Duurzaam Teylingen

Samen werken aan een duurzaam Teylingen is één van de drie speerpunten van dit college.

Duurzame samenleving

Duurzaamheid draait om méér dan nieuwe manieren van produceren, alternatieve energiebronnen en luchtkwaliteit. Het gaat ook om investeren in de samen redzaamheid van inwoners en hun netwerken. Een belangrijke uitdaging is het vormgeven aan duurzaamheid in de betekenis van houdbaarheid. Hieronder verstaan wij dat wij zowel in beleidsprocessen als bij uitvoering van werkzaamheden aan willen sluiten op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Duurzaamheid bij beleid en uitvoering

Bij alle maatregelen die we als gemeente nemen geldt duurzaamheid als een integraal toetsingscriterium. Zowel bij beleidsvorming als uitvoering. Dat geldt ook voor de afspraken die in de samenwerking met de regiopartners worden gemaakt.

100% Duurzaam in 2030

In de zomer van 2014 heeft de gemeenteraad van Teylingen unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om het gedachtengoed achter 100% duurzaam in 2030 verder uit te werken voor Teylingen. Bij de praktische uitwerking is het streven naar 100% duurzaam een extra stimulans om duurzaamheid echt overal bij te betrekken. Tegelijk realiseren we ons dat Teylingen breder is dan de directe invloedsfeer van de gemeente als organisatie. Veel zal afhangen van de inzet van de gemeente zelf maar evenzeer van maatschappelijke partners zoals bewoners, ondernemers en instellingen als zorg en onderwijs. Niet alles hoeft in de periode 2016-2018 uitgevoerd te worden. Sommige projecten vergen eerst nadere studie. Technologische ontwikkeling kan een nu niet haalbaar project over 4 of 8 jaar wel mogelijk of rendabel maken.

Duurzaamheidsagenda

Begin 2016 is de Duurzaamheidsagenda Teylingen 2016 – 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.  In de duurzaamheidsagenda schetsen we hoe de gemeente met de Teylingse samenleving aan de slag wil om Teylingen duurzamer te maken.

We onderscheiden in de duurzaamheidsagenda vier belangrijke trends:

  1. circulaire economie; deze trend vormt een steeds sterkere ontwikkeling naar een economisch systeem waarin producten en grondstoffen steeds weer hergebruikt worden. De ontwikkeling richt zich op een combinatie van technologische verandering en een andere rolverdeling tussen consument en producent;
  2. marge naar mainstream; duurzaamheid is veranderd van bijzaak naar hoofdzaak. Deze trend is bij organisaties een grote drager voor de versnelling van duurzame ontwikkeling;
  3. energieke samenleving; mensen nemen steeds meer het heft in eigen handen, wachten niet op de overheid en bedrijven maar gaan zelf op zoek naar duurzame kansen;
  4. sturen op condities; De rol van de overheid is veranderd. In plaats van hard sturen met wetten en regels krijgt de overheid steeds meer een rol bij het creëren van condities waarmee duurzame ontwikkeling aangejaagd wordt.

Op basis van de vier trends en de ambitie ‘Teylingen volledig duurzaam in 2030’ zijn acties beschreven waarmee Teylingen invulling geeft aan duurzame ontwikkeling. De acties geven een concreet beeld van het grote belang dat we aan een brede invulling van de ambitie geven.

Downloads

Meer over duurzaamheid