Laatste stand van zaken huisvesting Statushouders

Het college van B&W van Teylingen is in september gestart met het aankopen van woningen voor de huisvesting van vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning (statushouders).

Zo komt extra woonruimte beschikbaar, terwijl de druk op de wachtlijst van sociale huurwoningen beperkt blijft. De gemeente hoopt dat de vluchtelingen snel een volwaardig bestaan kunnen opbouwen en mee kunnen doen in de samenleving.

Woningen beschikbaar

Teylingen huisvest, net als andere gemeenten, mensen die na het doorlopen van hun asielprocedure recht hebben op huisvesting. De corporaties stellen hiervoor woningen beschikbaar. Vanwege de wat grotere opgave en de toenemende druk op de sociale huurwoningen, besloot de gemeenteraad van Teylingen op 30 juni 2016 om onder andere door het aankopen van woningen, in extra huisvesting van statushouders te voorzien. Op 12 september is het college akkoord gegaan met de aankoop van de eerste twee woningen, in de komende maanden volgen meer aankopen. De aangekochte woningen zijn maximaal vijf jaar lang beschikbaar voor de statushouders.

Dat gemeenten woonruimte bieden is op landelijk niveau bepaald, maar zoals vele andere gemeenten, ziet ook Teylingen de opvang als haar morele, menselijke plicht. Voor deze mensen is het nu in ieder geval te gevaarlijk om naar hun land van herkomst terug te keren.

Opvang statushouders

Sinds jaar en dag biedt Nederland onderdak aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld.  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) koppelt statushouders aan gemeenten.

Statushouders zijn mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben. Daarmee zijn zij gewoon inwoners van Teylingen. Vluchtelingenwerk begeleidt statushouders de eerste twee jaar van hun start in de gemeente. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zorgen voor de kennismaking in de buurt. Daarnaast werken de gemeente Teylingen, Welzijn Teylingen, Stichting Present en Vluchtelingenwerk samen aan een goede integratie en begrip voor elkaar, zodat statushouders een volwaardig bestaan kunnen opbouwen en mee kunnen doen in de samenleving.

Actief werken aan integratie: Coördinatiepunt Integratie

Met inbreng van vele organisaties is een handboek gemaakt met aantrekkelijke en praktisch uitvoerbare ideeën voor activiteiten die de integratie en het meedoen in de samenleving bevorderen. Om de uitvoering van deze activiteiten te stimuleren is het coördinatiepunt Integratie opgericht. Dit coördinatiepunt is ondergebracht bij Welzijn Teylingen. De coördinator Integratie is op 1 september 2016 gestart.