Procedure bestemmingsplannen

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand en kan ik hier invloed op uitoefenen?
Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Eerst stelt het college van burgemeester en wethouders een voorontwerpbestemmingsplan vast, daarna een ontwerpbestemmingsplan en tenslotte stelt de gemeenteraad op voorstel van het college het bestemmingsplan vast.

U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Hieronder leest u hoe de procedure er uitziet en wat de mogelijkheden zijn.

Aankondiging bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders kondigt vooraf aan dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Dit gebeurt op de website van de gemeente en in ‘De Teylinger’. U kunt op de aankondiging nog niet reageren.

Voorontwerpbestemmingsplan

Na de aankondiging stelt het college van burgemeester en wethouders een voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan op. Het voorontwerp wordt toegezonden aan andere overheden en instanties, zoals de provincie en het Hoogheemraadschap, voor advies.

Het voorontwerp wordt ook gedurende zes weken ter inzage gelegd op het gemeentekantoor (bij de receptie) of is in te zien op internet (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/). Er wordt in veel gevallen een inloopbijeenkomst georganiseerd. Gedurende die periode kan iedere burger een inspraakreactie aan de gemeente sturen. Het college vat alle reacties van overheden, instanties en burgers samen in een inspraakrapport en stellen vervolgens een ontwerp bestemmingsplan vast. In sommige gevallen wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en/of een inloopavond belegd. In dat geval wordt direct gestart met het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Ook dit ontwerpbestemmingsplan kan zes weken worden ingezien op het gemeentekantoor of op internet (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/). In deze periode van zes weken kunt u uw 'zienswijze' kenbaar maken aan de gemeenteraad. Doet u dit niet, dan kunt u later geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan

Na de periode van zes weken stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan wordt het besluit bekend gemaakt in ‘De Teylinger’ en via de website van de gemeente.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad dan kunt u na afloop van de termijn van bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U heeft daar zes weken de tijd voor. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking en kan worden begonnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan. U kunt alleen beroep instellen als u uw zienswijze kenbaar heeft gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Indien het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, kunt u tegen de gewijzigde onderdelen ook beroep instellen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt op basis van een nieuw bestemmingsplan, dan kunt u, naast het instellen van beroep, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot een beslissing genomen is over het verzoek. U kunt alleen een verzoek doen om voorlopige voorziening als u beroep heeft ingesteld.

Griffiegeld

Gaat u bij de rechter tegen een besluit in beroep of dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in, dan betaalt u griffiegeld. Wint u een zaak, dan krijgt u de griffiegelden terug.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de websitevan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met vragen over het bestemmingsplan van de gemeente kunt u terecht bij de afdeling Ruimte (14 0252).