leerplicht

strategisch adviseurs

1.42

Vaststelling dwangsom

art. 4:18 Awb

Beschikkingen worden ter kennis gebracht aan het DB

secretaris-directeur

 

1.43

Bekendmaking van rechtswege gegeven beschikkingen

art. 4:20c Awb

 

secretaris-directeur

 

1.44

Het aanhouden van het behandelen van een bezwaarschrift tot het begin van de bezwaartermijn

art. 6:10 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

 

1.45

Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

art. 6:14 Awb

 

secretaris-directeur

juridisch beleidsondersteunend medewerker v.w.b. WRV- en urgentiezaken

1.46

Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift naar de bevoegde instantie

art. 6:15 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie (v.w.b. urgentieaanvragen)

 

1.47

Het intrekken of wijzigen van een bestreden besluit

art. 6:18 Awb

Alleen DB kan besluit intrekken of wijzigen bij in mandaat genomen besluiten

secretaris-directeur (v.w.b. Wob)

voorzitter Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

bestuursjuridisch medewerker (v.w.b. urgentie aanvragen)

1.48

Het mededelen van een alsnog genomen besluit aan het orgaan waarbij beroep aanhangig is gemaakt, bijvoorbeeld bij de rechtbank

art. 6:20 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie (v.w.b. urgentie aanvragen)

 

1.49

Het beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep

art. 7:1a Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie (v.w.b. urgentie aanvragen)

 

1.50

Het afzien van het horen van een belanghebbende in bezwaar

art. 7:3 Awb

 

voorzitter commissie bezwaarschriften

 

1.51

Het ter inzage leggen van een bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken

art. 7:4 Awb

 

secretaris commissie bezwaarschriften

 

1.52

Het in geval van afzonderlijk horen afzien van het op de hoogte stellen van andere belanghebbende van het verhandelde ter zitting

art. 7:6 Awb

 

voorzitter commissie bezwaarschriften

 

1.53

Het mededelen van nieuw bekend geworden feiten of omstandigheden en het in de gelegenheid stellen van bezwaarmaker om hierop te reageren

art. 7:9 Awb

 

voorzitter commissie bezwaarschriften

secretaris commissie bezwaarschriften

1.54

Verdagen van beslissing op bezwaar

art. 7:10 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie (v.w.b. urgentie aanvragen)

 

1.55

Beslissing op bezwaar

art. 7:11 Awb

Alleen v.w.b. bezwaarschriften op grond van de huisvestingsverordening

portefeuillehouder Ruimte en Wonen

 

1.56

Proceskostenvergoeding in bezwaar

art. 7:15 Awb

Alleen v.w.b. bezwaarschriften op grond van de huisvestingsverordening

portefeuillehouder Ruimte en Wonen

 

1.57

Het geven van schriftelijke inlichtingen

art. 8:28 en art. 8:45 Awb

 

secretaris-directeur

 

1.58

Het geven van schriftelijk dupliek

art. 8:43 Awb

 

secretaris-directeur

 

1.59

Het geven van een zienswijze ten aanzien van een schriftelijk verslag van een deskundige

art. 8:47 lid 5 Awb

 

secretaris-directeur

 

1.60

Het geven van toestemming om het onderzoek ter zitting achterwege te laten

art. 8:57 Awb

 

secretaris-directeur

 

1.61

Het indienen van nadere stukken

art. 8:58 lid 1 Awb

 

secretaris-directeur

bestuursjuridisch medewerker (v.w.b. WRV- en urgentie­zaken)

 

 

Klachtenreglement

1.62

Het besluiten tot het niet in behandeling nemen van een klacht

Art. 5 lid 3

 

klachtencoördinator

 

1.63

Verdagen van beslissing op klacht

Art. 8 lid 2

 

klachtencoördinator

 

1.64

Afdoening klacht (met inachtneming advies klachtencoördinator) indien de klacht een gedraging betreft van een ambtenaar werkzaam bij of ten behoeve van Holland Rijnland en/of een gedraging van één van die diensten zelf betreft 1)

Art. 11

 

 • 1.

  voorzitter v.w.b. de secretaris-directeur

 • 2.

  secretaris-directeur

manager bedrijfsbureau v.w.b. gedragingen medewerkers behorend tot de strategische eenheid.

