Compensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019

Publicatiedatum:
donderdag 27 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Compensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019

De raad der gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, zaaknummer Z-18-059357;

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

COMPENSATIEREGELING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN EN BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2019

Artikel 1 Toepassing compensatie

  • 1.

    Degene die voor het jaar 2019 belastingplichtig is voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op grond van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2019 of voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (roerende-zaakbelastingen of RZB) op grond van de Verordening belastingen op roerende-woon- en bedrijfsruimten Teylingen, en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2019 een aanslag voor een van deze belastingen wordt opgelegd, heeft recht op compensatie.

  • 2.

    De compensatie is eenmalig en geldt uitsluitend voor het belastingjaar 2019.

Artikel 2 Bedrag compensatie

De compensatie bedraagt € 23,06.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad vernoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer

Ga naar het begin