Leerlingenvervoer

Voorwaarden

Als u bekostiging van leerlingenvervoer vraagt voor het bezoeken van een school die op grotere afstand van de woning ligt dan 6 kilometer en dichterbij ook soortgelijke scholen liggen, komt u alleen in aanmerking voor bekostiging als u schriftelijk verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school die dichterbij is gelegen, dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn gelegen.

Weekend- en vakantievervoer worden bekostigd als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs.

Uitgangspunt is dat in geval de leerling vervoerd moet worden, de kosten van openbaar vervoer worden vergoed. Begeleiding van een leerling, aangepast vervoer of eigen vervoer kan wegens bijzondere omstandigheden worden toegestaan of noodzakelijk worden geacht. In deze gevallen hebben wij een deskundigenadvies nodig. Steeds wordt een afweging gemaakt of het soort vervoer dat wordt gevraagd, voor de leerling passend is en op de voor de gemeente goedkoopste wijze kan worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot toekenning van een ander soort vervoer of vergoeding dan is aangevraagd.

Verordening leerlingenvervoer gemeente Teylingen
Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Teylingen 2014 (herzien)
Digitale aanvraag formulier leerlingenvervoer Teylingen

Wat heeft u nodig?

Uw DigiD-inlogcode. Heeft u die nog niet? Vraag er dan één aan via de website van DigiD
Er kan voor deze aanvraag om één of meerdere bijlagen worden gevraagd. Verzamel deze formulieren en gegevens vooraf en houd ze bij de hand als u dit formulier invult:

  • Deskundigenverklaring waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen wegens een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap.
  • Inkomensverklaring 2015, als uw gezamenlijke inkomen lager dan € 25.650,- is en als uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543).
  • Schriftelijke verklaring waarin u verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de  openbare school die dichterbij is gelegen, dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn gelegen.

Let op:

  • U kunt een digitale aanvraag doen voor het huidige of komende schooljaar.
  • U moet elk jaar opnieuw een aanvraag leerlingenvervoer indienen met de bijbehorende stukken.
  • De behandeling van uw aanvraag duurt 8 tot 12 weken. Houd daar rekening mee.

Kosten

Drempelbedrag en inkomensverklaring.
Voor leerlingen die een school voor speciaal basisonderwijs bezoeken, blijven de kosten van vervoer voor de eerste 6 kilometer voor rekening van de ouders. Dit is het zogenaamde drempelbedrag, dat is gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer en wettelijk bepaald op basis van een zone-indeling tot 1 januari 2013. Na 1 januari 2013 is het bedrag per jaar aangepast met de prijsindex van het CBS personenvervoer. Het drempelbedrag van € 510,-- per kind wordt gehanteerd wanneer het verzamelinkomen van de ouders meer bedraagt dan € 25.650,-- per jaar. Dit drempelbedrag wordt als een eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Het is daarom noodzakelijk de inkomensgegevens van 2015 bij het aanvraagformulier te voegen. Een inkomensverklaring over het jaar 2015 kunt u kosteloos en telefonisch opvragen bij de belastingdienst: 0800-0543.

Termijn

Wij vragen u vóór 1 juni een aanvraag te doen voor het nieuwe schooljaar. Binnen 8 weken wordt er een beslissing over uw aanvraag genomen. Die beslissing wordt u als beschikking schriftelijk meegedeeld. Als dat nodig is, kan de beslissing met 4 weken worden uitgesteld. Van dit uitstel wordt u ook schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als u tijdens het schooljaar een aanvraag indient, wordt binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier een beslissing genomen. Ook hierbij geldt een eventuele verdaging van 4 weken. Toekenning van een vergoeding of van een bepaalde wijze van vervoer kan niet achteraf plaatsvinden. De datum van ontvangst van uw aanvraag is in principe de aanvangsdatum voor bekostiging of voor vervoer.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan, na ontvangst van het besluit, binnen een termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen. U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Nieuwe vervoerder Willemsen De Koning

In het nieuwe schooljaar zal een nieuwe vervoerder het leerlingenvervoer verzorgen; Willemsen De Koning. Deze vervoerder biedt alle chauffeurs die voor Connexxion leerlingenvervoer hebben gereden een baan aan. Of dezelfde chauffeur uw kind gaat rijden is geen garantie. Binnenkort ontvangt u van Willemsen De Koning een brief met informatie voor het nieuwe schooljaar. De chauffeur komt in ieder geval kennismaken met u en uw kind.

Contact

Heeft u vragen over het digitale aanvraag formulier of leerlingenvervoer? Neem dan contact op met één van de medewerkers leerlingenvervoer. Dit kan via de mail: leerlingenvervoer@HLTsamen.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0252.