 • 1)

  klachten aangaande de Regiotaxi en de woningtoewijzing worden o.g.v. het contract via de vervoerder, resp. de koepel van woningcorporaties afgehandeld.

 

Wet openbaarheid van bestuur

1.65

Verzoek om preciseren bij een te algemeen geformuleerd verzoek om openbaarheid van stukken

Art. 3 lid 4

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.66

Doorzenden Wob-verzoek aan ander bestuursorgaan

Art. 4

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.67

Beslissen op Wob-verzoek

Art. 6

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.68

Opschorten beslistermijn Wob-verzoek en het stellen van een nieuwe termijn waarbinnen het verzoek wordt afgehandeld.

Art. 6 lid 3

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.69

Verdaging beslissen op Wob-verzoek

Art. 6 lid 2

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.70

Actieve openbaarheid van documenten

Art. 8

i.o.m. team communicatie

secretaris-directeur

mt-leden

1.71

Het voor hergebruik beschikbaar stellen van documenten

Art. 11b

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1.72

Verstrekken van inlichtingen

Art. 5 e.v.

 

secretaris-directeur

seniormedewerker leerplicht

medewerkers woonruimteverdeling

strategisch adviseurs  

1.73

Verzoek mededeling verstrekking gegevens

Art. 5 e.v.

 

secretaris-directeur

seniormedewerker leerplicht

medewerkers woonruimteverdeling

strategisch adviseurs

1.74

Verzoeker informeren over melding derden

Art. 13 e.v.

 

secretaris-directeur

seniormedewerker leerplicht

medewerkers woonruimteverdeling

strategisch adviseurs

1.75

Behandeling verzet tegen verwerking

Art. 21 e.v.

 

secretaris-directeur

 

1.76

Wijzen op de mogelijkheid verzet aan te tekenen

Art. 21 e.v.

 

secretaris-directeur

seniormedewerker leerplicht

medewerkers woonruimteverdeling

strategisch adviseurs

1.77

Melding datalek

Art 33 e.v.

advies functionaris voor de gegevensbescherming

secretaris-directeur

mt-leden

 

Archiefwet 1995/ Archiefbesluit 1995 

1.78

De bevoegdheid tot het vervangen van archiefbescheiden door reproducties

Art 7 Aw

 

secretaris-directeur

 

1.79

Beperking openbaarheid van archiefbescheiden

Art. 15 lid 1 Aw

 

secretaris-directeur

 

1.80

Beheer archiefbescheiden

Art. 32 Aw

 

manager bedrijfsbureau

senior documentair informatieverzorger

1.81

Ontwerpen selectielijst

Art. 3 Ab

 

manager bedrijfsbureau

senior documentair informatieverzorger

1.82

Het opmaken van een verklaring vernietiging/vervanging/ vervreemding

Art. 8 Ab

 

manager bedrijfsbureau

senior documentair informatieverzorger

1.83

Het opmaken van een verklaring van overbrenging

Art. 9 Ab

 

secretaris-directeur, manager bedrijfsbureau

senior documentair informatieverzorger

 

Voorlichting / Communicatie 

1.84

Plaatsen van advertenties

 

 

secretaris-directeur

mt-leden

communicatieadviseur en - medewerker

medewerker verkeersveiligheid en regiotaxi

1.85

Verspreiden van persberichten

 

Na akkoord portefeuillehouder en secretaris-directeur

communicatieadviseur en -medewerker

 

1.86

Perscontacten

 

i.o.m. secretaris-directeur en de portefeuillehouder

communicatieadviseur en -medewerker

 

 

Agressieprotocol

1.87

Het aanschrijven van de persoon die zich agressief heeft gedragen

 

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.

