Sociale werkvoorziening

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) biedt mogelijkheden tot aangepast werk voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen. De Wsw is een vrijwillige voorziening voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap van dusdanige aard dat het verrichten van arbeid onder niet-aangepaste omstandigheden niet meer mogelijk is.

Aangepaste arbeid kan in het kader van de Wsw op drie manieren worden gerealiseerd:

  • beschutte arbeid in een dienstbetrekking bij de gemeente;
  • detachering vanuit een dienstbetrekking bij de gemeente bij een reguliere werkgever (CAO Wsw);
  • begeleid werken in dienst van een reguliere werkgever (CAO van betreffende werkgever).

Indicatiestelling

Het WERKbedrijf voert de indicatiestelling voor de Wsw uit. Het WERKbedrijf beslist over: 

  • het wel of niet behoren tot de doelgroep van de Wsw;
  • de arbeidshandicapcategorie (matig of ernstig);
  • de geldigheidsduur van de indicatie.

Daarnaast adviseert het WERKbedrijf de gemeente over de eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van arbeid en of de betrokkene in aanmerking komt voor begeleid werken. Bij elke indicatie zal het WERKbedrijf beoordelen of de cliënt in staat is om begeleid te werken bij een reguliere werkgever. Alleen indien begeleid werken vanwege de aard en ernst van de handicap niet reëel is, ziet het WERKbedrijf af van een positief advies begeleid werken.

De Wsw wordt voor de gemeente Teylingen uitgevoerd door de MareGroep.

Aanmelding voor de sociale werkvoorziening doet u bij het WERKbedrijf.

Na aanmelding voert het WERKbedrijf de indicatie uit. Het WERKbedrijf neemt een besluit over het al dan niet behoren tot de doelgroep, de handicapcategorie en de geldigheidsduur van de indicatie. Het WERKbedrijf geeft advies over de noodzakelijke aanpassingen van de arbeidsomstandigheden en of de aanvrager in aanmerking komt voor begeleid werken.