Financiën

Op deze pagina vindt u alle relevante documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Teylingen. In de kadernota geeft de raad de kaders aan, in de programmabegroting worden deze belangrijke politieke thema’s uitgewerkt. De voorjaars- en najaarsnota en de programmarekening geven de stand van zaken weer gedurende het jaar over de beloftes die zijn gedaan in de programmabegroting en de kadernota.

Tijdens de vergadering van 5 november 2015 heeft de raad de begroting 2016-2019 aangenomen. Teylingen geeft in 2016 naar schatting 82,3 miljoen euro uit. Volgens de plannen stijgt het OZB-tarief met 1% (inflatiecorrectie) en het rioolrecht met €3 (jaarlijkse stijging). Het college wil inwoners € 28,40 teruggeven via gemeentelijke belastingen. Daarmee compenseert de gemeente inwoners voor de precarioheffing, die ze indirect op hun rekening terugzien.

De gemeente investeert de komende vier jaar 34 miljoen euro. Grote investeringen zijn het parkeerdek bij station Sassenheim, de Noordelijke Randweg en de gezamenlijke huisvesting van het Voorhoutse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Ook de herinrichting van de Herenweg in Warmond en de Sint Antoniuslaan in Sassenheim staan op het programma.

Huishoudboekje_Teylingen_2016

Programmabegroting

Kadernota

  • Kadernota 2014-2017
  • Kadernota 2016-2019 

Voorjaarsrapportage

Liggen we op koers?

  • Voorjaarsrapportage 2014

Najaarsrapportage

Liggen we op koers?

  • Najaarsrapportage 2014

Programmajaarrekening

Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting.

  • Programmajaarrekenng 2013