PERSONELE ZAKEN Bevoegdheden CAR-UWO

2.1

Het aanstellen van personeel

CAR-UWO hoofdstuk 2

 

secretaris-directeur

 

2.2

Het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen en het toekennen van bijbehorende onkostenvergoedingen en besluiten inzake afwijkende beloning op grond van aanstellingen o.g.v. een banenafspraak

Artikel 1:2a, 1:2b en 12c:

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.3

Het opleggen van de verplichting om in het dienstbelang een andere betrekking te aanvaarden of andere werkzaamheden te verrichten

Artikel 2:1B

 

secretaris-directeur

 

2.4

Het aanwijzen voor beschikbaarheidsdiensten

Artikel 2:1B, lid 2, onder c

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.5

Het aanpassen van de formele arbeidsduur van een ambtenaar of het aanpassen van de werkplaats

Artikel 2:7 en 2:7a

 

secretaris-directeur

 

2.6

Vaststellen functies en functiewaarderingssysteem

Artikel 3:1

 

secretaris-directeur

 

2.7

Vaststelling salaris

Artikel 3:3

 

secretaris-directeur

 

2.8

Het toekennen van een periodieke verhoging, inclusief het toekennen van een extra periodieke verhoging, alsmede de inpassing in een hogere schaal, alsmede het toekennen van een extra uitloop op de functionele salarisschaal, alsmede het toepassen van een verlaging van de salarisschaal

Artikel 3:4 t/m 3:7

Geldt alleen voor medewerkers tot en met schaal 12.

secretaris-directeur

 

2.9

Toelagen als bedoeld in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 CAR

Artikel 3:8 t/m 3:17

Geldt alleen voor medewerkers tot en met schaal 12.

secretaris-directeur

 

2.10

Het toekennen van een vergoeding BHV

Artikel 3:17

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.11

Het toekennen van overwerkvergoedingen.

Artikel 3:18 en 3:18A

 

secretaris-directeur

 

2.12

Het toekennen van een ambtsjubileumgratificatie

Artikel 3:19

 

secretaris-directeur

 

2.13

Het toekennen van een beloning vanwege uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Artikel 3:20

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.14

Het toekennen van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gemaakt in belang van de dienst.

Artikel 3:21

 

secretaris-directeur

 

2.15

Het toekennen van een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer

Artikel 3:22

 

secretaris-directeur

 

2.16

Het vaststellen van werktijden en indelen van roosters ten aanzien van individuele medewerkers

Artikel 4:2, 4:4, 4:5 en 4:6

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.17

Het beslissen op een verzoek om bovenwettelijke vakantie-uren tegen geld uit te wisselen

Artikel 3:36

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.19

Beslissingen met betrekking tot het vervallen en verjaren van verlofuren.

Artikel 6:2a

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.20

Het al dan niet verlenen van vakantie

Artikel 6:1:1, 6:2, 6:2:1 en 6:2:2

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.21

Het verlenen of niet verlenen van vakantie tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid

Artikel 6:2:3 t/m 6:2:7

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.22

Het al dan niet verlenen van kort- of langdurend zorgverlof, vakbondsverlof en andere vormen van buitengewoon verlof

Artikel 6:4 t/m 6:4:5

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.23

Besluiten inzake (betaald) ouderschapsverlof

Artikel 6:5 t/m 6:5:7, 6:5a en 6:5a:1

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.24

Besluiten inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof, onbetaald verlof, adoptie- en pleegverlof, aanspraken tijdens verlof en samenloop met ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof

Artikel 6:7 t/m 6:12

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.26

Opdracht geven aan de arbodienst om een ambtenaar aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen

Artikel 7:2:5

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.27

Op advies van de arbodienst een ambtenaar buitendienst stellen of andere werkzaamheden opdragen

Artikel 7:2:6

 

secretaris-directeur

 

2.28

Verzoek van het DB aan het UWV om een ambtenaar in aanmerking te laten komen voor maatregelen of voorzieningen in het belang van het herstel van zijn gezondheid, het behoud, herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid

Artikel 7:2:7

 

secretaris-directeur

 

