Ga naar de inhoud

Behandeling van bestemmingsplannen bij komst Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 januari 2023. Klik hier voor de Kamerbrief van de minister.

Dit heeft gevolgen voor de aanvragen van een bestemmingsplan. Voor deze aanvragen geldt dat deze alleen onder huidige wetgeving kunnen worden behandeld als ze vóór 1 januari 2023 als ontwerp ter inzage zijn gelegd. Een ontwerpbestemmingsplan dat op of na 1 januari 2023 ter inzage is gelegd moet voldoen aan de regels van de Omgevingswet. In aanloop naar de Omgevingswet is dit jaar een eerste verandering merkbaar.

De werkwijze rond bestemmingsplannen verandert vanaf 1 juli 2022. Bepalend voor een bestemmingsplanprocedure is de datum van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Goede voorbereiding is een voorwaarde voor een inhoudelijk goed ontwerp. De voorbereidingstijd voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is minimaal een halfjaar.

Voldoende doorlooptijd rond bestemmingsplannen is voor de gemeente en voorwaarde voor goede en zorgvuldige besluitvorming. Daarom kunnen aanvragen tot herziening van een bestemmingsplan worden ingediend tot uiterlijk 6 maanden vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. Binnen deze periode kunnen de aanvragen nog op basis van het huidige recht worden vastgesteld. Voor aanvragen die ná deze 6 maanden worden ingediend kunnen we niet garanderen dat een ontwerpbestemmingsplan tijdig (vóór 1 januari 2023) ter inzage wordt gelegd.

 

Wat betekent deze nieuwe werkwijze voor u?

Voor alle nieuwe projecten waarbij een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, moeten alle formele documenten uiterlijk 1 juli 2022 ontvangen zijn door de gemeente. Alleen dan kunnen we de normale bestemmingsplanprocedure nog hanteren.

De nieuwe werkwijze betekent nadrukkelijk niet dat plannen die na deze datum worden ingediend stilvallen. In die gevallen pakt de gemeente projecten namelijk zoveel mogelijk op met een omgevingsvergunningprocedure. Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen in de meeste gevallen namelijk ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd.

Vanaf 1 juli 2022 stuurt het college daarom zo veel mogelijk aan op het indienen van aanvragen voor een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure). Het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning op basis van de huidige wetgeving blijft mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Voor aanvragen die vanaf die datum worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Voor initiatiefnemers zoals inwoners en projectontwikkelaars betekent deze werkwijze dat ingediende plannen nog op tijd als ontwerp ter inzage kunnen worden gelegd. Het ingaan van de Omgevingswet betekent namelijk dat bestemmingsplannen die na 1 juli 2022 worden ingediend, niet meer op tijd ter inzage kunnen worden gelegd. Deze moeten aangepast worden tot een wijziging van het Omgevingsplan. Dit aanpassen kost meer tijd, omdat er onder de Omgevingswet andere regels gelden. De nieuwe wet betekent voor elke gemeente tenslotte een nieuwe manier van werken.

Ga naar het begin