Inzien, zienswijze, bezwaar of beroep

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ontwerpbestemmingsplannen
 • Schetsontwerpen van speelplaatsen
 • Aanvragen voor omgevingsvergunningen

Stappen in een officiële procedure worden altijd gepubliceerd in onze gemeentepagina en op onze website.

1. Inzien binnengekomen aanvragen

Binnengekomen aanvragen kunt u inzien in het gemeentekantoor in Sassenheim of op onze website. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

 2. Zienswijzen tegen voorgenomen BESLUITEN

In de periode dat een plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u geen zienswijze heeft ingediend kunt u later niet in beroep tegen de beslissing.

 3. Bezwaar tegen VERLEENDE VERGUNNINGEN

Als bij een project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij moet u rekening houden met het volgende:

De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

Het bezwaarschrift moet bevatten:

 • naam en adres
 • datum
 • omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat
 • reden(en) van het bezwaar
 • handtekening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten:

 • naam en adres
 • datum
 • besluit waartegen bezwaar bestaat
 • kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend.

Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

4. BEROEP tegen verleende vergunningen

Als boven een plan staat aangegeven dat er alleen beroep mogelijk is, kunt u beroep aantekenen. De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning –beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.