Uitbreiding Andreasschool

Sophia Scholen heeft op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Teylingen in 2018 een aanvraag ingediend bij de gemeente voor tijdelijke uitbreiding van de Andreasschool met twee lokalen op de korte termijn en permanente uitbreiding van de Andreasschool met vier lokalen op de lange termijn.

Het aantal leerlingen op de Andreasschool is fors gestegen de afgelopen twee jaar en zal de komende jaren verder stijgen (op basis van de leerlingenprognose).

Voor het plaatsen van de twee tijdelijke leslokalen op het sportveld van Sophia Scholen is een omgevingsvergunning nodig.

Ten behoeve van de omgevingsvergunning is een uitvoerig verkeersonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het verkeersonderzoek en oplossingsrichtingen om extra parkeerplaatsen te realiseren zijn toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst in mei 2019.

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de tijdelijke leslokalen is onlangs verleend.

Na de zomer wordt de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de Andreasschool.

Het voorbereidingskrediet zal bedoeld zijn om de tijdelijke leslokalen te realiseren en vervolgstappen te kunnen nemen betreffende het realiseren van de permanente uitbreiding van de Andreasschool met vier lokalen.

Participatie omwonenden en ouders

In de periode juni 2018 tot en met juni 2019 zijn de omwonenden en ouders meerdere keren per brief geïnformeerd over de situatie en de stand van zaken betreffende de tijdelijke en permanente uitbreiding van de Andreasschool.

Er zijn twee informatieavonden georganiseerd, op 2 juli 2018 en op 23 mei 2019.

Tijdens deze informatieavonden zijn omwonenden en ouders geïnformeerd door Sophia Scholen en de gemeente over de actuele leerlingenaantallen, de visie van de Andreasschool, het plaatsen van twee tijdelijke leslokalen op het sportveld van Sophia Scholen, het verkeersonderzoek, het vergunningstraject en de permanente uitbreiding van de Andreasschool met vier lokalen op de eerste verdieping van het bestaande schoolgebouw.

Ga naar het begin