Bewonersonderzoek afvalscheiding

In mei hebben 578 inwoners in Teylingen deelgenomen aan een bewonersonderzoek over afvalscheiding en afvalinzameling. In dit onderzoek is inwoners gevraagd naar hun ervaringen en voorkeuren met betrekking afvalscheiding en -inzameling: hoe goed scheiden zij hun afval, wat kan beter en hoe kan de gemeente inwoners ondersteunen zodat het afval nog beter gescheiden kan worden.

De uitkomsten van het onderzoek worden samen met de resultaten uit de brainstormbijeenkomsten verwerkt tot een keuzenota aan de gemeenteraad die de uitgangspunten voor het nieuwe afvalbeleidsplan vaststelt. Dit staat gepland voor de raadsvergadering van 27 oktober.

Brainstormbijeenkomsten

Voorafgaand aan het bewonersonderzoek heeft de gemeente inwoners gevraagd om mee te denken over nieuw afvalbeleid. Tijdens 3 bijeenkomsten hebben bewoners meegedacht (zie voor meer informatie Brainstormen over afvalscheiding). De ideeën en voorstellen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn beoordeeld op haalbaarheid en kwamen grotendeels terug in dit bewonersonderzoek waardoor ze getoetst worden onder een bredere representatieve groep inwoners. De uitkomsten van beide trajecten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het afvalbeleidsplan. Uitgangspunt van het nieuwe beleidsplan is om te komen tot minimaal 75% afvalscheiding in 2020. Op dit moment wordt 62% van het huishoudelijk afval gescheiden.