Leerlingenvervoer

Gaat uw kind binnenkort of met ingang van het nieuwe schooljaar naar een school voor speciaal onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs? Dan komt u misschien in aanmerking voor vergoeding van de vervoerskosten.
Dit kan een kilometervergoeding zijn of een vergoeding voor openbaar vervoer, maar er bestaat ook de mogelijkheid dat uw kind kan deelnemen aan het door de gemeente georganiseerde taxivervoer. In een aantal gevallen wordt daarvoor van u een eigen bijdrage gevraagd. Ook dit schooljaar wordt het taxivervoer verzorgd door Willemsen de Koning.

Voorwaarden

Afstand

Wanneer u bekostiging van leerlingenvervoer vraagt voor het bezoeken van een school die op grotere afstand van de woning ligt dan 6 kilometer, maar er liggen dichterbij ook soortgelijke scholen. Dan komt u alleen in aanmerking voor bekostiging, als u schriftelijk verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school die dichterbij is gelegenof  tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn gelegen.

Weekend- en vakantievervoer

Weekend- en vakantievervoer worden bekostigd als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs.

Vergoeding kosten

Uitgangspunt is dat in het geval de leerling vervoerd moet worden, de kosten van openbaar vervoer worden vergoed. Begeleiding van een leerling in het openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer kan wegens bijzondere omstandigheden worden toegestaan of noodzakelijk worden geacht. In deze gevallen hebben wij een deskundigenverklaring nodig. Deze kunt u opvragen bij de school van uw kind.

Steeds wordt een afweging gemaakt of het soort vervoer dat wordt gevraagd, voor de leerling passend is en kan worden uitgevoerd op de voor de gemeente goedkoopste wijze. Dit kan leiden tot toekenning van een ander soort vervoer of vergoeding dan is aangevraagd.

Is uw (pleeg)kind op 1 augustus 2018 11 jaar of ouder? 

Is uw (pleeg)kind op 1 augustus 2018 11 jaar of ouder? Dan gaan wij er van uit dat hij/zij zelfstandig naar school reist met het openbaar vervoer of de fiets. Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer of met de fiets dan vragen wij u zelf voor begeleiding te zorgen. 

Berekening route per fiets of auto

Maakt uw (pleeg)kind gebruik van de fiets of brengt u hem/haar met de auto, dan ontvangt u een vergoeding van de reiskosten voor de afstand van uw huisadres naar het adres van de school. Hiervoor gebruiken we de ANWB-routeplanner, de kortste route.

Aanvraagformulier en wetgeving

Wat heeft u nodig? 

Er kan voor deze aanvraag om één of meerdere bijlagen worden gevraagd. Verzamel deze formulieren en gegevens vooraf en houd ze bij de hand als u dit formulier invult:

  • Deskundigenverklaring waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen wegens een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap.
  • Inkomensverklaring 2016, als uw gezamenlijke inkomen lager dan € 26.100,- is en als uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543).
  • Schriftelijke verklaring waarin u verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de  openbare school die dichterbij is gelegen, dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn gelegen.

Let op:

  • U kunt een digitale aanvraag doen voor het huidige of komende schooljaar.
  • U moet elk jaar opnieuw een aanvraag leerlingenvervoer indienen met de bijbehorende stukken.
  • De behandeling van uw aanvraag duurt 8 tot 12 weken. Houd daar rekening mee.

Eigen bijdrage

Bezoekt uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs? Dan kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit is afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage is € 510,00 voor het schooljaar 2018-2019 (bij een verzamelinkomen hoger dan € 26.100 in het peiljaar 2016).

Termijn

Wij vragen u vóór 1 juni een aanvraag te doen voor het nieuwe schooljaar. Binnen 8 weken wordt er een beslissing over uw aanvraag genomen. Die beslissing wordt u als beschikking schriftelijk meegedeeld. Als dat nodig is, kan de beslissing met 4 weken worden uitgesteld. Van dit uitstel wordt u ook schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als u tijdens het schooljaar een aanvraag indient, wordt binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier een beslissing genomen. Ook hierbij geldt een eventuele verdaging van 4 weken. Toekenning van een vergoeding of van een bepaalde wijze van vervoer kan niet achteraf plaatsvinden. De datum van ontvangst van uw aanvraag is in principe de aanvangsdatum voor bekostiging of voor vervoer.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan, na ontvangst van het besluit, binnen een termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen. U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Contact

Heeft u vragen over het digitale aanvraag formulier of leerlingenvervoer? Neem dan contact op met één van de medewerkers leerlingenvervoer. Dit kan via de mail: leerlingenvervoer@HLTsamen.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0252.