Herinrichting Platanenlaan en Essenlaan

In 2017 worden de Platanenlaan en de Essenlaan tussen de Rusthofflaan en de Platanenlaan opnieuw ingericht. We doen dit om de openbare ruimte (straten, stoepen, bomen, groen en verlichting) efficiënt, veilig en duurzaam in te richten.

Participatie

Bij dit proces betrekken we de bewoners en bedrijven van beide straten om met elkaar slimme oplossingen te bedenken voor een optimale leefomgeving. We hebben eerst kansen, wensen en knelpunten geïnventariseerd. Op 15 februari hebben wij de bewoners gevraagd naar hun suggesties en/of ideeën over de herinrichting van hun straat. Hierop hebben we 39 reactieformulieren ontvangen en de aangedragen suggesties/ideeën bij het ontwerpproces betrokken. Op 10 oktober was de wijkwandeling en de 1e bewonersbijeenkomst. Tijdens deze informatieavond hebben 5 bewoners van de Platanenlaan en 7 bewoners van de Essenlaan zich aangemeld als ontwerpambassadeur van hun straat. Daarna zijn deze ontwerpambassadeurs samen met de gemeente en het ingenieursbureau hard aan de slag gegaan om per straat te komen tot een schetsontwerp. Op 21 november zijn de schetsontwerpen van beide straten gepresenteerd aan de bewoners, tijdens een inloopavond in t’ Onderdak in Sassenheim. We hebben bewoners gevraagd om hun mening over de schetsontwerpen uiterlijk 25 november aan ons kenbaar te maken. Hierop hebben we 14 reactieformulieren ontvangen en de gemaakte opmerkingen zijn bij het opstellen van de voorlopige ontwerpen (VO) betrokken.

Voorlopig ontwerp (VO)

De voorlopige ontwerpen voor de Platanenlaan en de Essenlaan tussen de Rusthofflaan en de Platanenlaan zijn samen met de bewoners, betrokkenen en het ingenieursbureau opgesteld. De besluitvorming door het college van B&W vindt in maart plaats. Na vaststelling door B&W worden de voorlopige ontwerpen (participatieplan) voor vier weken ter inzage gelegd (de ter inzagelegging wordt gepubliceerd in De Teylinger). Deze procedure moeten we volgen om belanghebbenden de gelegenheid te geven om zienswijze in te dienen op de voorlopige ontwerpen. Pas na deze procedure kunnen we de voorlopige ontwerpen definitief vaststellen.

Boomkeuze

In onze brief van 30 november 2016 hebben wij de bewoners uitgenodigd om mee te beslissen over de aan te planten bomen in hun straat en konden tot 19 december hun voorkeur bij ons kenbaar maken. Hieronder per straat de uitslag van de boomkeuze:

•    Platanenlaan
De boomkeuze voor de Platanenlaan is gevallen op de Tulpenboom (Liriodendron tulipifera “Fastigiatum”). We hebben 32 formulieren retour ontvangen waarvan 17 met de keuze voor de Tulpenboom.

•    Essenlaan
De boomkeuze voor de Essenlaan is gevallen op de Esdoorn (Acer freemanii “Armstrong Two”).
We hebben 18 formulieren retour ontvangen, waarvan 13 met de keuze voor de Esdoorn.

Flora & Fauna

Voor dit project is ook een “QuickScan Flora & Fauna” uitgevoerd (onderzoek naar beschermde dieren- en plantensoorten). Op basis van de onderzoeksresultaten is ons geadviseerd om – voor de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden – aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit betreft onderzoek naar de huismus (beschermde biotoopelementen) en de vleermuizen (aanwezigheid van essentieel foerageergebied en/of vliegroutes, zomerverblijf en/of paarverblijf). Voor de huismus zijn dan minimaal twee gerichte veldbezoeken nodig in de periode van 1 april t/m 15 mei en voor de vleermuizen zijn twee bezoeken nodig in de periode van 15 augustus t/m 1 oktober. Aan de hand van de onderzoeksresultaten (oktober 2017) wordt dan bepaald of een ontheffing voor de Flora- en faunawet nodig is. Het aanvullende Flora- en faunaonderzoek heeft consequenties voor zowel de planning voor het kappen van de bomen als de herinrichting. Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen zijn we helaas genoodzaakt om de (uitvoerings)planning op te schuiven (zie hieronder).

Planning

10 oktober 2016        1e bewonersavond
25 oktober 2016        Ontwerpsessie Essenlaan
27 oktober 2016        Ontwerpsessie Platanenlaan
Oktober/november    Uitwerken schetsontwerpen
14 november 2016    Terugkoppeling schetsontwerpen met ontwerpambassadeurs
21 november 2016    2e bewonersavond: presentatie schetsontwerpen
30 november 2016    Bewonersbrief: Boomkeuze (voorkeur tot uiterlijk 19 december 2016 aangeven)
December/januari    Uitwerken schetsontwerpen tot voorlopige ontwerpen (VO)
Februari/maart 2017    Besluitvorming VO door college van B&W
Maart/april 2017        Besluitvorming definitieve ontwerpen (DO) na publicatie en periode ter inzage

Technische voorbereiding en uitvoering

April/oktober 2017    Aanvullend flora & faunaonderzoek (huismus/vleermuis)
Mei/juni 2017        Besteksvoorbereiding
September/oktober 2017    Aanbestedingsprocedure
Oktober 2017        Informatie bewoners over de uitvoering
4e kwartaal 2017        Start uitvoering
1e kwartaal 2018        Oplevering

Meer informatie en reacties

Op deze pagina vindt u de beschikbare informatie over dit project. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Richard van Eeuwijk, telefonisch via 14 0252 of per mail via r.vaneeuwijk@hltsamen.nl

Documenten

Presentatie bewonersavond
Schetsontwerp Essenlaan
Schetsontwerp Platanenlaan
Detail en profiel Essenlaan
Detail en profiel Platanenlaan
Voorlopig ontwerp Essenlaan
Voorlopig ontwerp Platanenlaan