2.29

Het al dan niet korten op beloning i.v.m. ziekte

Artikel 7:3

 

secretaris-directeur

 

2.30

Besluit tot vergoeding van kosten van geneeskundige behandeling of verzorging als gevolg van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

Artikel 7:7

 

secretaris-directeur

 

2.31

Het treffen van maatregelen of het stellen van voorschriften zodat de ambtenaar die t.g.v. ziekte of gebrek verhinderd is arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere arbeid te verrichten

Artikel 7:9

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.32

Het verminderen van bezoldiging bij het niet nakomen van verplichtingen bij medisch onderzoek of hervatting van arbeid na arbeidsongeschiktheid

Artikel 7:13:1, 7:14 en 7:15:1

 

secretaris-directeur

 

2.33

Het opdragen van passende en gangbare arbeid (als bedoeld in Artikel 7:11, leden 2 en 3)

Artikel 7:16

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.34

Het verlenen van toestemming aan een ambtenaar voor het al dan niet terugkeren in zijn betrekking na ziekte

Artikel 7:17

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.35

Het beslissen omtrent de samenloop van bezoldiging bij ziekte in geval van samenloop met ZW-, WW-, of WIA-uitkering

Artikel 7:19 t/m 7:21

 

secretaris-directeur

 

2.36

Het verlenen van ontslag op verzoek of wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Artikel 8:2a: het in afwijking van Artikel 8:2, lid 1 beslissen omtrent een ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel 8:1, 8:1:1 en 8.2:

Dit betreft een besluit over doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Lager door mandateren is niet mogelijk vanwege de ingrijpende gevolgen voor de rechtspositie.

secretaris-directeur

 

2.37

Ontslag wegens reorganisatie

Artikel 8:3, en 8:3:1

 

secretaris-directeur

 

2.38

Het verlenen van ontslag wegens gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Artikel 8:4,8:5 en 8:5a

 

secretaris-directeur

 

2.39

Het verlenen van ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking anders dan wegens ziekten of gebreken

Artikel 8:6

 

secretaris-directeur

 

2.40

Het verlenen van ontslag op overige gronden

Artikel 8:7, 8:8 en 8:9

 

secretaris-directeur

 

2.41

(Tussentijds) Ontslag uit tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding

Artikel 8:12 en 8:12:1

 

secretaris-directeur

 

2.42

Ontslag als disciplinaire straf

Artikel 8:13

 

secretaris-directeur

 

2.43

Het opleggen van een schorsing als ordemaatregel en het inhouden van een deel van de bezoldiging

Artikel 8:15:1 en 8:15:2

 

secretaris-directeur

 

2.44

Toekennen van een overlijdensuitkering

Artikel 8:16:2

 

secretaris-directeur

 

2.45

Beslissingen ten aanzien van de re-integratiefase voor ontslag en het opstellen van een re-integratieplan

Artikel 10d:6 t/m10d:10

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.46

Vaststelling dat iemand door reorganisatie boventallig wordt.

Artikel 10d:11

 

secretaris-directeur

 

2.47

Begeleiding in het kader van werk naar werk-trajecten en het opstellen van daartoe strekkende van werk naar werk-contracten.

Artikel 10d: paragraaf 5

 

secretaris-directeur

 

2.48

Het treffen van sancties door kortingen op de aanvullende WW en de na wettelijke WW wegens niet voldoen aan inspanningsverplichtingen of wegens op andere wijze niet nakomen van verplichtingen.

