Rekenkamercommissie

Rekenkamerrapport Gebruiksgemak website gemeente Teylingen

De Rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan naar het gebruiksgemak van de website van de gemeente Teylingen door 100 Teylingers te interviewen. Het volledige rapport kunt u hieronder inzien:

Rekenkamerrapport Projectbeheersing

Op 30 maart 2017 heeft de Rekenkamercommissie Teylingen het rapport 'Projectbeheersing' aangeboden aan de gemeenteraad.

De uitkomsten hebben wij kort samengevat in een kort filmpje.

Het volledige rapport kunt u hieronder inzien:

Rekenkamerrapport Sport- en cultuurregeling

De Rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan de Sport- en cultuurregeling van de gemeente Teylingen. Met deze regeling kunnen inwoners met een laag inkomen korting krijgen op de contributie van een sportclub of van een cultuurvereniging. De rekenkamercommissie heeft onderzocht waarom er relatief weinig mensen gebruik maken van de regeling o.a. door met de mensen die aanspraak maken op de regeling te praten. De aanbevelingen zijn door de gemeenteraad op 22 september 2016 overgenomen. De uitkomsten hebben wij kort samengevat in een kort filmpje. Het volledige rapport kunt u inzien via het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.

Wat doet de rekenkamercommissie?

Alle gemeenten in Nederland hebben een rekenkamercommissie. Deze commissie kiest elk jaar volledig onafhankelijk een aantal onderwerpen uit waar onderzoek naar gedaan gaat worden. Vaak staan hierbij vragen centraal als: Voert de gemeente de gemaakte afspraken wel goed uit? Wordt het geld door de gemeente goed besteed? En bereikt de gemeente de eigen doelen? Wat zijn de lessen die we geleerd hebben voor de toekomst?

De rekenkamercommissie formuleert een antwoord op deze vragen door documenten te bestuderen en interviews te houden met bijvoorbeeld wethouders, raadsleden, ambtenaren en inwoners. Elk onderzoek resulteert in een rapport met conclusies en aanbevelingen. Deze rapporten worden besproken in de gemeenteraad; die kan besluiten dat de gemeente aanbevelingen uit het rapport overneemt en gaat uitvoeren. De rapporten van de rekenkamercommissie leveren een belangrijke bijdrage aan de controlerende functie van de gemeenteraad. Onze rapporten zijn te raadplegen via het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.

Werkwijze

De gemeente Teylingen heeft een verordening vastgesteld waarin o.a. geregeld staat wat de bevoegdheid is van de rekenkamercommissie. Daarnaast hebben wij met elkaar een reglement van orde/werkwijze vastgesteld, hierin staan o.a. regels over vergaderingen, verslaglegging en geheimhouding, maar ook hoe wij onderzoek doen. Deze kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.

Nieuwsbrief

In contact zijn met de samenleving is voor de Rekenkamercommissie Teylingen zeer belangrijk. Om op een laagdrempelige manier mensen op de hoogte te houden van wat de rekenkamercom?missie uitvoert brengen wij twee keer per jaar (maart en september) een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief zetten wij waar wij mee bezig zijn, welke onderwer?pen wij onderzoeken en willen gaan onderzoeken en andere werkzaamheden die wij willen delen. Wij stellen geen jaarplan op, daar is de nieuwsbrief voor in de plaats gekomen. Deze nieuwsbrief wordt geplaatst op de website en verspreid onder de gemeenteraad, college, ambtelijk apparaat, de lokale pers en ge?nteresseerden. Deze kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.

Jaarverslag

Jaarlijks dient de Rekenkamercommissie voor 1 april verantwoording aan de gemeenteraden af te leggen over de uitgevoerde werkzaamheden. Dat vindt plaats in een jaarverslag. Deze kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden. De raad benoemt de leden van de rekenkamercommissie.

  • Marijke van der Meer (extern voorzitter)
  • Ton Verdegaal (raadslid en plaatsvervangend voorzitter)
  • Anne Paardekooper (raadslid)
  • Robin Konings (raadslid)
  • Reny Wietsma-Biesbroek (raadslid)

Ondersteuning krijgt de rekenkamercommissie van Lisanne Korteling onderzoek/secretaris Rekenkamercommissie Teylingen.

Contact

Om bekendheid te krijgen onder de inwoners van Teylingen en voor het ophalen van onderwerpen zijn wij elke wijkmarkt vertegenwoordigd. Dus denkt u ?Daar moet de rekenkamercommissie onderzoek naar doen!?, laat het ons weten op de wijkmarkt of via onderstaande gegevens. U kunt altijd contact op nemen met onze secretaris en onderzoeker Lisanne Korteling.

Via rekenkamercommissie@raadteylingen.nl of 0252-783 455.

vlnr: Robin Konings, Lisanne Korteling, Marijke van der Meer, Reny Wietsma-Biesbroek, Anne Paardekooper en Ton Verdegaal

vlnr: Robin Konings, Lisanne Korteling, Marijke van der Meer, Reny Wietsma-Biesbroek, Anne Paardekooper en Ton Verdegaal