Verkeersveiligheid Herenweg Warmond

Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond, ondertussen zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om samen met u plannen op te stellen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op deze pagina leest u meer over de ontwerpen, de planning en kunt u de nieuwsbrieven raadplegen.

Samen nadenken over ontwerp

De gemeente heeft een aantal spelregels opgesteld waarbinnen het ontwerp gemaakt moet worden. Denk aan wet- en regelgeving en de afbakening van het plangebied. In mei 2017 hebben we de eerste de knelpunten, wensen en ideeën opgehaald. Daarna zijn verschillende varianten op hoofdlijnen gemaakt die we in juli hebben besproken met bewoners. Op basis van deze reacties is nu per tracédeel een definitief ontwerp gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten nu een besluit nemen over de ontwerpen en voor de uitvoering geld beschikbaar stellen. Dat gebeurt naar verwachting in januari 2018. 

Definitieve ontwerpen

De definitieve ontwerpen en hoe ze tot stand zijn gekomen, vindt u in de ontwerpnotitie. Hieronder vindt u per tracédeel een korte samenvatting. De ontwerpen en de ontwerpnotitie kunt u daaronder downloaden.

Oosteinde en Herenweg buiten de bebouwde kom

De inrichting van het Oosteinde en het noordelijk deel van de Herenweg (tot de Julianastraat) blijft grotendeels in tact. Wel worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Voor het oplossen van het parkeerprobleem van een aantal woningen aan het Oosteinde is een gebied aangewezen in het ontwerp. Onderzocht wordt of het mogelijk is om hier extra parkeerplaatsen te maken.

Herenweg/ Sweilandstraat

Beide straten krijgen een maximum snelheid van 30 km/uur. De Herenweg wordt ingericht volgens het principe van een fietsstraat: twee brede, rode fietsstroken met een middenstrook van streetprint; asfalt met een print van klinkers. De kruisingen met grote zijstraten krijgen plateaus, waar mogelijk verhoogd.
De Sweilandstraat en het eenrichting-deel van de Herenweg krijgen een rode middenstrook en smalle stroken streetprint aan de buitenzijden.

Oranje Nassaulaan

De Oranje Nassaulaan blijft een 50 km/uur weg in twee richtingen en krijgt bredere fietsstroken. De kruising met Buitenwater krijgt een plateau, de andere kruisingen een inritconstructie. Daarnaast worden aanpassingen gedaan aan de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Op dinsdag 3 oktober bezochten zo’n 90 mensen de 3e ontwerpmarkt voor de Herenweg in Warmond. Hier zijn twee conceptontwerpen per tracédeel gepresenteerd en toegelicht.Deze ontwerpen zijn het resultaat van het ontwerpproces tot nu toe. De conceptontwerpen voor de tracédelen vindt u hieronder:

Tijdens de ontwerpmarkt konden mensen aangeven welk ontwerp hun voorkeur heeft en waarom. Die mogelijkheid was er ook via de enquête op de website gedurende een week. In totaal zijn er 132 reacties binnen gekomen.

Voorkeuren derde ontwerpmarkt

Voor de Oranje Nassaulaan waren de reacties heel duidelijk. Bewoners zien het liefste dat we de huidige fietsstroken verbreden tot de actuele richtlijnbreedte (ontwerp B).

Voor het tracédeel Herenweg/Sweilandstraat liepen de stemmen vrijwel gelijk op. Er is geen duidelijke voorkeur voor één van beide ontwerpen. We gaan daarom goed bekijken welke redenen mensen aangaven voor hun keuze.

Voor het Oosteinde en noordelijk deel Herenweg (buiten de bebouwde kom) liepen de meningen ver uiteen. Duidelijk is wel dat het merendeel liever geen fietspad op de rijbaan ziet (ontwerp B). De aanleg van vrijlligende fietspaden kan op veel steun rekenen, maar er gaan ook veel stemmen op dat dit ten koste gaat van het veelvuldig door wandelaars gebruikte schelpenpad.  Daarnaast pleiten aanwonenden voor snelheidsverlaging en meer remmende maatregelen.

