Planschade

Wanneer u schade hebt geleden die verband houdt met planologische maatregelen (maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening) kan deze als planschade voor vergoeding in aanmerking komen. Planschade heeft u bijvoorbeeld wanneer een gebouw in waarde is gedaald, doordat de gemeente het bestemmingsplan heeft veranderd. Over de te volgen procedure bij een verzoek tot planschadevergoeding heeft de gemeente regels opgesteld. Deze kunt u terugvinden in de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Teylingen’ van 2008.

U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U hebt schade geleden.
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen.
  • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen.
  • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen (bijvoorbeeld door koop, onteigening, verzekering, enzovoort).
  • De schadevergoeding kunt u aanvragen binnen vijf jaar nadat het betreffende bestemmingsplan of de wijziging daarvan onherroepelijk van kracht is geworden.

Aanvraag

U moet het verzoek tot schadevergoeding indienen bij het college van B&W met een aanvraagformulier. Dit formulier vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'.