Van den Woudestraat 1a, Warmond

De gemeente is bezig met het bestemmingsplan voor het perceel Van den Woudestraat 1A in Warmond. Een ontwerp van het bestemmingsplan is vrijgegeven voor ter inzage legging.

Luchtfoto plangebied

Waar

Van den Woudestraat 1A, Warmond

Wat

Het project beoogt de realisatie van maximaal 25 woningen op het terrein van de voormalige gemeentewerf Warmond.

Status

Vanaf donderdag 1 december 2016 tot en met woensdag 11 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

Inloopavond

Voor belanghebbenden organiseert de gemeente Teylingen op 14 december 2016 een inloopavond van 19.30 tot 21.00 uur in het Trefpunt, Herenweg 80 Warmond. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over het bestemmingsplan. Tevens is het tijdens deze avond mogelijk vragen te stellen over de verkoop of huur van de te realiseren woningen.

Informatie

Josephine Braam en/of Niels Olthof, afdeling Ruimte / 14 0252

Laatste update

29 november 2016

Toelichting

Het college van B&W nam in september 2015 een besluit over herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf Warmond naar woningbouw met behoud van de brandweerkazerne. Het betreft het gebied aan de Van den Woudestraat 1A in Warmond.
Het plangebied wordt begrensd door de watergang aangrenzend aan de brandweerkazerne, de appartementen aan de Van den Woudestraat en de watergang achter de woningen aan Ganzenwei 230-276.

Binnen de kaders van het voorontwerpbestemmingsplan is voor de ontwikkelopgave (door middel van een markttender) de ontwikkelaar met het best passende plan geselecteerd. Het ruimtelijk kader wordt gevormd door voorliggend bestemmingsplan.
In het ontwerpbestemmingsplan is het stedenbouwkundig plan verwerkt dat ten tijde van het voorontwerpbestemmingsplan nog niet bekend was. Dit plan gaat uit van de realisatie van grondgebonden koopwoningen (12) en sociale huurwoningen (13).

Wijzigingen ten opzichte van voorontwerpbestemmingsplan

De verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is specifiek van opzet maar passend binnen de regels uit het voorontwerpbestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan en de verkaveling van de woningen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan.

Verschillen tussen het ontwerpbestemmingsplan en het voorontwerpbestemmingsplan zijn:

  • plangrens: aan de randen van het plangebied zijn enkele marginale wijzigingen in de plangrens doorgevoerd;
  • bouwhoogte: de bouwhoogte is met 50 centimeter verhoogd (10,5 meter) ten behoeve van een betere technische uitvoerbaarheid van het stedenbouwkundig plan;
  • woningaantal: het maximaal aantal te bouwen woningen is teruggebracht van 30 naar 25;
  • inspraak vooroverleg: enkele tekstuele en inhoudelijke wijzigingen naar aanleiding van de Nota van inspraak en vooroverleg.

Zienswijzen

Binnen de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via emailadres: gemeente@teylingen.nl

Downloads

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Van den Woudestraat 1A, Warmond’, alsmede de authentieke digitale planbestanden, kunt u inzien op de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl), door op de volgende links te klikken:

Overige