Coalitieakkoord

Coalitieakkoord en de collegevorming van Teylingen zijn rond; ‘Zorgzaam regisseren, dichtbij mensen’

Dat is de titel van het coalitieakkoord dat de partijen op 18 april ondertekenden in het bestuurscentrum van Voorhout. VVD, D66 en CDA zetten de bestaande samenwerking voort, maar wel met stevige ambities voor de gemeente. De samenwerking bevalt goed en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over samenwerken, de prioriteiten en de ambities voor 2014-2018.

Stevige uitdagingen voor de gemeente

De komende jaren komen er forse uitdagingen op de gemeente af. Dat vraagt veel van het bestuur, de organisatie en van de inwoners van Teylingen. Vooral in het sociaal domein gaat veel veranderen en is een passend antwoord op een veranderende samenleving nodig richting een zorgzame Teylingse samenleving. De coalitiepartners geven aan dat samenwerking in een veranderende samenleving cruciaal is en het is aan de gemeente om dit te regisseren, faciliteren en stimuleren.

Het coalitieakkoord is uitgewerkt op achttien pagina’s en er staan speerpunten, ambities en concrete wensen in.

Belangrijke speerpunten die in het coalitieakkoord zijn uitgewerkt:

  • Rol van de gemeente en visie van de coalitiepartners op het sociale domein waaronder de nieuwe taken in het sociaal domein.
  • Het op gang brengen van de woningmarkt, door geschikte woonruimte te creëren voor senioren en daardoor woningen beschikbaar te krijgen voor starters.
  • Samen werken aan een duurzaam Teylingen.

Een aantal opvallende punten uit het akkoord

  • Ruimte bieden aan vestiging nieuwe ondernemers. Meer ruimte voor ondernemers door oplossen van belemmerende bestemmingsplanregels.
  • Werken aan een bruisend verenigingsleven.
  • Sport en cultuur is voor iedereen, de regeling sport en cultuur blijft bestaan.
  • De gemeente gaat sport in de buitenruimte stimuleren. Daarnaast gaat zij de samenwerking tussen scholen, buitenschoolse opvang en sportverengingen bevorderen.
  • Verbeteren communicatie met inwoners. Belangrijk daarbij is de dialoog, transparant en proactieve opstelling van organisatie en bestuur. Inwoners, verenigingen, bedrijven en  maatschappelijke organisaties moeten weten wat de gemeente van plan is en wat dat voor hen betekent. De gemeentelijke organisatie is gemakkelijk benaderbaar, mede omdat er vraaggericht gewerkt wordt.

Lees het volledige coalitieakkoord (pdf, 1,19 kb)