Kennisgeving betreffende voornemen tot aanpassing blauwe zone Warmond

In het afgelopen voorjaar hebben de bewoners en ondernemers in de omgeving Dorpsstraat in Warmond de mogelijkheid gehad om hun ideeën over de parkeersituatie in en rondom de blauwe zone van de Dorpsstraat aan de gemeente kenbaar te maken. Aanleiding hiervoor was de evaluatie van de blauwe zone. Graag wil de gemeente de omgeving met dit bericht op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Notitie

Nadat eerst een onderzoeksrapport is opgesteld en de mening uit de omgeving is gehoord, is een notitie over de blauwe zone opgesteld. Hierin zijn alle ideeën en belangen zoveel mogelijk meegenomen en is als resultaat een tweetal maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn:

  • opheffen blauwe zone Dekkersgaard;
  • reserveren van één parkeerplaats voor minder validen nabij de huisartsenpost en apotheek gedurende de blauwe zonetijden.

De rest van de blauwe zone blijft daarmee gehandhaafd.

We hebben het voornemen om de maatregelen uit te voeren nádat hierover een verkeersbesluit is genomen eind januari/ begin februari 2017. Dit zal worden gepubliceerd in De Teylinger. Tegen dit verkeersbesluit staat de mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar open. Hierover staat in de kennisgeving van het verkeersbesluit meer. Echter, voordat wij definitief willen overgaan tot het nemen van de maatregelen, nodigen wij u van harte uit uw mening hierover te geven. Als u de notitie zou willen ontvangen, of als u wenst uw mening te geven en/of toelichting te krijgen, kunt u een mail sturen aan de hieronder genoemde contactpersoon. Graag attenderen wij u erop dat u tot uiterlijk 10 januari 2017 contact kunt opnemen voor het maken van een afspraak.

Informatie

Fariq Ishaak, afdeling Ruimte / 14 0252