Inspraakprocedure Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Publicatiedatum:
vrijdag 21 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Inspraakprocedure Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Inspraakprocedure Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Hierbij informeren wij u over de inspraakprocedure voor de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019.

 

Aanleiding

De regionale woningmarkt is de komende jaren nog zeer krap. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden. Sommige mensen komen hierdoor in de knel en hebben snel en urgent passende woonruimte nodig. In de huisvestingsverordening leggen we de spelregels voor verdeling van sociale huurwoningen in Holland Rijnland vast.

 

De huisvestingsverordening dient eens in de vier jaar geactualiseerd te worden. Gemeenten in regio Holland Rijnland voeren een gezamenlijke huisvestingsverordening. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de nieuwe verordening vast. De nieuwe verordening dient op 1 juli 2019 van kracht te zijn.

 

Om tot een concept-verordening te komen, is van april t/m september 2018 met vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten een participatieproces doorlopen. Eerst is de huidige verordening geëvalueerd. Vervolgens zijn op basis van een aantal gesprekssessies de belangen van de verschillende stakeholders in kaart gebracht in een zogenaamde ‘belangenkaart’. Als laatste is in een conferentie op 13 september 2018 het draagvlak voor verschillende mogelijke keuzes getoetst. Al deze input heeft geleid tot de verordening die nu wordt vrijgegeven voor inspraak.

 

Ter inzage

De concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 is van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2018 vrijgegeven voor inspraak. U kunt de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019, de toelichting en de ‘was- wordt tabel’ downloaden op deze pagina.

 

U wordt bij deze uitgenodigd om op de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 te reageren. Dit kan tot en met 14 februari 2019:

 • 1.

  Via de website van Holland Rijnland. U kunt een reactie per e-mail versturen via:

  HVV2019@hollandrijnland.nl

 • 2.

  Wilt u uw reactie per post versturen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur deze dan naar:

   

  Holland Rijnland

  t.a.v. het Dagelijks Bestuur

  Schuttersveld 9

  2316 XG Leiden

  o.v.v. zienswijze HVV 2019

   

Vervolg

Nadat de termijn van de ter inzagelegging is afgelopen, wordt er een Nota van Beantwoording opgesteld. Deze nota van beantwoording is in maart 2019 voor iedereen beschikbaar en te downloaden op deze website. Tevens zal de nota van beantwoording naar alle insprekers worden verzonden. De definitieve Regionale Woonagenda wordt op 3 juli 2019 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

 

Ga naar het begin