Brainstormen over afvalscheiding

Tijdens drie bijeenkomsten in de verschillende dorpen hebben inwoners hun ideeën gegeven over nieuw afvalbeleid. Zij brainstormden over de vermindering van het huishoudelijk afval en de bevordering van afvalscheiding.

In 2020 moet in elke Nederlandse gemeente minimaal 75% van het huishoudelijk afval worden hergebruikt. Afval dat inwoners scheiden, kan worden verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten. Ongesorteerd afval wordt verbrand.
Wethouder Kees van Velzen: ‘Ik ben blij dat mensen tijd hebben gemaakt om mee te denken en enthousiast met elkaar hebben gebrainstormd. Bij de geopperde ideeën is draagvlak voor de plannen steeds het uitgangspunt geweest.’

Deelnemers met elkaar in gesprek over vermindering afval

Meer bewustwording en preventie, gemak en extra stimulans

De deelnemers gaven aan dat er meer aandacht moet komen voor het belang van afvalscheiding en het voorkomen van afval. Begin met goede voorlichting en aparte prullenbakken op scholen, zodat kinderen bewuster met afval omgaan, wat thuis ook doorwerkt. Gedragsverandering bij volwassenen is lastiger te bereiken.Ook het verruimen van de aanbiedmogelijkheden is genoemd, zoals meer aparte containers in de tuin of in de wijk voor het aanbieden van gescheiden afval.
Het aanbieden van restafval moet minder makkelijk worden. Genoemde oplossingen zijn: bied alleen nog een kleinere restafvalcontainer aan, verwissel de restafvalcontainer voor een container voor plastic of laat mensen het restafval zelf brengen naar een ondergrondse afvalcontainer in de wijk. Ook werd geopperd om afvalscheiding te belonen en voor restafval of grotere restafvalcontainers meer te laten betalen.

Verantwoordelijkheid producenten en winkeliers

Veel deelnemers waren van mening dat ook producenten en winkeliers hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor vermindering van het verpakkingsmateriaal. Hoewel de invloed van de gemeente hierin beperkt is, kan het zinvol zijn om hierover afspraken te maken met lokale winkels.

Gft en plastic, blik en drinkpakken

Een ander genoemd idee is het vaker ophalen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en plastic in de zomerperiode. Om stankoverlast te voorkomen, gooien mensen dit afval in warme periodes vaak in de container die het eerst geleegd wordt. Nu bestaat ongeveer 30% van het afval in de restafvalcontainer nog uit gft-afval.
De meningen over het ophalen van verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken waren verdeeld. Haken aan lantaarnpalen werden genoemd om wegwaaien te voorkomen, maar ook werd gepleit voor een aparte container aan huis of een ondergrondse container in de wijk.

Flats en appartementen

De deelnemers adviseerden ook om bewoners van flats of appartementen weer faciliteiten te geven voor het scheiden van hun groente en fruitafval en hun plastic verpakkingen. Bijvoorbeeld via speciale afbreekbare zakjes voor groente en fruit en het plaatsen van een container voor dit afval en een container voor plastic, blik en drinkpakken bij de flat of het appartementengebouw.

Enquête en vervolg

De verzamelde ideeën uit de drie bijeenkomsten worden beoordeeld op haalbaarheid en betaalbaarheid. We beoordelen ook welke ideeën of mix van maatregelen echt zullen bijdragen aan aanzienlijk minder restafval en meer afvalscheiding zodat in Teylingen minimaal de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding wordt bereikt. Hierover vragen we de mening van onze inwoners in de vorm van een enquête. De uitkomsten van de bijeenkomsten en de enquête worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad, die uiteindelijk beslist over de aanpak en de maatregelen die worden uitgevoerd. Houd deze website en de Gemeenteberichten in de gaten voor de meest actuele informatie.