Verslag wijkmarkt Lage Land Warmond

Donderdag 11 mei was de wijkmarkt voor bewoners van Het Lage Land in Warmond. Dit gebied ligt aan de oostkant van de Kagerplassen en grenst daar aan Leiderdorp en Kaag en Braassem.

De thema’s op deze wijkmarkt zijn ontwikkelingen en plannen in Het Lage Land, zoals de kadeverbetering en reconstructie Zijldijk, recreatieve plannen, glasvezel in het buitengebied en de toekomst van het polderlandschap. Alle 113 huishoudens in deze wijk hebben een uitnodiging voor de wijkmarkt ontvangen. Ruim 40 bewoners bezochten de wijkmarkt. 

Bij de marktkramen spraken wijkbewoners over verschillende onderwerpen met wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente Teylingen. De inwoners hadden o.a. vragen en opmerkingen over de reconstructie van de Zijldijk, de plannen voor de aanleg van glasvezel en over de recreatieve plannen. De wijkmarkt was bij Camping Spijkerboor in Warmond. 

Ontvangst 

Om 20.00 uur heet burgemeester Carla Breuer namens de broers Van der Hulst iedereen welkom op camping Spijkerboor. Zij hebben aangeboden om rond 21.15 uur een rondleiding te geven over de camping. Deze uitnodiging nemen we van harte aan. Mooi dat op deze bijzondere plaats een wijkmarkt plaatsvindt. Naast bewoners van het Lage Land zijn er ook enkele aanwezigen van de Dorpsraad van Oud Ade. In deze wijk is geen wijkschouw gedaan. Er is weinig gemeentelijk groen in dit gebied en de belangrijkste weg in dit gebied, de Zijldijk wordt dit jaar aangepakt.

Wijkjournaal

Aansluitend krijgen de bezoekers de wijkjournaalfilm te zien. In deze film vertellen de raadsleden Rose Marie Keijzer en Bert van Leeuwen over de belangrijkste punten in deze wijk. 
De onderdelen van de film zijn:
•    Kadeverbetering en reconstructie Zijldijk
•    Wandel- en fietspad Boterhuispolder
•    Recreatieve plannen: rondje Kaag
•    Pontje naar Kaageiland
•    Glasvezel buitengebied
•    Motie toekomst van het polderlandschap
•    Sociaal domein – zorg en sociaal team
•    Jacoba van Beierenfonds
•    Duurzaamheid

De film staat op het YouTube kanaal van de gemeente Teylingen: wijkjournaal Lage Land Warmond 

Interviews

Wijkregisseur

Na de film interviewt burgemeester Carla Breuer de tijdelijke wijkregisseur Karin Heppener. De wijkregisseur is het contactpersoon voor inwoners wanneer er een idee is binnen een straat of wijk dat gerealiseerd kan worden. Karin: “Samen met u kijken we naar uw wensen, naar de mogelijkheden en of er voldoende draagvlak is binnen de straat of wijk. We brengen u in contact met de juiste afdeling binnen de gemeente, zodat zij kunnen helpen bij het realiseren van de plannen”. Daarnaast ondersteunt de wijkregisseur de organisatie van de wijkmarkten, Burendag en bij NL Doet. Voorbeelden van gerealiseerde burgerinitiatieven zijn het onderhouden van een stukje groen in de straat door bewoners, waarbij het onderhoudsniveau minimaal gelijk moet zijn aan dat wat de gemeente hanteert, het aanleggen van een moestuintje in een stukje groen of het plaatsen van picknickbanken in de straat. 
In antwoord op de vraag wat het verschil is tussen de ondersteuning van de wijkregisseur en het Jacoba van Beierenfonds, legt Karin Heppener uit dat de wijkregisseur het eerste aanspreekpunt voor inwoners is bij burgerinitiatieven. De wijkregisseur helpt met name om mogelijkheden te bespreken en te concretiseren en om binnen de gemeente de juiste afdelingen te vinden. Met het Jacoba van Beierenfonds is een goed contact en zij bieden vooral financiële ondersteuning voor plannen van particulieren. 

Rekenkamercommissie

Aansluitend vertelt Robin Konings over de Rekenkamercommissie. Dit is een commissie van de raad die onderzoek doet naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van projecten binnen de gemeente. 
Een mooi voorbeeld is het onderzoek naar de Sport- en cultuurregeling. Hierbij is gekeken wat we voor ogen hadden en waar we nu staan. Vanuit de gebruikers kwam naar voren dat er ook behoefte was aan sport- en cultuurzaken die vanuit commerciële organisaties worden georganiseerd. Het beleid is hier inmiddels op aangepast. De Rekenkamer wil graag met de inwoners samenwerken om goed feeling te krijgen wat zij van het beleid vinden. We vragen aan inwoners of ze ideeën of suggesties hebben voor nieuwe onderzoeken van de Rekenkamercommissie. Als mensen ideeën hebben kunnen zij een e-mail sturen aan rekenkamercommissie@raadteylingen.nl. Robin geeft aan: “Ook hier bij de wijkmarkt staan we met een standje. We nemen uw idee graag in ontvangst en doen er graag wat mee”. 

