Keuzenotitie nieuw afvalbeleidsplan

Het college heeft op 30 augustus besloten om de keuzenotitie voor het afvalbeleidsplan voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze keuzenotitie beschrijft de uitkomsten van het participatietraject met de inwoners en de hoofdkeuzes voor de manier van afvalinzameling en het bijbehorende tarievenbeleid. De raad besluit op 27 oktober over de keuzenotitie.

Nieuw afvalbeleid

In 2020 moet iedere gemeente in Nederland 75% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen. Op dit moment wordt in Teylingen 62% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Om te voldoen aan de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding, moet er nieuw afvalbeleid komen. De gemeente wil haar inwoners betrekken bij het tot stand komen van dit nieuwe beleid. Daarom hebben inwoners mee kunnen denken over de invulling van het beleid.

Meedenksessies en enquête

Inwoners hebben via drie meedenksessies meegedacht en gebrainstormd over de invulling van het nieuwe afvalbeleid zodat de hogere scheidingsdoelstelling gehaald wordt. De uitkomsten van de meedenksessies zijn verwerkt in een bewonersenquête die door 578 inwoners is ingevuld. In deze enquête hebben zij informatie gegeven over hun weggooigedrag, de belemmeringen, de persoonlijke drijfveren en de benodigde middelen of ondersteuning om beter het afval te kunnen/willen scheiden. De uitkomsten van de meedenksessies en enquête vormden de basis voor de keuzenotitie.

Uitkomsten

Uit de meedenksessies kwam naar voren dat de aandacht moet liggen op het goed scheiden van afval door:
•    Het faciliteren van goede voorzieningen voor het aanbieden en bewaren van gescheiden  afvalsoorten (grondstoffen)
•    Het aanbieden van restafval onaantrekkelijker maken via de inzamelvoorzieningen of de inzamelfrequentie
•    Meer en betere communicatie en educatie
•    Invoeren van een financiële prikkel of beloning
Deze voorstellen zijn verwerkt in de enquête.

Uit de enquête komt naar voren dat ongeveer tweederde deel van de deelnemers bereid is om het afval beter te scheiden en hiervoor één of twee extra afvalcontainers in gebruik wil nemen. Er is ook een groep inwoners die liever geen wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd wil hebben (29% van de deelnemers aan het onderzoek). Een kleine groep inwoners ervaart belemmeringen in de afvalscheiding die met name terug te voeren zijn op de beperkte ruimte in en om het huis.

Keuzes voor de raad

De uitkomsten van beide participatietrajecten en de scheidingsdoelstelling van 75% zijn vertaald naar twee hoofdkeuzes voor de raad:
1.    Welk inzamelsysteem voor restafval moet de gemeente invoeren?
2.    Wil de gemeente wel of geen prijsprikkel invoeren?
In de keuzenotitie wordt de raad geadviseerd om, op basis van de uitkomsten van de participatie en het bereiken van de landelijke doelstelling, te kiezen voor 'omgekeerd inzamelen'. Bij deze manier van inzamelen brengen inwoners het restafval zelf weg (naar een ondergrondse container) en wordt het gescheiden afval aan huis opgehaald (gft, plastic/ blik/drinkpakken en oud papier/karton). Deze manier van inzamelen krijgt, na de optie ‘alles bij het oude laten’ de meeste voorkeur van de inwoners van Teylingen. Een andere manier van inzamelen is nodig als de gemeente de landelijk opgelegde doelstelling voor afvalscheiding wil halen.  Daarnaast adviseert het college om pas in een later stadium te besluiten over het wel of niet invoeren van een 'prijsprikkel' op restafval. Met een ‘prijsprikkel’ worden mensen gestimuleerd om minder ongesorteerd afval aan te bieden om daarmee geld te besparen op de afvalstoffenheffing.

Vervolg

De gemaakte keuzes vormen samen met de bijbehorende maatregelen en de financiële gevolgen het uitgangspunt voor het nieuwe afvalbeleidsplan. De raad beslist 27 oktober over deze keuzenotitie. Daarna wordt het afvalbeleidsplan uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden in het eerste kwartaal van 2017. De nieuwe manier van afvalinzameling zal niet eerder dan eind 2017/ begin 2018 kunnen worden ingevoerd. Inwoners zullen betrokken worden bij de uitvoering van het plan. Bekijk voor meer informatie de keuzenotitie en bijbehorende stukken.