Nieuwsbrief GVVP 2015

Hoe staan we ervoor? In deze vijfde Nieuwsbrief GVVP brengen we u ook graag weer op de hoogte van de verbeteringen die we samen met onze inwoners in 2015 hebben bereikt op het gebied van verkeer in onze gemeente.

Bereikbaarheid

afbeelding die de bereikbaarheid van Teylingen weergeeft

Station Sassenheim

Parkeren fietsen en scooters

Als gevolg van het hoge aantal reizigers is het afgelopen jaar het aantal fietsenstallingen verder uitgebreid en zijn speciale plaatsen voor scooters gerealiseerd.

Het parkeerdek

Voor het oplossen van de hoge autoparkeerdruk  heeft de gemeenteraad besloten in te zetten op de bouw van een parkeerdek met circa 240 parkeerplaatsen boven het bestaande parkeerterrein. Het jaar 2016 zal nodig zijn voor de projectvoorbereiding en ruimtelijke procedures. Eind 2016 / begin 2017 start dan de uitvoering.

Fietsverbinding Zandsloot

De nieuwe fietsverbinding tussen de Wasbeek en station Sassenheim, langs de Zandsloot is opgeleverd! Deze fietsverbinding met fietsvriendelijke verharding van betonplaten en met mooie muurschilderingen in de tunnel is een hoogwaardige toevoeging aan ons fietsnetwerk geworden.

Fietsverbinding Wasbeeklaan

De nieuwe fietsverbinding aan de Wasbeeklaan is opgeleverd! Ook deze verbinding is uitgevoerd in betonplaten. Hierdoor is er minimaal onderhoud aan de verharding en kan de volle breedte van de rijbaan benut worden. Beide fietsverbindingen zijn mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland.

Nagelbrug

Het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N444 en de Nagelbrug is in 2015 vastgesteld en ook onherroepelijk geworden. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting uitvoering van de plannen voor de aanleg van een turborotonde en de verbreding van de N444 tussen het Postviaduct en de Nagelbrug.

De provincie is momenteel nog in gesprek met enkele grondeigenaren en beheerders van kabels en leidingen die lopen in het gebied. Na overeenstemming hierover kan worden begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Noordelijke Randweg Voorhout

We zijn bezig met de voorbereiding van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. In 2015 is het voorontwerpbestemmingsplan met het voorlopig ontwerp in inspraak geweest en zijn de benodigde omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van de randweg is de onderdoorgang onder het spoor Leiden-Haarlem. Deze zal worden gebouwd door ProRail. Dit jaar maken we een contract met ProRail waarmee de aanbesteding richting aannemers kan worden gedaan. In 2015 is ook een deel van de gronden gekocht die nodig zijn voor de randweg. In totaal is ruim 100.000 m2 grond van 12 eigenaren nodig voor het project. Met 9 eigenaren in de polder Boekhorst zijn we in 2015 gestart met onderhandelingen over de aankoop. We hopen natuurlijk dat we snel over kunnen gaan met aankoop van ook deze gronden. Begin 2016 zal het ontwerpbestemmingsplan (OBP) ter inzage worden gelegd. Hierover zal een bericht worden geplaatst in De Teylinger.

Tenslotte kunt u zich via www.teylingen.nl inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die voor de Noordelijke Randweg periodiek wordt uitgegeven. U ontvangt dan via de nieuwsbrief ook bericht over de start van de terinzagelegging en de informatiebijeenkomst die daarvoor wordt georganiseerd.

Openbaar vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

In het afgelopen najaar heeft de provincie de maatregelen getoetst en goedgekeurd. Op 6 januari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het maatregelenpakket. De maatregelen worden in 2016 verder uitgewerkt en voorbereid. De planning is dat in de loop van 2016 de eerste maatregelen worden uitgevoerd. Meer gedetailleerde informatie over de maatregelen inclusief ontwerptekeningen is te vinden op de projectpagina op www.teylingen.nl.

Bushaltewijzigingen Voorhout

In 2014 hebben we afgezien van haltewijzigingen in Voorhout bij de Schoutenlaan en de rotonde Schoutenlaan met Jacoba van Beierenweg. Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, blijven daarom de huidige haltes gehandhaafd en zou worden bekeken of het reizigerscomfort van de bestaande halteplaatsen verbeterd kan worden. In het afgelopen jaar is bij de bushalte Oosthoutlaan richting Noordwijkerhout een bankje geplaatst. De halte Oosthoutlaan in de andere richting hangt samen met het HOV – project, want deze is gelegen bij de kruising die eind 2016/begin 2017 zal worden aangepast ten behoeve van de HOV – verbinding. Daarnaast zijn onlangs ook de haltes aan de Rijksstraatweg bij Akzo Nobel voor bus 57 aangepast. De ontbrekende halte vanuit Leiden richting Voorhout is nu aangelegd, omdat Arriva gerust de route door het verbeterde Postviaduct kan nemen. Daarnaast is de halte voor de richting Voorhout-Leiden van ligging veranderd, nl. meer richting de Uiver en in een meer kwalitatief hoogwaardigere uitvoering (net als de nieuwe halte de andere kant op). Gevolg van deze wijziging is dat de bus richting Voorhout nu zal rijden door de Edisonstraat. Dit vanuit veiligheidsoverwegingen met betrekking tot verkeer naar en vanaf de A44, gezien vanaf de Rijksstraatweg. De halte Uiver zal voor deze richting dan ook niet meer gebruikt worden. Inmiddels is daarvoor in de plaats een haltevoorziening gerealiseerd op de Edisonstraat.

