Herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei

Mevrouw GH van Duijn

De Ganzenwei en Kloosterwei in Warmond worden heringericht omdat duurzaam onderhoud moet plaatsvinden aan het riool en de straten. De herinrichting biedt bovendien de kans om de openbare ruimte efficiënt, veilig en duurzaam in te richten. Ganzenwei en Kloosterwei blijven woonerven. Wel  is straks duidelijker welk deel bedoeld is voor rijden, lopen en parkeren, wat de veiligheid verbetert. De parkeerplaatsen worden breder en er komen ook meer parkeerplaatsen. Het groene karakter van de wijk blijft uiteraard behouden, ook doordat de wijk omgeven is met veel groen. Iedereen kreeg de kans om zijn of haar vragen te stellen of opmerkingen te maken. Het plan is goed ontvangen.

Uitvoering en fasering

In juli is gestart met de uitvoering van de herinrichting van Ganzenwei en Kloosterwei. Dit zal gefaseerd plaatsvinden.  
Eerst zijn de bomen verwijderd, vervolgens start het werk onder en boven de grond en in het voorjaar 2015 worden nieuwe bomen gepland. Dit betekent dat u in 2014 in meer en mindere mate overlast zult ervaren van de werkzaamheden, waarna het weer prettig, duurzaam en veilig wonen is in uw buurt. De aannemer zal gefaseerd te werk gaan. Informatie over dit project vindt u op de projectwebsite van aannemer Van Gelder, die het werk uitvoert.

Documenten

Het college heeft op 22 oktober onderstaande ontwerpen vastgesteld:

De uitkomsten van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bewonersavonden en belevingsscan vindt u hieronder.

Nieuwsbrieven

Presentatie Voorlopig ontwerp op 24 september

Op 24 september werd op een drukbezochte bewonersavond het voorlopig schetsontwerp gepresenteerd. Dit werd met instemming ontvangen, er waren wel nog enkele details waar men vragen over had. Naar aanleiding van de opmerkingen van aanwezige buurtbewoners is het voorlopige ontwerp aangepast en verwerkt tot een definitief ontwerp.

Stukken bewonersbijeenkomst 24 september

Ontwerpsessie op 5 juni

Op 5 juni was er een ontwerpsessie met de bewoners die zich als ontwerpambassadeur hebben aangemeld. Op deze avond gingen we met de groep ontwerpambassadeurs aan de slag om tot een ontwerp te komen. De ontwerpambassadeurs vertalen samen met een ingenieursbureau de wensen en knelpunten van bewoners naar een ontwerp voor de straat dat voldoet aan de randvoorwaarden van de gemeente. Zij behartigen de belangen voor (een deel van) de straat.

Bewonersavond 21 mei

We betrekken inwoners graag bij dit proces om met elkaar slimme oplossingen te bedenken voor een optimale leefomgeving. Op dinsdag 21 mei is een bewonersavond geweest waarin het wat, waarop en hoe van de herinrichting is toegelicht. Alle bewoners zijn voor deze avond via een brief uitgenodigd en gevraagd om vooraf input te geven over wat ze belangrijk vinden in hun eigen buurt. Dat kon schriftelijk via een antwoordkaart, maar ook mondeling. Op 21 mei ’s middags konden inwoners ook mondeling hun input meegeven aan vertegenwoordigers van de gemeente die in de buurt rond liepen. Ook konden bewoners zich aanmelden als ontwerpambassadeur om te komen tot een ontwerp.