Beleidsnota archeologie “Onder de grond 2015” vastgesteld.

Het archeologiebeleid van Teylingen is vernieuwd. Dat wil zeggen dat de verschillende gebieden in Teylingen nieuwe vrijstellingsmaten hebben gekregen voor het graven in de grond. Het doel van dit beleid is het archeologisch erfgoed van Teylingen te behouden en te beschermen.

fragement uit nota nieuw archeologiebeleid

Waar

Voorhout, Sassenheim en Warmond.

Wat

Nieuw archeologiebeleid voor Teylingen.

Status

Vastgesteld

Informatie

Carol Bekker, afdeling Ruimte / 14 0252

Laatste update

18 november 2015

Toelichting

In het nieuwe archeologiebeleid hebben verschillende gebieden in Teylingen nieuwe vrijstellingsmaten hebben gekregen voor het graven in de grond. Teylingen heeft het erkende archeologisch onderzoeksbureau RAAP in Leiden opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de nieuwe vrijstellingsmaten. Teylingen deed dit in samenwerking met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het nieuwe archeologiebeleid van Teylingen is verwoord in de nota ‘Onder de grond 2015’. Het onderzoek van RAAP en de gegevens over archeologie in de Duin- en Bollenstreek hebben als uitgangspunt gediend voor deze nota. Deze gegevens over archeologie zijn verzameld en onderzocht door de gemeente Katwijk.

Naast deze twee onderzoeken heeft ook LTO-Nederland een onderzoek laten doen door bureau A=M en bureau De Brug ‘Mag het een onsje minder zijn’ van 2014. Dit betreft een pilot. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort is het niet eens met de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Daarom zijn de resultaten van dit onderzoek niet meegenomen in het nieuwe beleid van Teylingen. De belangrijkste wijziging in het nieuwe beleid is dat de gronden die in gebruik zijn voor bollenteelt én de gronden die bestemd voor de bollenteelt nu tot 70 cm onder het maaiveld mogen worden bewerkt (dit was 30 cm). Uit het onderzoek van RAAP en uit de gegevens van Katwijk blijkt dat op deze gronden dieper dan 70 cm nog archeologisch materiaal kan worden gevonden.

Inzien

Van donderdag 19 november tot en met woensdag 30 december 2015 ligt de beleidsnota archeologie ‘Onder de grond 2015’ van 1 juni 2015 ter inzage op het Gemeentekantoor in Sassenheim. De bijbehorende stukken zijn een verwachtingskaart, een beleidskaart en een rapport van RAAP.

Downloads

Rapport RAAP

De ‘Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden) kaart en beleidskaart’  van 9 april 2015 bevat een onderbouwing van de totstandkoming van de kaartbeelden, een toelichting over de wet- en regelgeving,  een onderbouwing voor de archeologische vrijstellingsnormen en een beschouwing van de stand van kennis ten aanzien van de archeologie binnen de verschillende gemeenten en dorpskernen. Dit document is van belang vanwege de onderbouwing van de nieuwe vrijstellingsnormen in Teylingen. Daarnaast is in de toelichting ook een catalogus van archeologische vindplaatsen en onderzoekmeldingen opgenomen. Dit document is te groot om via de website te kunnen downloaden. Mocht u interesse hebben dan kunt u via onderstaande link een digitaal exemplaar van het rapport opvragen.