Artikel 10d:28 en 10d:34

 

secretaris-directeur

 

2.49

Het geven van toestemming om goederen en diensten persoonlijk te gebruiken

Artikel 15:1:b

 

secretaris-directeur

 

2.50

Het verbieden of onder voorwaarden toelaten van het verrichten van nevenwerkzaamheden

Artikel 15:1e

 

secretaris-directeur

 

2.51

Het opleggen van andere arbeid in tijde van oorlogen, oorlogsgevaar, rampen of andere buitengewone omstandigheden

Artikel 15:1:11

 

secretaris-directeur

 

2.52

Het opleggen van de verplichting tot schadevergoeding, het vaststellen van het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding op de bezoldiging

Artikel 15:1:12

 

secretaris-directeur

 

2.53

Het beoordelen van de ambtenaar

Artikel 15:1:15

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.54

Het opleggen van het dragen van uniform of dienstkleding. Het opleggen van kledingvoorschriften

Artikel 15:1:16

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.55

Het opleggen van de verplichting in of meer nabij de standplaats te gaan wonen

Artikel 15:1:17

 

secretaris-directeur

 

2.57

Het ontzeggen van de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen

Artikel 15:1:19

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.58

Het geven van aanwijzingen aan ambtenaren die verkeren in de omstandigheid zoals omschreven in Artikel 15:1:20, lid 1(nominatieve aangifteplicht Infectieziektenwet)

Artikel 15:1:20

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.59

Het verstrekken van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de ambtenaar

Artikel 15:1:22

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.60

Het vergoeden van schade aan de aan een ambtenaar toebehorende kleding en uitrusting

Artikel 15:1:23

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.61

Het verlenen van toestemming voor het gebruik van motorrijtuigen

Artikel 15:1:24

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.62

Het verlenen van schadevergoeding ten aanzien van niet elders geregelde schadeloosstelling en vergoeding van kosten

Artikel 15:1:25

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.63

Het opleggen van een verplichting tot het volgen van een opleiding. Het verstrekken van faciliteiten en het stellen van voorwaarden t.a.v. het volgen van een opleiding

Artikel 15:1:26

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.64

Het verlenen van verlof t.b.v. het volgen van onderwijs aan ambtenaren < 18 jaar

Artikel 15:1:27

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.65

Het nemen van maatregelen i.v.m. vermoedens van misstanden

Artikel 15:2

 

secretaris-directeur

mt-leden, vertrouwenspersoon integriteit, vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

2.66

Het opleggen van disciplinaire maatregelen genoemd onder a. t/m c., te weten een schriftelijke berisping; arbeid buiten de voor de functie van de ambtenaar vastgestelde werktijden zonder vergoeding of tegen een lagere dan de normale vergoeding voor ten hoogste zes uren met een maximum van drie uren per dag en met dien verstande dat deze arbeid niet kan worden opgelegd op zondag en op de voor de ambtenaar geldende kerkelijke feestdagen;

vermindering van vakantie met ten hoogste 1/3 van het aantal uren waarop de ambtenaar voor het desbetreffende kalenderjaar aanspraak heeft.

Artikel 16:1:2

 

secretaris-directeur

 

2.67

Het opleggen van disciplinaire maatregelen genoemd onder d t/m i., te weten geldboete tot ten hoogste 1% van het bedrag van het salaris per jaar;

niet-betaling van het salaris, doch ten hoogste tot een bedrag overeenkomende met het salaris over een halve maand;

stilstand van verhoging van salaris, met uitzondering van verhogingen als gevolg van algemene loonmaatregelen, een herwaardering van de functie daaronder begrepen, voor ten hoogste vier jaren;

vermindering van salaris met ten hoogste het bedrag van de laatste twee periodieke verhogingen, of, indien aan de door de ambtenaar beklede functie geen schaal is verbonden, vermindering van het salaris met ten hoogste 5%, een en ander voor de tijd van niet langer dan twee jaren;

plaatsing in een andere functie, al of niet in een ander onderdeel van de dienst, voor bepaalde of onbepaalde tijd en met of zonder vermindering van salaris en de toegekende salaristoelage(n);

schorsing voor een bepaalde tijd zonder of met gedeeltelijk genot van salaris en de toegekende salaristoelage(n)

Artikel 16:1:2

 

secretaris-directeur

 

2.68

Opstellen van en uitvoering geven aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Artikel 17:4

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.69

Het aanwijzen van een deskundige op het gebied van loopbaanadvies of coaching

Artikel 17:5

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.70

Het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming in de verhuiskosten

Artikel 18:1:2 t/m 18:1:5

 

secretaris-directeur

 

