Uitgewerkt voorstel huisvesting statushouders gereed

Het college van Teylingen stelt voor om meer gebruik te gaan maken van bestaande woningen voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning). Het college stuurt ten opzichte van het eerste voorstel aan op meer spreiding van statushouders. In een nieuw voorstel worden voor 2016 twee van de eerder genoemde locaties voor geclusterde huisvesting uitgewerkt. De gemeenteraad neemt in juni hierover een beslissing

Na intensief onderzoek naar mogelijkheden voor extra huisvestingsmogelijkheden voor statushouders is nu een uitgewerkt voorstel gereed. Het college wil zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande woningen. Het huidige woningaanbod is onvoldoende om de huisvestingseis van 70 statushouders in 2016 te halen. Ook is het nodig alvast na te denken over oplossingen voor 2017.

Leegstaande panden

Op 4 februari besloot het college daarom onderzoek te doen naar huisvestingsmogelijkheden op bestaande locaties, bijvoorbeeld in leegstaande panden. Een lijst met mogelijke locaties is opgesteld en na dit besluit nader onderzocht. Er is gekeken naar haalbaarheid en de snelheid waarmee de plannen uitgevoerd kunnen worden. Daarbij is gezocht naar creatieve oplossingen.

Uitkomst onderzoek

Na nader bouwtechnisch onderzoek bleek tijdelijke huisvesting niet op alle locaties mogelijk of bleek het niet snel realiseerbaar. Ook bleek er meer draagvlak voor woningen met een mix van huidige en nieuwe bewoners, dit bleek bijvoorbeeld uit raadpleging van omwonenden van de Kompasschool, een van de aanvankelijk beoogde locaties.

Ook de raad gaf aan dat zij zoveel mogelijk huisvesting willen realiseren binnen bestaande woningen. Nu is gekozen voor meer huisvesting in bestaande woningen. Dit is mogelijk doordat corporaties woningen afstoten, die de gemeente kan aankopen.

Korte termijn: Twee woonclusters en verspreide huisvesting

Om aan de taakstelling op korte termijn te voldoen, is het voorstel nu de twee woonclusters te realiseren op de locaties Langeveld en op de Engelselaan. In deze clusters kunnen elk maximaal 24 mensen wonen. Naast de woonclusters wordt gekeken naar kleinere huisvesting in woningen of andere gebouwen.

Impressie tijdelijke woonunits Langeveld

Bekijk het filmje met de 3D impressie van de woonunits voor locatie Langeveld

Verkavelingsplan Langeveld

 

Inpressie tijdelijke woonunits Zuidelijke Randweg/Engelselaan

Bekijk het filmpje met de 3D impressie van de tijdelijke woonunits aan de Zuidelijke Randweg/Engelselaan

Verkavelingsplan Engelselaan

Coördinatiepunt Integratie

De gemeente helpt statushouders die zich vestigen in onze gemeente op weg, zodat zij zelfredzame burgers worden, die meedoen in onze samenleving. Daaraan werken allerlei professionele en vrijwilligers organisaties in Teylingen mee. De gemeente werkt samen met deze organisaties aan een handboek integratie en een Coördinatiepunt Integratie waar activiteiten samenkomen en initiatieven worden uitgewerkt. Tijdens de inloopavond kunt u hier meer over horen. Omwonenden kunnen informatie inwinnen over uiteenlopende leuke activiteiten en zich opgeven.

Vervolgproces

De reacties van bewoners betrekt de raad bij haar overwegingen rond de huisvesting van statushouders. De behandeling van het voorstel is op donderdag 16 juni tijdens de vergadering van de Commissie Welzijn. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad tijdens de vergadering van donderdag 30 juni een definitief besluit neemt over het voorstel. Het complete raadsvoorstel is in te zien via de website van de gemeente.

Raadsvoorstel huisvesting statushouders (agendapunt 4 document 1)