Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012

Publicatiedatum:
donderdag 15 november 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012

De raad van de gemeente Teylingen,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit:

 

Vast te stellen de:

 

Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012 wordt als volgt gewijzigd.

 

A

 

In artikel 1:1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j voor een puntkomma een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 • k.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

B

 

Artikel 2:1 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het eerste lid wordt “op een openbare plaats” vervangen door: “op een openbare plaats, of op openbaar water,”.

 • 2.

  Onder vernummering van het tweede tot en met zesde lid tot derde tot en met zevende lid, wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

   

  • 2.

   Het is verboden anderen en ambtenaren in functie in het openbaar uit te jouwen, na te schreeuwen of met aanstootgevende taal lastig te vallen of op een andere wijze overlast aan te doen.

 • 3.

  In het (nieuwe) derde lid wordt “op een openbare plaats” vervangen door: “op een openbare plaats, of op openbaar water,”.

 • 4.

  In het (nieuwe) vierde lid wordt “op openbare plaatsen” vervangen door: “op een openbare plaats, of op openbaar water,”

 • 5.

  In het (nieuwe) vijfde lid wordt “in het derde lid” vervangen door: “in het vierde lid”.

C

 

Artikel 2:47 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Het tweede lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

 • 2.

  Na het eerste lid worden de volgende nieuwe leden toegevoegd, luidende:

   

  • 2.

   Het is verboden op of aan de weg in een voertuig of een tijdelijk onderkomen te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden.

  • 3.

   Het is verboden op of aan openbaar water een vaartuig voor anker te laten liggen dan wel daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden.

  • 4.

   Het college kan gebieden en tijdstippen aanwijzen waar respectievelijk waarop het verbod, bedoeld in het tweede en derde lid, niet van toepassing is en kan voor het verblijven in die gebieden:

   • a.

    nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

   • b.

    beperkingen stellen naar soort en aantal voer- of vaartuigen en de maximale verblijfsduur en tijden.

D

 

Artikel 2:48 wordt gewijzigd als volgt:

 

 • 1.

  De titel van artikel 2:48 komt te luiden:

  Artikel 2:48 Verboden en hinderlijk drankgebruik

 • 2.

  Na het tweede lid een nieuw lid toegevoegd, luidende:

   

  • 3.

   Het is verboden op openbare plaatsen en op of aan het openbaar water of in een voor publiek toegankelijk gebouw alcoholhoudende drank te nuttigen als dit gepaard gaat met gedrag dat de openbare orde verstoort, het woon- en leefklimaat aantast of anderszins overlast veroorzaakt.

II

Kennis te nemen van de wijzigingen in de toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012.

 

De toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

De toelichting van artikel 2:1 komt te luiden:

 

De reikwijdte van het samenscholingsverbod wordt verduidelijkt zodat geen misverstand kan bestaan dat het verbod ook samenscholing op openbaar water omvat. Er is een maatschappelijke ontwikkeling waar te nemen van samenscholing op het water (de zogeheten floating parties). Door de verduidelijking is het voor inwoners en gebruikers van het openbaar water helder dat het verbod op samenscholing ook het openbare water van de gemeente Teylingen omvat en kan discussie hieromtrent tijdens handhavend optreden in de kiem worden gesmoord.

Het nieuwe verbod uit het tweede lid maakt het mogelijk voor handhavingsambtenaren om overeenkomstig het gemeentelijke handhavingsbeleid op te kunnen treden tegen beledigingen gericht aan inwoners of henzelf. De praktijk leert dat een dergelijk verbod helaas geen overbodige luxe is. Hierdoor kan sneller tegen aanstootgevend en/of normoverschrijdend gedrag worden opgetreden. Hieronder valt bijvoorbeeld ook nafluiten en sissen.

 

B

 

Na de eerste zin in de toelichting van de artikelen 2:43 t/m 2:47 worden de volgende nieuwe alinea’s ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2:47

Het derde lid regelt een verbod op, en zodoende de mogelijkheid om handhavend op te treden overeenkomstig het handhavingsbeleid van de gemeente tegen, het overnachten in voertuigen aan de openbare weg.

Het vierde lid regelt een algeheel verbod op het op of aan openbaar water voor anker liggen. Met het verbod ontstaat de mogelijkheid hiertegen overeenkomstig het handhavingsbeleid van de gemeente op te treden. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat men daadwerkelijk in het vaartuig overnacht of op het vaartuig aanwezig is. Ook het overnachten op een boot die niet voor anker ligt, maar bijvoorbeeld ligt aangemeerd, op openbaar water op een deel dat niet is aangewezen door het college valt onder de reikwijdte van dit verbod. In de praktijk blijkt het regelmatig voor te komen dat boten op openbaar water voor anker liggen en daarin, in sommige gevallen, wordt overnacht.

Het overnachten geeft steeds vaker aanleiding tot klachten en een onveilig gevoel. Daarnaast wordt met het buiten de haven voor anker liggen het betalen van haven- en/of liggelden omzeild.

In het vijfde lid wordt aan het college de bevoegdheid toegekend om bepaalde gebieden binnen de gemeente aan te wijzen waarin het verbod in het derde of vierde lid (tijdelijk) niet geldt. Zodoende kan worden bepaald of er gebieden of bijzondere omstandigheden zijn waarvoor of waardoor het wenselijk is het verbod in het derde of vierde lid niet te laten gelden, bijvoorbeeld in (een) passantenhaven(s) vanwege recreatieve doeleinden of omdat bepaalde evenementen (zoals het bloemencorso) een uitzondering verlangen. Het college kan in het aanwijzingsbesluit in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente nadere regels stellen aan het toegestane verblijf (bijvoorbeeld in welk kader verblijf is toegestaan). Verder kan het college beperkingen stellen naar soort en aantal van de toegestane voer- of vaartuigen en de verblijfsduur en tijdstippen van verblijf van de voer- of vaartuigen.

 

C

In de toelichting van artikel 2:48 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit artikel regelt een algemeen verbod op het nuttigen van alcohol op openbare plaatsen, op of aan het openbaar water en in een voor publiek toegankelijk gebouw indien het nuttigen hinderlijk gedrag of overlast oplevert voor omstanders.

III

te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de dag na de publicatie daarvan in het Gemeenteblad

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 november 2018

Robert van Dijk

griffier

Carla G.J. Breuer

voorzitter

Ga naar het begin