Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent de auditcommissie Reglement op de auditcommissie Holland Rijnland 2017

Publicatiedatum:
woensdag 24 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent de auditcommissie Reglement op de auditcommissie Holland Rijnland 2017

Reglement auditcommissie Holland Rijnland 2017

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  een lid: een lid van de auditcommissie;

 • b.

  de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie of diens vervanger;

 • c.

  de secretaris: een griffier en/of een aan te wijzen medewerker van de deelnemende gemeente;

 • d.

  Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland;

 • e.

  Het Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland;

 • f.

  De portefeuillehouder: de portefeuillehouder Middelen van Holland Rijnland;

 • g.

  de accountant: de accountant benoemd door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland;

 • h.

  De controller: de controller van Holland Rijnland.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De auditcommissie:

  • a.

   adviseert het Algemeen Bestuur bij het uitvoeren van zijn controlerende taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

  • b.

   adviseert het Algemeen Bestuur over selectiecriteria en bijhorende regelingen bij aanbesteding en selectie van de accountant(scontrole) van Holland Rijnland. Adviseert het Algemeen Bestuur over de selectiecriteria en de bijbehorende weging per selectiecriteria.

  • c.

   adviseert het Algemeen Bestuur over:

   • 1.

    de te benoemen accountant;

   • 2.

    het accountantsrapport en over de aandachtspunten en aanbevelingen;

   • 3.

    de financiële regelingen en verordeningen zijnde de financiële verordening en de controleverordening van Holland Rijnland

  • d.

   voert overleg met de accountant over:

   • 1.

    het controleplan;

   • 2.

    de tussentijdse rapportages en controles;

   • 3.

    de accountantsverklaring, het accountantsrapport en de managementletter;

   • 4.

    de evaluatie van zijn functioneren na afloop van de contractperiode dan wel alvorens tot verlening van de contractperiode over te gaan.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur kan de auditcommissie aanwijzingen en opdrachten geven voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur benoemt de leden van de auditcommissie

 • 2.

  De auditcommissie bestaat uit drie (plaatsvervangende) leden vanuit het Algemeen Bestuur niet zijnde DB-leden;

 • 3.

  De auditcommissie laat zich bij haar werkzaamheden bijstaan door een griffier en/of (griffie)medewerker vanuit de deelnemende gemeentes.

Artikel 4 Voorzitter

De leden van de auditcommissie bepalen onderling wie van hen voorzitter en vicevoorzitter is.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt op het moment dat het lid geen (plaatsvervangend) lid meer is van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

 • 2.

  De zittingsduur van het lidmaatschap van de auditcommissie is gelijk aan de zittingsduur van het Algemeen Bestuur.

Artikel 6 Aanwezigheid bij vergaderingen

 • 1.

  De controller van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland kan op uitnodiging van de voorzitter bij de vergaderingen aanwezig zijn.

 • 2.

  De portefeuillehouder Middelen van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland kan op uitnodiging van de voorzitter bij de vergadering aanwezig zijn.

 • 3.

  De accountant kan op uitnodiging van de voorzitter bij de vergadering aanwezig zijn.

Artikel 7 Vergaderschema

De auditcommissie vergadert volgens een vast schema. De auditcommissie komt daarnaast in vergadering bijeen indien de voorzitter dit nodig acht of als tenminste twee leden hierom verzoeken.

Artikel 8 Informatievoorziening en openbaarheid stukken

 • 1.

  De auditcommissie informeert het Algemeen Bestuur vroegtijdig en actief.

 • 2.

  De informatie omvat in ieder geval:

  • a.

   de besluitenlijsten van de vergaderingen van de auditcommissie;

  • b.

   het controleplan;

  • c.

   de tussentijdse rapportages en controles;

  • d.

   het accountantsrapport;

  • e.

   de evaluatie van het functioneren van de accountant;

  • f.

   de accountantsselectie.

  • g.

   de stukken van de auditcommissie zijn in de regel openbaar, voor zover dit binnen de criteria van de Wet Openbaarheid van Bestuur mogelijk is. De besluitenlijsten van de auditcommissie worden, na toezending aan en/of bespreking in het Algemeen Bestuur, gepubliceerd op de website van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

  • h.

   De auditcommissie ontvangt alle informatie van Holland Rijnland die zij voor haar werkzaamheden nodig acht.

Artikel 9 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de auditcommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking na vaststelling in het Algemeen Bestuur na bekendmaking door publicatie op de website van Holland Rijnland.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als Reglement op de auditcommissie Holland Rijnland 2017

Leiden, 15 september 2017

Ga naar het begin