Bestemmingsplan recreatiepark Watertuin

Aansluitend vertelt wethouder Bas Brekelmans over het bestemmingsplan recreatiepark Watertuin. Voor recreatiepark Watertuin wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Een voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Op dit moment zijn we bezig met het beantwoorden van de zienswijzen die zijn ingediend op dit voorontwerp bestemmingsplan. De beantwoording komt in een Nota van beantwoording. Die wordt samen met het ontwerp bestemmingsplan – na de zomer - aan het college aangeboden voor besluitvorming. Daarna wordt het ter inzage gelegd. Dat is de volgende stap. 
Wethouder Bas Brekelmans geeft aan dat bestemmingsplannen eens in de 10 jaar vernieuwd moeten worden. Dat is voor dit bestemmingsplan ook nodig. Een bezoeker van de wijkmarkt vraagt waar we heen gaan met het bestemmingsplan. “Wordt het wonen of recreëren?” Wethouder Bas Brekelmans: “Zowel provincie als gemeente willen dat recreatie leidend is”.
Daarnaast zijn we bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de campings. Er is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt voor de campings Spijkerboor, de Horizon en De Boekhorst. Bij dit bestemmingsplan is de gemeente op de vingers getikt door de Raad van State. De gemeente Kaag en Braassem heeft aangegeven dat de aanvoerweg te smal is. De Raad van State heeft Kaag en Braassem in het gelijk gesteld en de gemeente Teylingen de opdracht gegeven om hiervoor een nieuw bestemmingsplan te maken maar dan met het aantal kampeermiddelen per camping daarin opgenomen. Dat is in dit voorontwerp gedaan. Camping ‘t Haasje is niet meegenomen in dit bestemmingsplan, aangezien deze buiten de uitspraak van de Raad van State valt. Het aantal reactiemogelijkheden is gelijk gebleven aan datgene waarvoor vergunning is verleend. Als we hierin willen aanpassen, moeten we iets aan de weg doen, want deze is nu te smal. Een inwoner geeft aan dat het wel meevalt, hij rijdt er elke dag. 

Meldingen systeem Fixi

Tot slot toont wethouder Kees van Velzen het nieuwe meldingen systeem Fixi. Hiervoor was het omslachtig om een melding te doen bij de gemeente. Met de komst van Fixi is dit enorm verbeterd. Vanaf deze week kunt u Fixi gebruiken via de website www.teylingen.nl of door een app te downloaden op de telefoon. Hierdoor wordt het met enkele simpele handelingen mogelijk om een melding door te geven: vul het adres in, kies de categorie waarin uw melding valt, geef een omschrijving en voeg eventueel een foto toe. 

Gast in de raad en politiek actief

Aansluitend stellen de aanwezige raadleden zich voor: Frans Nederstigt, Bert van Leeuwen, Marlies Volten, Robin Konings, Rose Marie Keijzer, Bart van der Ploeg, Bob Keeven en Peter Scholten. Ook stelt wethouder Arno van Kempen zich nog even voor. 
Burgemeester Carla Breur sluit het plenaire gedeelte af door aan te geven dat iedere inwoner altijd welkom is bij de raads- en commissievergaderingen, deze zijn openbaar. Ook zijn inwoners van harte welkom in ons huis, tijdens Gast in de raad.
Raadslid Marlies Volten vertelt hier verder over. “Bij een bezoek aan Gast in de raad krijgt u uitleg over de werkwijze van de gemeenteraad en woont u een deel van een commissievergadering live bij. We krijgen hier enthousiaste reacties op, dus bent u benieuwd, voel u dan welkom en meld u aan”.
Tot slot vertelt raadslid Frans Nederstigt over de cursus Politiek actief. Inwoners die altijd al iets hebben willen doen in de politiek leren in een paar avonden veel meer over het werken van de politiek. Deze cursus is met name interessant voor mensen die overwegen om kandidaat bij de gemeenteraad te willen worden. U kunt zich ook tijdens deze avond aanmelden. De cursus is kosteloos voor de deelnemers. 

Marktkramen

Na het plenaire gedeelte gaan inwoners in gesprek met raadsleden, collegeleden, ambtenaren, de politie of de BOA bij de verschillende marktkramen: 
•    Scholen, spelen, groen en uw straat
•    Verkeer, bouwplannen en sport
•    Duurzaam, sociaal & zorg 
•    Openbare orde en veiligheid

Een aantal geïnteresseerden kreeg tot slot een rondleiding over de camping. Wijkregisseur Karin Heppener: “Wat een prachtig mooi gebied is dit binnen onze gemeente. Zodra je via de Zijldijk het gebied inrijdt, krijg je een vakantiegevoel over je. Een parel in de polder! Mooi om van dichtbij te zien en te horen wat er speelt op één van de campings in dit gebied“.

Alle opmerkingen en reacties op de onderwerpen worden verwerkt en de acties die daaruit voortkomen worden binnen zes weken gepubliceerd op deze website.