Van den Woudestraat 1a, Warmond

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 30 maart 2017 het bestemmingsplan ‘Van den Woudestraat 1a, Warmond’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1525.BP2016WAR10006-0401.

Luchtfoto plangebied

 

Waar

Van den Woudestraat 1A, Warmond

Wat 

Het project beoogt de realisatie van maximaal 25 woningen op het terrein van de voormalige gemeentewerf Warmond. 

Status

Het bestemmingsplan ‘Van den Woudestraat 1a, Warmond; is op 30 maart 2017 vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking getreden. Vanaf donderdag 13 april 2017 tot en met donderdag 25 mei 2017 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

Informatie

Josephine Braam, afdeling Ruimte / 14 0252

Laatste update

11 april 2017

Totstandkoming en inhoud van het plan

Het college van B&W nam in september 2015 een besluit over herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf Warmond naar woningbouw met behoud van de brandweerkazerne. Het betreft het gebied aan de Van den Woudestraat 1A in Warmond. 
Het plangebied wordt begrensd door de watergang aangrenzend aan de brandweerkazerne, de appartementen aan de Van den Woudestraat en de watergang achter de woningen aan Ganzenwei 230-276. Het bestemmingsplan maakt 25 eengezinswoningen mogelijk met bijbehorende voorzieningen. 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Aan de noordzijde van het gebied is voor een klein gebied de bestemming ‘waterstaat- waterkering’, artikel 11 opgenomen. Dit op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast is er dynamische parkeerregeling opgenomen en zijn enkele teksten in de toelichting van het bestemmingsplan geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigd wet- en regelgeving.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan plan inzien op het Gemeentekantoor in Sassenheim.

De digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan "Van den Woudestraat 1A, Warmond" kunt u inzien op de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl) door op de volgende link te klikken: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1525.BP2016WAR10006-0401

De authentieke digitale planbestanden kunt u vinden op: 
http://ruimtelijkeplannen.teylingen.nl/plans/NL.IMRO.1525.BP2016WAR10006-/NL.IMRO.1525.BP2016WAR10006-0401

Het raadsbesluit en bijbehorende stukken vindt u bij punt 15 via de volgende link:
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=teylingen&agendaid=4d0adc0b-40dc-4ad1-b8ab-13267a6434e3&FoundIDs=&year=2017

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de periode van vrijdag 14 april 2017 tot en met donderdag 25 mei 2017  beroep instellen bij: 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 
Dit geldt alleen voor: 

  • Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Van den Woudestraat 1a, Warmond’ naar voren hebben gebracht.
  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tij¬dig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
  • Iedere belanghebbende wat betreft de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststel¬ling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 26 mei 2017 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.