Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college.

Daarnaast zijn er in Teylingen drie wethouders. De wethouders worden aan het begin van een nieuwe zittingsperiode gekozen door de gemeenteraad. Zij zijn geen raadslid. De burgemeester wordt niet gekozen. Hij of zij wordt benoemd door de Kroon (de Koning en de ministerraad) voor een termijn van zes jaar.

Burgemeester

Foto burgemeester Carla Breuer

Mevr. C.G.J. (Carla) Breuer
bestuurssecretariaat@teylingen.nl
Portefeuille

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

foto gemeentesecretaris Juul Covers

Dhr. J.J.G. (Juul) Covers
bestuurssecretariaat@teylingen.nl
Portefeuille

Wethouder Ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, sport, organisatie en regionale samenwerking

foto wethouder Bas Brekelmans

Dhr. B.H.C. (Bas) Brekelmans (VVD)
b.brekelmans@teylingen.nl
Portefeuille

Wethouder Financiën, natuur en groen, afval, onderwijs en participatie

foto wethouder Kees van Velzen

Dhr. C.P. (Kees) van Velzen (CDA)
k.vanvelzen@teylingen.nl
Portefeuille

Wethouder Welzijn en zorg, 3D's, kunst en cultuur, milieu en duurzaamheid en dienstverlening

wethouder Arno van Kempen

Dhr. A.L. (Arno) van Kempen (D66)
a.vankempen@teylingen.nl
Portefeuille

Taken

Het college van burgemeester en wethouders bereidt zaken voor die door de raad worden behandeld. Daarnaast zorgt het college voor goede uitvoering van de besluiten die de raad genomen heeft. Het college heeft ook eigen taken, zoals het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente volgens de door de raad gegeven richtlijnen, de personeelsvoorziening, de zorg voor een goed onderhoud van gemeentelijke eigendommen, het meewerken aan de uitvoering van rijkswetten, etc. Het college van B&W is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. Om efficiënt te kunnen werken, worden binnen het college de taken onderling verdeeld.

Vergaderingen

Het college vergadert wekelijks op dinsdagmorgen. De vergaderingen zijn niet openbaar. Beslissingen worden genomen bij meerderheid. De besluitenlijsten van B&W worden openbaar gemaakt nadat ze door het college zijn vastgesteld en de direct belanghebbenden zijn geïnformeerd. U vindt de openbare besluitenlijsten via het raadsinformatiesysteem (RIS). Bedenk wel dat de originele teksten van vergunningen, beschikkingen en dergelijke maatgevend zijn.

Uitnodiging voor het college

Regelmatig ontvangt het college uitnodigingen voor gebeurtenissen op zeer korte termijn. Aangezien de agenda’s van het college meestal zeer vol zijn, kan er bijna nooit ingegaan worden op deze uitnodigingen. Dit betreuren de collegeleden zeer, aangezien zij erg graag bij bijzondere gebeurtenissen aanwezig zijn.

Wilt u graag dat het college of een van de collegeleden bij uw gebeurtenis aanwezig is, verzoeken wij u de uitnodiging minimaal vier weken van tevoren toe te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Groepsfoto college van burgemeester en wethouders