2.71

Het toekennen van een tegemoetkoming woon- en werkverkeer

Artikel 18:1:6 t/m 18:1:8

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.72

Het toekennen van een tegemoetkoming van reis- en pensionkosten

Artikel 18:1:9 en 18:1:10

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.73

Het verlenen van een voorschot van de in hoofdstuk 18 CAR/UWO genoemde tegemoetkomingen

Artikel 18:1:12

 

secretaris-directeur

mt-leden

 

Formatie

2.74

Beslissen over verschuivingen of wijzigingen binnen de formatie die het teamniveau overstijgen

 

 

secretaris-directeur

 

 

Klachtenregeling

2.75

Afdoening van een klacht wegens ongewenst gedrag.

Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

 

secretaris-directeur

 

2.76

Afleggen van de ambtseed door ambtenaren en medewerkers ook op tijdelijke contracten inzake integriteit en geheimhouding

Art. 125 Ambtenarenwet

 

secretaris-directeur

 

3

FINANCIËLE ZAKEN

 

Verzekeringen

3.1

Aangaan en opzeggen van verzekeringen voor in beheer zijnde gebouwen met inventaris, alsmede voertuigen en voorwerpen.

Art.160Gw

Art. 21 Gr

Volmacht van de voorzitter, v.w.b. ondertekening

secretaris-directeur

manager bedrijfsbureau

3.2

Aansprakelijk stellen van derden inzake beschadiging van eigendommen

Art. 6:162 t/m 6:184 BW

 

secretaris-directeur

mt-leden

 

Afdoen van aansprakelijkstellingen door derden beneden het eigen risico

Art. 6:162 t/m 6:184 BW

 

secretaris-directeur

mt-leden

3.4

Inschakelen van de verzekeringsmaatschappij bij schade boven het eigen risico

 

 

secretaris-directeur

manager bedrijfsbureau

3.5

Beslissen omtrent schadevergoeding bij schade ontstaan door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en welke niet gedekt wordt door verzekering

Art. 6:162 t/m 6:184 BW

voor een bedrag tot € 10.000

secretaris-directeur

 

3.6

Dechargeren van verzekeringsmaatschappijen t.a.v. schade-uitkeringen wegens schade aan eigendommen van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

 

voor een bedrag tot € 10.000

 

secretaris-directeur

 

 

Financiën 

3.7

Doen van aangiften voor de loonbelasting voor werknemers in dienst van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

 

 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.8

Doen van aangiften Omzetbelasting/BTW

 

 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.9

In rekening brengen van omzetbelasting

 

 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.10

In rekening brengen van tarieven bij afnemers van producten en diensten

 

 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.11

Opdracht geven aan deskundigen tot het opstellen van controlerapporten en officiële accountantsverklaringen

 

 

secretaris-directeur

controller

3.12

Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen

 

 

controller

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.13

Het in gebreke stellen van debiteuren

 

 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.14

Het opdracht geven aan gerechtsdeurwaarders tot het voeren van procedures m.b.t. invordering

 

 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.15

Het oninbaar verklaren van vorderingen

 

 

secretaris-directeur

controller

3.16

Het verstrekken van betalingsopdrachten m.b.t. de uitbetaling van nettosalarissen

 

 

secretaris-directeur

controller

3.17

Het verstrekken van opgaven aan de Belastingdienst betreffende uitbetaling aan derden die niet in dienst zijn van Holland Rijnland

 

 

secretaris-directeur

controller

 

BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VERORDENING WONINGGEBONDEN SUBSIDIES

3.18

Besluiten en handelingen op grond van dit besluit of deze Verordening

 

 

secretaris-directeur

manager service-eenheid financiën Servicepunt71

4

ALGEMEEN BELEID

4.1

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid1 besluiten tot het verstrekken van subsidie aan natuurlijke personen, aan een groep van natuurlijke personen, dan wel aan een rechtspersoon in oprichting.