Fietsverbindingen

Sassenheim – Voorhout

Tussen Sassenheim en Voorhout komt door de Roodemolenpolder een nieuwe fietsverbinding. 2015 was nodig voor de grondverwerving. Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is dat hierover begin 2016 afspraken gemaakt kunnen worden. Uitvoering kan dan in de loop van 2016 starten.

Voorhout – Noordwijk(erhout)

Onderdeel van het ontwerp van de Noordelijke Randweg Voorhout is een nieuwe fietsverbinding ten noorden van Voorhout. De Spoorlaan, die nu doodloopt, wordt doorgetrokken. Zo sluit deze aan op het fietspad dat naast de randweg wordt aangelegd. Ook wordt er een nieuwe fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart gemaakt. Op deze manier ontstaat een nieuwe, korte verbinding tussen het centrum van Voorhout en de Leidsevaart en daarmee nieuwe routes naar Noordwijk en Noordwijkerhout. Deze verbinding is onderdeel van het ontwerp en van de bestemmingsplanprocedure voor de randweg die eerder in deze nieuwsbrief is beschreven.

Parkeren

Er zijn in het afgelopen jaar geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd zoals dit in de voorgaande jaren is gebeurd. Kleinschaligere en incidentele werkzaamheden zijn wel uitgevoerd. Zo zijn bij de Hoekstraat in Sassenheim 3 extra parkeerplaatsen aangelegd. Er is daarnaast een aanpassing gedaan aan de parkeerplaatsen Waterlelieweg Voorhout t.b.v. betere benutting. In de oude situatie waren de parkeerplaatsen krap en de parkeerplaats bij de hoek werd belemmerd door betonnen bielzen. Voor het komende jaar en daarna zijn ingrepen ten behoeve van parkeren gepland. Er lopen hiervoor diverse gesprekken met bewoners van bijvoorbeeld het Boerhaavekwartier en de Jan Steenlaan in Voorhout en C.J. Speelmanstraat in Sassenheim.

afbeelding van een parkeerdek

Samen met Warmunda en omwonenden wordt in het kader van het plan voor nieuwbouwwoningen aan de Kaagstraat en Norremeerstraat gekeken naar verbetering van de parkeer- en verkeerssituatie in deze omgeving. De uitvoering zal komend jaar plaatsvinden.

Ook voor 2017 zijn al parkeerplaatsen gepland, namelijk voor de Gladiolenstraat en Crocussenstraat in Sassenheim. Dit betreft parkeren rond de omgeving van het plan voor woningbouw aan Narcissenlaan (Bloementuin). De huidige overmaat bij het tennispark wordt niet benut voor deze woningen. De bedoeling is daarom nieuwe parkeerplaatsen dichter bij deze woningen aan te leggen. Uit een uitgebreid parkeeronderzoek dat het afgelopen jaar is gedaan, vloeien mogelijk na actualisatie van het GVVP nieuwe plannen voor parkeren voort.

Verkeersveiligheid

Schoolomgevingen en schoolroutes

Zoals u weet van de voorgaande nieuwsbrieven, worden jaarlijks verkeersveiligheidsmaatregelen bij scholen uitgevoerd en/of gesprekken gevoerd met scholen. Voor De Rank aan de Diligence in Sassenheim zijn beide ingangen van het schoolterrein aangepast met geleidehekken, zodat kinderen vanaf het schoolterrein het verkeer beter kunnen zien aankomen en andersom. Dit werk was in de vorige nieuwsbrief aangekondigd. De grootschaligere wijzigingen voor een verkeersveiliger schoolomgeving van De Rank aan de St. Antoniuslaan in Sassenheim zullen onderdeel uitmaken van de reconstructie van de omgeving Menneweg. De verwachting is dat met de uitvoering van de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2016 kan worden gestart. Daarnaast is een startgesprek geweest met de Kinderburg over verbeteringen van de schoolomgeving. Dit krijgt een vervolg in 2016, waarin ook duidelijk wordt welke maatregelen genomen kunnen worden. De verwachting is dat we in het eerste kwartaal deze werkzaamheden uitvoeren. Met De Startbaan zijn we onlangs (in 2016) begonnen met oriënterend overleg. Hieruit moet nog blijken wat voor maatregelen eventueel genomen kunnen worden. Met De Startbaan zijn we onlangs (in 2016) begonnen met oriënterend overleg. Hieruit moet nog blijken wat voor maatregelen eventueel genomen kunnen worden.

