Ruïne van Teylingen

foto Ru?ne van Teylingen

Waar

De Ruïne van Teylingen ligt in het buurtschap Teijlingen in de kern Voorhout, aan de grens met Sassenheim. De Ruïne van Teylingen heeft een bewogen geschiedenis: gebouwd, beschadigd, uitgebrand, herbouwd, gesloopt, vervallen en weer opgeknapt tot wat de ruïne nu is. Het bijbehorende woongebouw is er niet meer en de ruïne, een rijksmonument, ligt verscholen in het landschap.

Wat

Rijk, provincie en gemeente stellen zich de vraag wat een goede toekomst voor de Ruïne is. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Op zijn minst beter zichtbaar, beleefbaar, aantrekkelijker maken voor bewoners van de gemeente maar ook voor recreanten en toeristen. Zodat meer mensen naar de Ruïne komen en kunnen genieten van deze bijzondere plek uit de Nederlandse geschiedenis.

Status

In de winter van 2014/2015 is hard gewerkt aan toekomstscenario’s voor de Ruïne van Teylingen. Daar waren veel Teylingers bij betrokken. Aanleiding voor het maken van deze scenario’s was onder meer de op handen zijnde overdracht van de ruïne van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Sinds 1 januari 2016 is de Stichting Monumenten Bezit eigenaar. De Stichting Monumenten Bezit (SMB) is opgericht vanuit de Nationale Monumentenorganisatie om als landelijke monumentenbeheerorganisatie op te treden. De Stichting zet zich in voor behoud van cultureel erfgoed en beheert circa 30 zeer diverse monumenten; waaronder kerken, kastelen of landgoederen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten.

Informatie

Helma Matthijssen, afdeling Ruimte / 14 0252

Toelichting

Uitgangspunten

Op basis van het participatietraject voor het maken van de scenario’s zijn de volgende uitgangspunten van belang voor het vervolg van de toekomstverkenning. Deze uitgangspunten zijn inmiddels besproken met de Stichting Mounumenten Bezit.

  • De Ruïne van Teylingen is een belangrijk symbool van de gemeente. Veel inwoners en ondernemers voelen een sterke verbondenheid met de ruïne. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij planvorming, maar ook bij uitvoering van de plannen is voor de gemeente dan ook een randvoorwaarde.
  • De ruïne in de huidige staat laten is geen optie. Minimaal moeten bereikbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid vergroot worden. Het terrein rond de ruïne moet openbaar toegankelijk zijn. Wandel- en fietsroutes in de regio leiden langs de ruïne.
  • De gemeente vindt het belangrijk dat de monumentale waarde van de Ringburcht behouden blijft. Dat wil zeggen dat de functies die uiteindelijk een plaats krijgen in een gereconstrueerde ruïne moeten passen bij deze monumentale waarde. De gemeente hecht veel belang aan het herstellen van de zichtlijnen op de ruïne. Eventuele planvorming voor (kosten dragende) bouwpercelen in de nabije omgeving wordt hieraan getoetst.
  • De uiteindelijke keuze van een model is mede afhankelijk van fondsen en investeerders. De gemeente is bereid de Stichting Monumenten Bezit actief te ondersteunen bij het zoeken naar fondsen en het faciliteren van gesprekken met andere overheden, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers/investeerders.

Werkzaamheden aan de ruïne

Inmiddels is de nieuwe eigenaar – de Stichting Monumenten Bezit – begonnen met herstelwerkzaamheden die er in elk geval voor moeten zorgen dat de Ruïne niet verder afbrokkelt.

Downloads