Verkeersveiligheid Herenweg Warmond

Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond. Het gaat hierbij om de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde (plangebied). Bewoners en ondernemers laten de gemeente regelmatig weten de wegen onveilig te vinden, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De gemeente heeft geld beschikbaar om de wegen aan te passen en maatregelen te treffen. Wij horen hierover graag de mening van bewoners en ondernemers. Iedereen is van harte welkom om mee te denken over verkeersveiligheid en maatregelen.

Samen nadenken over ontwerp

De gemeente heeft nog geen plan of ontwerp. Wel is een aantal spelregels opgesteld waarbinnen het ontwerp gemaakt moet worden. Denk aan wet- en regelgeving en de afbakening van het plangebied. We hebben eerste de knelpunten, wensen en ideeën opgehaald. Daarna zijn verschillende varianten op hoofdlijnen gemaakt die we hebben besproken met bewoners. We maken nu verschillende schetsontwerpen en uiteindelijk een definitief ontwerp. Het besluit over het definitieve ontwerp voor de inrichting wordt genomen door de gemeenteraad.

Terugblik ontwerpmarkt op 4 juli

Op dinsdag 4 juli bezochten zo'n 100 mensen de ontwerpmarkt in Het Trefpunt. Op basis van de inventarisatie van knelpunten en ideeën werden verschillende varianten voor mogelijke herinrichting besproken. Daarvoor waren drie tracédelen onderscheiden:

 • Oosteinde en Herenweg buiten de bebouwde kom
 • Herenweg/Sweilandstraat
 • Oranje Nassaulaan

We gaan de opbrengst van de ontwerpmarkt overzichtelijk bundelen en plaatsen dit eind augustus op deze pagina.

Uitwerking varianten

De varianten zijn nog op hoofdlijnen, op basis van de uitkomsten van de ontwerpmarkt worden twee varianten per tracédeel verder uitgewerkt. Daarin worden ook oplossingen voor bestaande knelpunten meegenomen. Hierover is ook overleg met de hulpdiensten en de busmaatschappij. Na de zomer presenteren we de stand van zaken en de resultaten tot nu toe aan de gemeenteraad.

Derde inloopbijeenkomst: ontwerpmarkt

De concept-ontwerpen inclusief snelheidsremmende en attentieverhogende maatregelen bespreken we vervolgens met de bewoners in een bijeenkomst. Deze is naar verwachting in oktober.

Resultaten schouw, inloopavond en enquête

In mei zijn we begonnen met de eerste stap in het maken van het ontwerp; het verzamelen van knelpunten, wensen en ideeën. Hiervoor hebben we dinsdag 16 mei tijdens een schouw de hele route gelopen en samen met ruim 60 bewoners en ondernemers gekeken naar de situatie op straat. Daarnaast hebben ongeveer 50 personen hun mening gegeven tijdens de inloopavond op 16 mei. De resultaten van de schouw en de inloopbijeenkomst staan elk op een kaart. Daarnaast is er een totaalkaart gemaakt.

Ruim 130 mensen vulden de online enquête in. De resultaten zijn opgenomen in de resultaten enquête.

De globale conclusies van de schouw, inloopbijeenkomst en enquête vindt u in de samenvatting resultaten schouw, inloopbijeenkomst en enquête.

Digitale nieuwsbrief, e-mail en telefoon

In een digitale nieuwsbrief berichten we over de stand van zaken, nodigen wij u uit voor volgende bijeenkomsten en attenderen wij u op nieuwe informatie op de website. U kunt zich voor deze digitale nieuwsbrief aanmelden via herenwegwarmond@teylingen.nl. U kunt zich ook tijdens de inloopbijeenkomst aanmelden. Nieuwe bijeenkomsten kondigen we ook aan op de gemeentepagina in De Teylinger, op deze website en via Facebook en Twitter.

Planning proces, procedures en uitvoering

 • 2 mei: start communicatie: uitnodigingen, website, online enquête, gemeentebericht enzovoort

 • 16 mei: schouw/wandeling en 1e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt oriëntatie

 • 4 juli: 2e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt reflectie

De stappen daarna kennen nog geen exacte datum maar zijn nu als volgt gepland:

 • september: reflectie gemeenteraad / raadscommissie

 • oktober: 3e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt presentatie

 • december 2017: vaststelling ontwerp door college en gemeenteraad

Na vaststellen van het ontwerp door de gemeenteraad en beschikbaar stellen van het krediet kunnen we het werk technisch laten voorbereiden, indien nodig vergunningen verkrijgen en besluiten laten nemen en het werk uit laten voeren:

 • vergunning: omgevingsvergunning, verkeersbesluiten (afhankelijk van ontwerp/maatregelen)

 • start: selectie ingenieursbureau

 • bestek: tekeningen, fasering, planning uitvoering, afstemming bereikbaarheid en omleidingen met hulpdiensten en wegbeheerders, overleg met nutsbeheerders enzovoort

 • aanbesteding: selectie aannemer (meervoudig)

 • opdracht: afhankelijk van de omvang van de opdracht gaat dit via een raadsbesluit

 • voorbereiding: de aannemer heeft na opdracht enige weken nodig om materialen te bestellen

 • uitvoering: de aannemer start het werk buiten

Deze stappen zijn volledig afhankelijk van de uitkomst van de participatie en zijn daardoor op dit moment nog niet in tijd te plannen.

Vragen

Heeft u vragen over het project, stuur dan een mail aan herenwegwarmond@teylingen.nl of neem contact op met Arjen Visser via telefoonnummer 14 0252.