Het stimuleren van scholen om zich aan te sluiten bij het programma School op seef loopt door. Er zijn steeds meer scholen aangesloten bij dit programma!

afbeelding van verkeersborden op een schoolplein voor het 'school op seef' programma

Voor de voetgangers en fietsers

Fietsoversteken

In de hele gemeente zullen fietspaaltjes bij fietsoversteken om gemotoriseerd verkeer te weren, worden vervangen door paaltjes die conform de richtlijnen zijn om deze locaties duidelijker en dus veiliger te maken. Dit is gepland voor het komende jaar.

Toegankelijkheid voor voetgangers

De Klaas Hennepoelpolder is door verbeteren van de verbinding met de Padoxlaan en de Veerpolder beter toegankelijk gemaakt voor voetgangers. Daarnaast is een ontbrekend stukje trottoir bij de Palfreniersweg en Koetsiersweg in Sassenheim aangelegd.

Leefbaarheid

Gemeentelijk wagenpark en elektrische voertuigen

In 2015 hebben we een elektrische auto een elektrische scooter gekocht. Vooral bij de grotere, zwaardere wagens, zoals kranen en kiepmateriaal, is snel sprake van krachtverlies indien gekozen zou worden voor elektrische aandrijving. Dit zou ten koste gaan van de werkbaarheid, terwijl de continuïteit van het werk het belangrijkst blijft. Daarom wordt bij elke aanschaf afzonderlijk bekeken in hoeverre elektrische aandrijving toepasbaar is. In 2015 heeft de gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding van gemeentelijke vervoermiddelen. Hierin wordt duurzaamheid meegenomen, in de vorm van aandacht voor alternatieve brandstoffen, de hoogst geldende euronorm en elektrisch vervoer. We zijn nog in voorbereiding.

Parkeerdek station Sassenheim

De gemeente heeft ervoor gekozen om bij station Sassenheim de capaciteit aan parkeerplaatsen uit te breiden door middel van een parkeerdek. Deze extra parkeerplaatsen zullen bijdragen aan het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer, waaronder vervoer per trein, wat op zichzelf al een bijdrage is aan duurzaamheid. De gemeenteraad heeft daarnaast eind 2015 ingestemd met de kaders, beschreven in de Notitie Duurzaamheidseisen. ‘Teylingen 100% duurzaam in 2030’ is daarbij als uitgangspunt genomen. Het betreft hier duurzame eisen die als basis gelden voor de aanleg en het beheer van de duurzame parkeervoorziening, zoals het toepassen van LED-verlichting. Duurzaamheid wordt daarom als een belangrijke wegingsfactor (20%) genomen in de totale beoordeling van de aanbesteding, waarbij inschrijvende partijen worden uitgenodigd om duurzame maatregelen op te nemen.

afbeelding van een batterij op wieltjes. Het verbeeldt het zoeken naar duurzame oplossingen.

Noordelijke Randweg Voorhout

Ook voor de Noordelijke Randweg heeft de gemeente hoge duurzaamheidsambities. Dit krijgt op verschillende manieren invulling. De Noordelijke Randweg zelf moet ten eerste als een duurzame maatregel worden beschouwd. De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid worden verbeterd. De leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Voorhout (m.n. de Herenstraat) staan nu sterk onder druk. Door de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt het autoverkeer grotendeels buiten de bebouwde kom van Voorhout heen geleid. Daarmee ontstaat een structureel goede en veilige (duurzame) oplossing. Uit onderzoek naar de effecten van de Randweg op nabijgelegen Natura 2000-gebieden is gebleken dat de aanleg van de weg in het gebied rond Voorhout leidt tot een lagere stikstofdepositie op deze Natura 2000-gebieden. De reden hiervoor is dat voor een deel van het verkeer als gevolg van de aanleg van de weg nieuwe en kortere verbindingen ontstaan. Cumulatief leidt tot minder autokilometers in het beschouwde gebied en daarmee tot minder uitstoot. In samenhang met de aanleg van de Randweg wordt de Ecologische Verbindingszone tussen de Randweg en Haarlemmertrekvaart ingericht. Hiermee ontstaat een nieuwe verbindende leefgebied voor bestaande, maar ook nieuwe soorten in het gebied. Bovendien worden gedurende de aanleg maatregelen getroffen om de negatieve impact op in het gebied levende soorten te beperken.

Er wordt bewust gekozen voor een kwalitatieve fietsstructuur, met vrijliggende fietspaden, fietsbruggen over de Haarlemmertrekvaart en een ongelijkvloerse kruising van de N444. Er ontstaan nieuwe, kortere en kwalitatieve verbindingen tussen Noordwijk, Voorhout, Sassenheim en Noordwijkerhout. Hiermee wordt op deze verbindingen voor gebruikers de fiets een meer concurrerend en aantrekkelijk alternatief voor de auto. Het stimuleren van de fiets past in een duurzaam verkeerssysteem. Duurzaamheid is één van de aspecten waarop in het project afwegingen worden gemaakt ten aanzien van materiaalgebruik en uitvoering. Dit geldt bijvoorbeeld voor de fietsbruggen over de Haarlemmertrekvaart. Tenslotte wordt in het project toe te passen openbare verlichting energiezuinig uitgevoerd.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer F. Ishaak via telefoonnummer 14 0252 of mailadres f.ishaak@teylingen.nl.