Raadsvragen over villa West End

Er zijn veel vragen ontstaan bij raadsleden en inwoners over de beslissing om villa West End van de gemeentelijke monumentenlijst af te halen

In 1996 is het pand aangewezen als gemeentelijk monument. Recent is het pand van de monumentenlijst afgehaald. Waarom? Het college van B&W heeft een zorgvuldig traject doorlopen om tot dit besluit te komen.

Meer gemeentelijke monumenten

De afgelopen jaren heeft de gemeente zich sterk gemaakt voor de invulling van het monumentenbeleid door actief nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen in Teylingen. Op de oude lijst met gemeentelijke monumenten in 2013 (bij de het vaststellen van het nieuwe gemeentelijk monumentenbeleid) waren er 39 gemeentelijke monumenten in de kern Sassenheim. In de andere kernen waren er geen gemeentelijke monumenten.  Op de nieuwe lijst staan 65 gemeentelijke monumenten. Er is dus een toename van 65-39 = 26 gemeentelijke monumenten.

Toekennen van punten

De weging of een gebouw op de lijst staat of niet, gebeurt met een puntensysteem. Een pand met meer dan 17 punten staat of komt op de monumentenlijst. Als het pand 17 punten scoort krijgen de eigenaren de keuze of zij het pand op de lijst willen hebben of niet. Bij minder dan 17 punten is het geen gemeentelijk monument.

Verzoek eigenaar

Villa West End kampt met veel (achterstallig) onderhoud. De hoogte van de kosten die het opknappen van een dergelijk oud en in slechte staat verkerend pand met zich meebrengt, telt mee in het toekennen van het aantal punten. In februari 2014 heeft de eigenaar een verzoek ingediend om de villa niet langer als gemeentelijk monument op de monumentenlijst te laten staan. Op 20 mei 2014 is besloten hieraan geen medewerking te verlenen. Het pand bleef daarom een score houden van 18 punten en moest daarom op de monumentenlijst blijven staan.

Meewegen hoge herstelkosten

Tegen dit besluit heeft de advocaat van de eigenaar bezwaar ingediend bij de onafhankelijke Commissie Bezwaren en Klachten (BK). Hierbij had de eigenaar tevens een berekening van de herstelkosten laten opstellen en een taxatie van zijn pand. Het college heeft het bezwaar tegen de cultuurhistorische- en architectonische waarden van het pand goed kunnen weerleggen. De Commissie BK heeft echter ook gemeend dat de hoge herstelkosten van het pand zwaarder hadden moeten meewegen in de eerdere beslissing van de gemeente.

Herroepen van eerder besluit

Het college heeft het advies van de Commissie BK over de hoge herstelkosten opgevolgd. Daarmee is het bezwaarschrift dus ontvankelijk en gegrond verklaard. Met het besluit van 21 april 2015 heeft het college de score van het gemeentelijk monument Hoofdstraat 165 te Sassenheim verlaagd van 18 naar 15 punten. Hiermee is de aanwijzing als gemeentelijk monument alsnog ingetrokken. Tegen dit besluit is geen voorlopige voorziening en beroep aangetekend bij de rechtbank en het besluit is daarom nu onherroepelijk.

Voorstel nieuwe verordening

De Vereniging  Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft besloten om de huidige Monumentenverordening in Nederland te laten vervangen door een nieuwe erfgoedverordening. Naast een aantal andere wijzigingen, zal er ook een nieuw artikel worden opgenomen. Hierin staat dat het verboden is om een gemeentelijk monument door achterstallig onderhoud te laten vervallen of te vernielen. Voor villa West End is dit niet meer van toepassing. Het college zal de gemeenteraad van Teylingen dit jaar voorstellen om een nieuwe Erfgoedverordening voor Teylingen vast te stellen.