Tot slot gaf een aantal bezoekers van de ontwerpmarkt aan dat wat hen betreft een nieuwe inrichting helemaal niet nodig is en alles bij het oude kan blijven.

 • Tweede ontwerpmarkt 4 juli 2017: varianten, resultaten en uitwerking

Op dinsdag 4 juli 2017 bezochten zo'n 100 mensen de ontwerpmarkt in Het Trefpunt. Op basis van de inventarisatie van knelpunten en ideeën werden verschillende varianten per tracédeel voor mogelijke herinrichting besproken. De opbrengst van de ontwerpmarkt hebben we gebundeld en daar conclusies aan verbonden:

Op basis van de uitkomsten van de ontwerpmarkt zijn twee varianten per tracédeel uitgewerkt tot een conceptontwerp. 

 • Eerste ontwerpmarkt 16 mei 2017: resultaten schouw, inloopavond en enquête

In mei zijn we begonnen met de eerste stap in het maken van het ontwerp; het verzamelen van knelpunten, wensen en ideeën. Hiervoor hebben we dinsdag 16 mei tijdens een schouw de hele route gelopen en samen met ruim 60 bewoners en ondernemers gekeken naar de situatie op straat. Daarnaast hebben ongeveer 50 personen hun mening gegeven tijdens de inloopavond op 16 mei. De resultaten van de schouw en de inloopbijeenkomst staan elk op een kaart. Daarnaast is er een totaalkaart gemaakt.

Ruim 130 mensen vulden de online enquête in.
De globale conclusies van de schouw, inloopbijeenkomst en enquête vindt u

Digitale nieuwsbrief

In een digitale nieuwsbrief berichten we over de stand van zaken, nodigen wij u uit voor bijeenkomsten en attenderen wij u op nieuwe informatie op de website. U kunt zich voor deze digitale nieuwsbrief aanmelden via herenwegwarmond@teylingen.nl

Planning proces, procedures en uitvoering

 • Stap 1: 2 mei 2017: start communicatie: uitnodigingen, website, online enquête, gemeentebericht enzovoort;
 • Stap 2 : 16 mei 2017: schouw/wandeling en 1e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt oriëntatie;
 • Stap 3: 4 juli 2017: 2e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt reflectie.

De stappen daarna kennen nog geen exacte datum maar zijn nu als volgt gepland:

 • Stap 5: september 2017: reflectie gemeenteraad / raadscommissie;
 • Stap 6: oktober 2017: 3e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt presentatie;
 • Stap 7: 11 december 2017: informerende inloopbijeenkomst voor raadsleden
 • Stap 8: 2018: vaststelling ontwerp door college en gemeenteraad. We hadden verwacht dat dit in januari 2018 zou gebeuren. De uitwerking in een voorstel kost meer tijd dan verwacht. Zodra bekend is wanneer het voorstel op de commissie- en raadsagenda staat, informeren we hierover op deze pagina. 

Na vaststellen van het ontwerp door de gemeenteraad en beschikbaar stellen van het krediet, kunnen we het werk technisch laten voorbereiden, indien nodig vergunningen verkrijgen en besluiten laten nemen en het werk uit laten voeren:

 • Stap 8: vergunning: omgevingsvergunning, verkeersbesluiten (afhankelijk van ontwerp/maatregelen);
 • Stap 9: start: selectie ingenieursbureau;
 • Stap 10: bestek: tekeningen, fasering, planning uitvoering, afstemming bereikbaarheid en omleidingen met hulpdiensten en wegbeheerders, overleg met nutsbeheerders enzovoort;
 • Stap 11: aanbesteding: selectie aannemer (meervoudig);
 • Stap 12: opdracht: afhankelijk van de omvang van de opdracht gaat dit via een raadsbesluit;
 • Stap 13: voorbereiding: de aannemer heeft na opdracht enige weken nodig om materialen te bestellen;
 • Stap 14: uitvoering: de aannemer start het werk buiten.

Deze stappen zijn afhankelijk van de uitkomst van de participatie en zijn daardoor op dit moment nog niet in tijd te plannen.

Vragen?

Heeft u vragen over het project, stuur dan een mail aan herenwegwarmond@teylingen.nl of neem contact op met Arjen Visser via telefoonnummer 14 0252.