Verkeersbesluit

Publicatiedatum:
woensdag 3 oktober 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten

Verkeersbesluit

Logo Teylingen

Oplaadpunt elektrische voertuigen Beethovenlaan te Voorhout

Medewerker beleidsuitvoering van de afdeling Buitenruimte van de werkorganisatie HLT Samen

Gelet op:

 • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • Het Besluit (financieel) mandaat, volmacht, machtiging en inkoop Teylingen 2017 krachtens welke ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegende dat:

 • De gemeente Teylingen vanuit de Duurzaamheidsagenda bewoners van de gemeente Teylingen die langdurig gebruik willen maken van een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig in de nabije omgeving van hun woning, wil faciliteren met een oplaadpunt in de openbare ruimte;

 • Er zijn steeds meer elektrische auto’s in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal toenemen;

 • Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten, zodat elektrisch rijden nog aantrekkelijker wordt;

 • Elektrische auto’s leveren een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en produceren minder geluid;

 • Een aanvraag is gedaan voor het plaatsen van een laadpaal in de Beethovenlaan te Voorhout;

 • Het oplaadpunt in de openbare ruimte komt te staan en voor iedereen toegankelijk is;

 • Zodra een elektrisch voertuig is opgeladen, het wenselijk is dat een ander elektrisch voertuig gebruik kan maken van de oplaadpaal;

 • Er overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Den Haag en er geen bezwaren zijn;

 • De politie-eenheid Den Haag akkoord is met de wijziging van de verkeerssituatie;

 • Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Teylingen en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Teylingen.

Besluit:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

Door het plaatsen van verkeersbord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuigen”, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, gelegen in de Beethovenlaan, naast het appartementenblok “Componistenlaan 65 t/m 175” te Voorhout, overeenkomstig bijbehorende situatietekening.

Teylingen, 21 september 2018

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen,

Medewerker beleidsuitvoering, R. Breedveld

Bezwaar:

 • Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking, tegen het hiervoor genoemde besluit een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout;

 • Het indienen van een bezwaarschrift heeft op het betreffende besluit geen schorsende werking;

 • Indieners van een bezwaarschrift kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken, vereist. Dit verzoek moet eveneens gemotiveerd zijn en worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.

Ga naar het begin