Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Duin- en Bollenstreek

De medewerkers van GGZ Duin- en Bollenstreek verlenen zorg ter voorkoming en genezing van psychische stoornissen. Zij ondersteunen mensen met psychische klachten en hun familie in hun maatschappelijk functioneren. GGZ Duin- en Bollenstreek komt in beeld als sprake is van (een risico op) een stoornis of ziekte. GGZ Duin- en Bollenstreek is onderdeel van Rivierduinen en heeft vier vestigingen in de regio.

GGZ-teams

Vanuit Katwijk, Lisse en Voorhout en Noordwijkerhout werken GGZ-teams. Deze bestaan uit:

  • een polikliniek waar patiënten komen met stemmings- en angstklachten, onbegrepen lichamelijke klachten en persoonlijkheidsproblematiek (zoals borderline). Hierbij ligt het accent op kortdurende behandelingen. In geval van persoonlijkheidsproblematiek behoort een meer intensieve behandeling ook tot de mogelijkheden;
  • een wijkteam dat vooral zorg levert bij mensen thuis. Deze patiënten hebben last van langduriger psychiatrische problematiek zoals psychotische stoornissen of ernstige borderline;

Crisisopname

In Voorhout bevinden zich eveneens de crisisopname-afdelingen. Daar kunnen volwassenen en ouderen kortdurend worden opgenomen in geval van een crisis.

Wonen en verblijf

In Noordwijkerhout zijn daarnaast verschillende woon- en verblijfsmogelijkheden. Op deze afdelingen verlenen de medewerkers zorg aan patiënten die langerdurende behandeling en begeleiding nodig hebben om een mate van herstel te kunnen bereiken. Voor deze patiënten is er ook een dagactiviteitencentrum (DAC) op het terrein. Verder beschikt GGZ Duin- en Bollenstreek verspreid over de regio over diverse huizen waar mensen beschermd kunnen wonen.

Preventie

De preventiecursussen van GGZ Duin- en Bollenstreek zijn bedoeld voor mensen met beginnende psychische klachten. Door er op tijd bij te zijn met een laagdrempelige, kortdurende cursus, kan in veel gevallen voorkomen worden dat klachten zich verder ontwikkelen. De cursussen zijn allemaal bewezen effectief.

Informatie/contact

Meer informatie staat op de website van Rivierduinen.
E-mail: info@ggzduinenbollenstreek.nl

Adressen GGZ Duin- en Bollenstreek 

Vestiging Voorhout
Postbus 3
2215 ZG Voorhout
Componistenlaan 248
2215 ST Voorhout
t. 0252 - 24 3400
f. 0252 - 24 3446

Vestiging Noordwijkerhout (lang verblijf)
Postbus 23
2210 AA Noordwijkerhout
Langevelderweg 27
2211 AB Noordwijkerhout
t. 0252 - 50 2000
f. 0252 - 50 2001

Vestiging Katwijk
Postbus 3006
2220 CA Katwijk
Schimmelpenninckstraat 10
2221 EP Katwijk
t. 071 - 8907474
f. 071 - 8908012

Vestiging Lisse
Postbus 242
2160 AE Lisse
Grachtweg 36
2161 HN Lisse
t. 0252 - 50 2299
f. 0252 - 50 2251

GGZ Duin- en Bollenstreek is geopend en bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Sommige cursussen vinden in de avond plaats. De bezoektijden van de crisisopname en de woon- en verblijfseenheden verschillen per afdeling. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de teammanager van de betreffende afdeling.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De openbare geestelijke gezondheidszorg is er voor mensen die zorg nodig hebben, of zorg oproepen bij hun familie, omgeving of de reguliere zorgvoorzieningen, maar geen gebruik van maken van zorgvoorzieningen. Vaak omdat ze het nut er niet van inzien of hun eigen problemen niet als zodanig herkennen. Het gaat bijvoorbeeld om vereenzaamde, depressieve en/of demente ouderen, woningvervuilers, meervoudig probleemgezinnen, langdurig van de geestelijke gezondheidszorg afhankelijke mensen, langdurig verslaafden aan alcohol of drug, zwerfjongeren, daklozen en straatprostituees.

Veel verschillende organisaties zijn betrokken bij de openbare geestelijke gezondheidszorg, te denken valt aan: de maatschappelijke opvang, de geestelijke gezondheidszorg, de (ambulante) verslavingszorg, de GGD, woningcorporaties, maatschappelijk werk, welzijnsinstellingen en de sociale dienst. De gemeente maakt afspraken met alle betrokken organisaties, zodat een lokaal vangnet ontstaat.

Activiteiten die in het kader van de OGGZ worden ondernomen zijn heel divers. Voorbeelden zijn een meldpunt crisisopvang, bemoeizorg, dak- en thuislozenzorg, psychosociale hulpverlening bij rampen en voorlichting.

In de Duin- en Bollenstreek biedt GGZ Duin- en Bollenstreek hulp aan mensen die last hebben van psychische problemen. Deze mensen kunnen angstig zijn, zich depressief voelen of last hebben van verwardheid. Vaak komen zij daar met hulp van familie, vrienden of de huisarts zelf uit. Soms lukt dat niet, dan is specialistische hulp nodig. Meer informatie vindt u op de website van Rivierduinen.