Financiën

Op deze pagina vindt u alle relevante documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Teylingen. In de kadernota geeft de raad de kaders aan, in de programmabegroting worden deze belangrijke politieke thema’s uitgewerkt. De voorjaars- en najaarsnota en de programmarekening geven de stand van zaken weer gedurende het jaar over de beloftes die zijn gedaan in de programmabegroting en de kadernota.

Begroting Teylingen 2018 - 2021

De lokale lasten voor inwoners van Teylingen zullen dalen in 2018. Dat stellen burgemeester en wethouders voor in de begroting 2018-2021, die zij op donderdag 28 september presenteerden. 
Tijdens de vergadering van 2 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Het huishoudboekje is op orde, stelt wethouder financiën Kees van Velzen vast. ‘Een financieel gezonde organisatie is altijd prioriteit geweest voor dit college, deze begroting laat zien dat we daarin slagen’. De algemene reserve (buffer voor financiële tegenvallers) bedraagt vanaf volgend jaar 65,4 miljoen euro. Hieruit worden alleen incidentele uitgaven betaald.

Huishoudboekje gemeente Teylingen

Begroting en kadernota 2017

Voortgangsrapportages en Jaarrekeningen