Art 3 lid 2 Algemene Subsidie Verordening (ASV)

 

Tot € 25.000,- programmamanagers, mt-leden

Van € 25.000,- tot € 60.000,- secretaris-directeur

mt-leden

4.2

De bevoegdheid om andere dan, slechts enkele van de in artikel 6 lid 2 en 3 genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende zijn.

Art. 6 lid 4 ASV

 

mt-leden

 

4.3

Het stellen van een andere termijn voor het indienen van een aanvraag om subsidie.

Art. 7 lid 3 ASV

 

mt-leden

 

4.4

Het stellen van een andere beslistermijn

Art. 8 lid 3 ASV

 

mt-leden

 

4.5

Het verlenen van een subsidie, het bepalen van de wijze waarop de verantwoording van de ontvangen subsidie plaatsvindt alsmede het verbinden van voorschriften en verplichtingen aan de subsidiebeschikking.

Art. 4, 14 en 15 ASV

 

Tot € 25.000,- programmamanagers, mt-leden;

Van € 25.000,- tot € 60.000,- secretaris-directeur

mt-leden

4.6

Het weigeren van een subsidie omdat de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de regio Holland Rijnland en de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsorgaan.

Art. 9 sub a ASV

 

secretaris-directeur

mt-leden

4.7

Het lager vaststellen of intrekken van een subsidie

Art. 17 lid 2 ASV

 

Tot € 25.000,- programmamanagers, mt-leden;

Van € 25.000,- tot € 60.000,- secretaris Holland Rijnland

mt-leden

4.8

Het verzoeken om mee te werken aan een steekproefsgewijze controle ten aanzien van de gesubsidieerde activiteit

Art. 17 lid 3 ASV

 

secretaris-directeur

 

4.9

Het vaststellen van een subsidie en wel:

Het direct vaststellen van een subsidie;

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie binnen 13 weken nadat de activiteit waarvoor subsidie is verleend heeft plaatsgevonden of zou plaatsvinden;

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie nadat de subsidieontvanger heeft aangetoond dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Art. 19 en 22 ASV

 

mt-leden

 

4.10

Het vaststellen van een subsidie van € 25.000,- tot € 60.000,-.

Art. 20 en 22 ASV

 

secretaris-directeur

mt-leden

4.11

Het verdagen van het vaststellen van een subsidie.

Art. 8 ASV

 

secretaris-directeur,mt-leden

 

5

Maatschappelijk domein

5.1

Regionaal bureau leerplicht (RBL)

 

Leerplichtwet 1969 (lpw)

5.1.1

Beslissen omtrent een aanvraag vervangende leerplicht

Art. 3a Lpw

 

leerplichtambtenaar

combifunctionaris leerplicht en RMC

 

5.1.2

Beslissen omtrent een aanvraag vervangende leerplicht laatste schooljaar

Art. 3b Lpw

 

leerplichtambtenaar

 

5.1.3

Beslissing op bezwaar vervangende leerlicht, vervangende leerplicht laatste schooljaar, vrijstelling wegens volgen ander onderwijs en vrijstelling gewichtige omstandigheden

Art. 3a, art 3b, art. 11g en art. 15 Lpw

 

manager RBL

 

5.1.4

Aanwijzen van een academisch gevormde of daarmee bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog ten behoeve van het vaststellen van lichamelijke of psychische ongeschiktheid niet vallende onder de GGD

Art. 7 Lpw

 

leerplichtambtenaar

 

5.1.5

Beslissen op verzoek om vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden

Art. 11g

 

leerplichtambtenaar

 

5.1.6

Beslissen op verzoek om vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs

Art. 15 Lpw

 

leerplichtambtenaar

 

5.1.7

Het aanwijzen van leerplichtambtenaar als zodanig

Art. 16 Lpw

 

secretaris-directeur

 

5.1.8

Controle absoluut schoolverzuim

Art. 19 Lpw

 

leerplichtambtenaar

administratief medewerker

5.1.9

Het nemen van gedoogbesluiten indien een leerling tijdelijk wegens een verkeerde opleidingskeuze geen onderwijsinstelling bezoekt zonder dat hiervoor vrijstelling is verleend of indien een leerling in dienst zal treden bij Defensie

