Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden houdende regels omtrent ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM

Publicatiedatum:
vrijdag 15 maart 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden houdende regels omtrent ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 8 maart 2017 beschikbaar via Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 152.]

Artikel 1 Definities en afkortingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  RDOG HM: Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

 • 2.

  AVR RDOG HM: Arbeidsvoorwaardenregeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.

 • 3.

  Ambtenaar: hij/zij die door of vanwege de RDOG HM is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, alsmede hij/zij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

 • 4.

  Medewerker: hij/zij, niet zijnde ambtenaar, die betaald of niet-betaald, werkzaamheden voor de RDOG HM verricht.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling heeft tot doel eenduidige en toepasbare regels over de ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring te stellen.

 • 2.

  Deze regeling is van toepassing op alle ambtenaren en medewerkers van de RDOG HM.

 • 3.

  Deze regeling is een uitwerking van het gestelde in artikel 15:1a van de AVR RDOG HM en het Kaderbeleid Integriteit.

Artikel 3 Aflegging ambtseed of ambtsbelofte

 • 1.

  Aflegging van de ambtseed of ambtsbelofte dient binnen drie maanden na indiensttreding plaats te vinden.

 • 2.

  Het mondeling afleggen van de ambtseed of ambtsbelofte is verplicht voor alle ambtenaren die in dienst komen bij de RDOG HM.

 • 3.

  De ambtseed of belofte wordt door de directeur ten overstaan van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur afgelegd.

 • 4.

  De ambtseed of belofte wordt door de ambtenaar, niet zijnde directeur, ten overstaan van de directeur afgelegd.

 • 5.

  Het afleggen van de ambtseed of ambtsbelofte moet staande plaatsvinden.

 • 6.

  De ambtenaar is vrij in zijn keuze tussen de ambtseed en de ambtsbelofte. Van tevoren wordt hem naar zijn keuze gevraagd.

 • 7.

  Het afleggen de ambtseed of ambtsbelofte vindt plaats tijdens de introductiebijeenkomst. Hieraan gaat een korte toespraak vooraf. Daarin wordt gewezen op de bijzondere verantwoordelijkheid van de RDOG HM, de bijzondere positie van de ambtenaren van de RDOG HM en de waarde en inhoud van de ambtseed en ambtsbelofte.

 • 8.

  Het afleggen van de ambtseed of ambtsbelofte gebeurt als volgt:

  • a.

   de voorzitter van het Dagelijks Bestuur dan wel de directeur leest de tekst van de ambtseed of de ambtsbelofte duidelijk voor;

  • b.

   de ambtenaar die de ambtseed aflegt, steekt vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten op en spreekt daarbij de woorden uit “zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

  • c.

   de ambtenaar die de ambtsbelofte aflegt, spreekt vervolgens de woorden uit “dit verklaar en beloof ik”.

 • 9.

  Indien de ambtenaar, gelet op diens godsdienstige overtuiging, op een andere wijze de ambtseed of ambtsbelofte wil afleggen, wordt van deze wijze van afleggen aantekening op de verklaring gemaakt.

 • 10.

  Naast het mondeling afleggen van de ambtseed of ambtsbelofte ondertekent de ambtenaar de verklaring volgens bijgaand model. De ondertekende verklaring wordt gearchiveerd in het personeelsdossier.

Artikel 4 Ondertekening integriteitsverklaring

Medewerkers, anders dan ambtenaren, leggen de ambtseed of ambtsbelofte niet af. Zij ondertekenen de integriteitsverklaring die is opgenomen in de overeenkomst die met de medewerker wordt gesloten.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In geval deze regeling in individuele gevallen leidt tot onrechtvaardige uitkomsten kan het Dagelijks Bestuur afwijkend van deze regeling beslissen.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van deze regeling beslist het Dagelijks Bestuur.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in onze vergadering van 15 november 2012.

De secretaris,

J.M.M. de Gouw

De voorzitter,

M.J.C. Suijker  

Bijlage 1 De tekst van de Ambtseed

 

“Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling;

 

Ik zweer dat ik voor het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd en dit ook niet zal gaan doen;

 

Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de RDOG HM zal eerbiedigen;

 

Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van de RDOG HM zal schaden en dit ik hierbij de Gedragscode van de RDOG HM als leidraad zal hanteren.

 

Zo waar helpe mij God almachtig!”

Bijlage 2 De tekst van de Ambtsbelofte

 

“Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling;

 

Ik verklaar dat ik voor het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd en dit ook niet zal gaan doen;

 

Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de RDOG HM zal eerbiedigen;

 

Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van de RDOG HM zal schaden en dit ik hierbij de Gedragscode van de RDOG HM als leidraad zal hanteren.

 

Dit verklaar en beloof ik!”

Bijlage 3 Model verklaring aflegging ambtseed

 

“Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling;

 

Ik zweer dat ik voor het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd en dit ook niet zal gaan doen;

 

Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de RDOG HM zal eerbiedigen;

 

Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van de RDOG HM zal schaden en dit ik hierbij de Gedragscode van de RDOG HM als leidraad zal hanteren.

 

Zo waar helpe mij God almachtig!”

 

Op dd-mm-jjjj werd te plaatsnaam

 

ten overstaan van de directeur RDOG HM, naam directeur ,

 

door naam ambtenaar de ambtseed volgens bovenstaande tekst afgelegd.

 

Handtekening ambtenaar:

 

 

-----------------------------------

Bijlage 4 Model verklaring aflegging ambtsbelofte

 

“Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling;

 

Ik verklaar dat ik voor het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd en dit ook niet zal gaan doen;

 

Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de RDOG HM zal eerbiedigen;

 

Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van de RDOG HM zal schaden en dit ik hierbij de Gedragscode van de RDOG HM als leidraad zal hanteren.

 

Dit verklaar en beloof ik!”

 

Op dd-mm-jjjj werd te plaatsnaam

 

ten overstaan van de directeur RDOG HM, naam directeur ,

 

door naam ambtenaar de ambtsbelofte volgens bovenstaande tekst afgelegd.

 

Handtekening ambtenaar:

 

 

----------------------------------- 

Bijlage 5 Model Integriteitsverklaring medewerkers, niet zijnde ambtenaren

 

Ook medewerkers, niet aangesteld zijn in ambtelijke dienst, die werkzaamheden voor de RDOG HM verrichten dienen de gedragscode te kennen en de voor hen van toepassing zijnde onderdelen na te leven. De onderstaande verklaring wordt opgenomen in de diverse overeenkomsten die met deze medewerkers gesloten worden.

 

“Ondergetekende, naam medewerker, vanaf dd.mm.jj als uitzendkracht / gedetacheerde / stagiaire / externe inhuur werkzaam bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, verklaart hierbij dat hij/zij:

 

 • kennis genomen heeft van de Gedragscode RDOG HM;

 • de regels met betrekking tot integriteit zoals vastgelegd in de Gedragscode en overige regelingen en protocollen zal naleven;

 • zaken die hem/haar als geheim zijn toevertrouwd of waarvan het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, geheim zal houden voor anderen;

 • Informatie die in het kader van zijn/haar werkzaamheden als vertrouwelijk of geheim zijn toevertrouwd of te zijne/hare kennis zijn gekomen, niet zal openbaren aan anderen dan die personen aan wie hij/zij volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht is.

 • Ondergetekende verklaart voorts bekend te zijn met hetgeen ten aanzien van de geheimhouding in de wet is bepaald te weten artikel 272 Wetboek van Strafrecht.”

 

Handtekening medewerker

 

 

---------------------------------

Ga naar het begin