Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u een vergunning of meerdere vergunningen in 1 keer aanvragen en hoeft u maar 1 formulier in te dienen. De vergunningen worden activiteiten genoemd. Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. Soms heeft u helemaal geen vergunning nodig of hoeft u slechts een melding te doen.

De omgevingsvergunning werd in het verleden bouwvergunning genoemd. De bouwvergunning bestaat in de huidige regelgeving niet meer.

Kosten

De kosten van de omgevingsvergunning hangen samen met de bouwkosten. Meer informatie over de kosten vindt u op de website van Belastingen Bollenstreek bij verordeningen gemeente Teylingen.

Omgevingsvergunning aanvragen of melding doen

Controleer via de ‘vergunningcheck’ van het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hier kunt u direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding doen. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Tijdens de behandeling kan blijken dat er een andere procedure van toepassing is. Daarover ontvangt u dan bericht.

Bibob-beleidslijn

Vanaf 1 januari 2015 voeren we een extra toets uit bij de aanvraag van onder meer de omgevingsvergunning voor bepaalde bouw- en milieuactiviteiten. Voor bouwactiviteiten is dit van toepassing, indien uw aanvraag valt binnen de volgende branches en als de (al dan niet) samenhangende transacties een bedrag van € 50.000 excl. BTW overschrijden:

  • Welnessbranche (massagesalons, nagelstudio’s);
  • Smart-, grow- en headshops;
  • Seksinrichtingen, inclusief escortbedrijven;
  • Horeca-inrichtingen (ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet);
  • Autobranche (demontage en opslag);
  • Woonruimte voor arbeidsmigranten.

Voor wat betreft de omgevingsvergunning voor milieu is dit van toepassing binnen de afval- en autobranche (demontage en opslag).

Valt uw aanvraag in een van deze categorieën? Dan houdt dit in dat u, naast het reguliere aanvraagformulier, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe. Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, kunnen we de aanvraag in behandeling nemen. Reden hiervoor is dat de gemeente Teylingen wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien. Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Teylingen.

Meer informatie

Conceptaanvraag omgevingsvergunning (principeverzoek)

De aanvraag

Wilt u voordat u een aanvraag om een omgevingsvergunning indient weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan kunt u een conceptaanvraag (principeverzoek) indienen. Het voordeel is, dat de kosten hiervan lager zijn dan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook zijn er voor het indienen van een conceptaanvraag (principeverzoek) minder aanvullende documenten nodig. Het (bouw)plan hoeft ook nog niet zo gedetailleerd uitgewerkt te zijn als bij een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning.

Aanpak

Voor een conceptaanvraag (principeverzoek) kunt u onderstaand formulier gebruiken. Welke stukken er verder nodig zijn, staat in het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u, inclusief de bijlagen, mailen naar: omgevingsvergunningen@HLTsamen.nl.

Kosten

Voor het behandelen van een conceptaanvraag (principeverzoek) worden kosten in rekening gebracht. De exacte bedragen vindt u in de legestabel van de gemeente Teylingen. De meest recente tabel kunt u vinden op de website van Belastingen Bollenstreek bij verordeningen gemeente Teylingen.

Termijn

Voor het behandelen van een conceptaanvraag (principeverzoek) geldt geen wettelijke termijn. De afhandelingstermijn hangt af van de complexheid van het voorgenomen plan.

Bezwaar & beroep

Het antwoord van de gemeente op een conceptaanvraag (principeverzoek) is openbaar, maar wordt niet in een huis-aan-huis blad of via digitale kanalen gepubliceerd zoals bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. Tegen het antwoord op een conceptaanvraag (principeverzoek) kan geen bezwaar worden gemaakt.

Formulieren