Gebruik gemeentegrond

Wilt u een voorwerp of stof aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Dan heeft u in sommige gevallen een ontheffing nodig. In andere gevallen kunt u volstaan met een melding.

Kosten

De legeskosten voor een ontheffing bedragen € 48,-. Voor een melding hoeft u geen legeskosten te betalen.

Precario

U bent voor het gebruik van gemeentegrond altijd precariobelasting verschuldigd. Deze bedraagt::

 • € 0,68 per m2 per dag;
 • € 2,38 per m2 per aaneengesloten week;
 • € 5,80 per m2 per aaneengesloten maand;

met een minimum van € 10,- per aanslag.

 

Bijzonderheden

Er is een ontheffing nodig als:

 • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
 • het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van de welstand;
 • de oppervlakte van de openbare grond meer dan 25 m2  bedraagt;
 • de openbare grond langer dan 4 weken in gebruik wordt genomen;
 • er voorwerpen in het openbaar groen worden geplaatst.

Aanvraag

Wilt u een voorwerp plaatsen op de openbare grond, dan moet u een 'melding gebruik gemeentegrond' doen. Dit kan online via het e-formulier.

De gemeente kan de vergunning weigeren als:

 • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
 • het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg;
 • het beoogde gebruik gevaar of overlast oplevert;
 • het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
 • het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.