 

 

leerplichtambtenaar

 

5.2

TWO Jeugdhulp 

5.2.1

Budgetrecht bij het voeren van de administratie voor Holland Rijnland en Jeugdhulp

Volgens mandaat in de DVO Jeugdhulp

 

manager TWO Jeugdhulp

accountmanager 1 (medewerker ontwikkeling 1)

 

Het ondertekenen van addenda bij contracten

Volgens mandaat in DVO Jeugdhulp

 

manager TWO Jeugdhulp

accountmanager 1 (medewerker ontwikkeling 1)

 

Het ondertekenen van correspondentie

Volgens mandaat in DVO Jeugdhulp

 

manager TWO Jeugdhulp

accountmanager 1 (medewerker ontwikkeling 1)

6

Bedrijfsbureau – Overige uitvoerende taken

6.1

Verkeer en vervoer

6.1.1

Uitvoering Regeling duurzaam veilig volgens provinciale subsidieregeling mobiliteit

 

 

secretaris-directeur

manager bedrijfsbureau, medewerker verkeersveiligheid

6.1.2

Uitvoering provinciale subsidieregeling v.w.b. grote infrastructurele projecten

 

 

secretaris-directeur

manager bedrijfsbureau, medewerker verkeersveiligheid

6.1.3

Besluiten om vrijgevallen financiële middelen door het niet doorgaan van een voor BDU/DV-subsidie of de provinciale subsidieregeling mobiliteit aangemelde project in te zetten voor een ander aangemeld project (vrijval BDU/provinciale subsidieregeling mobiliteit)

 

middelen worden zoveel mogelijk aangewend voor een project in dezelfde gemeente als oorspronkelijk voor aangevraagd was

secretaris-directeur

manager bedrijfsbureau

6.2

Woonruimteverdeling – Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

6.2.1

Het aanleggen en bijhouden van een register van woningzoekenden

Art. 5

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers Holland Rijnland Wonen

 

6.2.2

Het wijzigen van de inschrijving als woningzoekende

Art. 6

1 en 2 moeten mandaat aanvaarden

medewerker HRW

medewerker corporaties

bestuurlijk juridisch medewerker Holland Rijnland

 

6.2.3

Het toekennen van inschrijftijd aan een woningzoekende

Art. 6

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers HRW

 

6.2.4

Het verzoeken om aanvullende documenten t.b.v. de aanvraag van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 8

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers corporaties

 

6.2.5

Verlenen van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 9

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers corporaties

 

6.2.6

Weigeren van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 9

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers corporaties

 

6.2.7

Intrekken van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 11

 

beslissingsmandaat portefeuillehouder ruimte en wonen;

ondertekeningmandaat secretaris-directeur.

 

6.2.8

Toekennen van een urgentieverklaring

Art. 21

 

regionale urgentiecommissie

secretaris regionale urgentiecommissie onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.9

Weigeren van een urgentieverklaring

Art. 24

 

regionale urgentiecommissie

secretaris regionale urgentiecommissie, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.10

Intrekken van een urgentieverklaring

Art. 25

 

regionale urgentiecommissie

secretaris regionale urgentiecommissie, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.11

Toekennen van een stadsvernieuwingsurgentie

Art. 28

 

regionale urgentiecommissie

secretaris regionale urgentiecommissie, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.12

Intrekken van een stadsvernieuwingsurgentie

Art. 30

 

regionale urgentiecommissie

secretaris regionale urgentiecommissie, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.13

Toezicht op de naleving van de Huisvestingsverordening

Art. 34

mandaat moet aanvaard worden

burgemeester en wethouders

 

6.2.14

Beslissing op bezwaarschriften o.g.v. de Huisvestingsverordening

Art. 7:11 Awb

 

beslissingsmandaat portefeuillehouder ruimte en wonen;

ondertekeningmandaat secretaris-directeur.

 

 

 

 

 

Ga naar het begin